Зурхай 6 feb 2023 321

Буряад-монгол зурхай февралиин 6-һаа 12 болотор

© фото: Анна ОГОРОДНИК

Февралиин 6, гарагай 2, буряад-монгол литээр 16.

Амгалан тайбанай, малгайн, гу­талай, хубсаһанай хэшэг даллага абахада, гахай, хонин, туулай жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

Энэ үдэр амидаралай хүсэн һуларна, эхилһэн хэрэгүүд муу хойшо­лонтой; илангаяа эмнэлгэ эхилхэгүй, гэрэй һуури татахагүй, гэр бараа заһабарилхагүй, зөөлгэхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада муу, илангаяа баруун зүг руу.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээ- хэдэ, урагшатай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэн хүрэхэ.

Февралиин 7, гарагай 3, буряад-монгол литээр 17.

Амгалан байдалай, илангаяа бая­лигай хэшэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мори­ёо хиидхэхэдэ, һайн үдэр.   

Энэ үдэр амидаралай хүсэн һуларна, эхилһэн хэрэгүүд муу хойшолонтой, илангаяа эмнэлгэ эхилхэгүй, бэриин хэрэг үйлэдэхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада,баруун зүг руу муу, бэшэ зүг руу - һайн.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – зүһэ шарай муудаха.

Февралиин 8, гарагай 4, буряад-монгол литээр 18.

Амгалан байдалай, мориной хэшэг даллага абахада, һайн үдэр.

Энэ үдэр амидаралай хүсэн һуларна, эхилһэн хэрэгүүд муу хойшо­лонтой, илангаяа эмнэлгэ эхилхэгүй, наһа барагшые хүдөөлхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн га­раг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – гарза гараха.

Февралиин 9, гарагай 5, буряад-монгол литээр 19.

Амгалан тайбанай, хүүгэдэй хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиид­хэхэдэ, һайн үдэр. Энэ үдэр һанаһан хэрэгүүд түргэн дундаа бүтэхэ, һуралсалай хэрэгүүд урагшатай.

Наһа барагшын хэрэг үйлэдэхэгүй.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бэшэ зүгүүд руу - һайн.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – һайн нүхэртэй ушарха.

Февралиин 10, гарагай 6, буряад-монгол литээр 20.

Амгалан тайбанай, хониной хэшэг даллага абахада, һайн үдэр. Энэ үдэр гарза гаража, хулгай дээрмэ боложо болохо; шухала хэрэгүүдые, иланга­яа эмнэлгын аргануудые эхилхэгүй, суглаа зарлахагүй, шухала уулзалга эмхидхэхэгүй.

Энэ үдэр “морин үхэхэ, эмээл ху­харха” ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – үлэсхэлэндэ, ангалгада.

Февралиин 11, гарагай 7, буряад-монгол литээр 21.

Баялигай, илангаяа таряанай дал­лага абахада, бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

Тэрсүүд үдэр нүүхэ ба бэриин үйлэ, хүдөө гаргаха гэхэ мэтые тэбшэхэ.

Энэ үдэр гарза гаража, хулгай дээрмэ тохёолдожо болохо - шуха­ла хэрэгүүдые эхилэлтэгүй, эмнэлгэ эхилхэгүй, айлшадые урихагүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бэшэ зүг руу - һайн.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэндэ ураг- шагүй үдэр, һэргэг байха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – халдабарита үбшэндэ.

Февралиин 12, гарагай 1, буряад-монгол литээр 22.

Эдеэнэй, баялигай, малай хэшэг даллага абахада, хии мориёо хиидхэ­хэдэ, эхилһэн хэрэгүүдээ дүүргэхэдэ һайн, һуралсал, болбосоролой хэрэ- гүүд урагшатай.

Олзын хэрэг эхилэлтэгүй. Түрэл га­ралнуудтаяа найрлахагүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада муу, илангаяа баруун зүг руу.

Луу жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – эдеэ ундан элбэгжэхэ, гэбэшье үбшэн хүрэжэ бо­лохо.

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: Анна ОГОРОДНИК