Зурхай 27 mar 2023 663

Буряад-монгол зурхай мартын 27-hоо апрелиин 2 болотор

© фото: Анна ОГОРОДНИК

Мартын 27, гарагай 2, буряад-монгол литээр 6.

Амгалан тайбанай, ута наһанай, баяли­гай, малгайн, гуталай, хубсаһанай хэшэг даллага абахада, гахай, хонин, туулай жэл­тэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

Энэ үдэр амидаралай хүсэн һуларна, эхилһэн бүхы хэрэгүүд муу хойшолонтой, эмнэлгэ эхилхэгүй, шорой шулуугаар ба­рилгын ажал хэхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бэшэ тээшэ - һайн.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ урагшатай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – зүһэ шарай һай­жарха.

Мартын 28, гарагай 3, буряад-монгол литээр 7.

Амгалан байдалай, баялигай хэшэг дал­лага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, һайн үдэр.

Энэ үдэр шухала хэрэгүүдые эрхилэлтэ­гүй, эмнэлгэ эхилхэгүй.

Шэнэ гэр барихада, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, урагшатай, һайн.

Энэ үдэр харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бэшэ зүг руу - гэмгүй.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ га­раг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада –хэлэ аман, хэрүүл, тэмсэл дэлгэрхэ.

Мартын 29, гарагай 4, буряад-монгол литээр 8.

Бальжиниматай (Согто) үдэр амиды ба нүгшэһэнэй ямаршье үйлэдэ һайн. Энэ саг­та Синпүн гэхэ мэтэ газарай бусад эзэдэй байбашье, али үгышье байбал, согто хутаг, буян болохо.

Амгалан байдалай, мориной хэшэг дал­лага абахада, һайн үдэр.

Энэ үдэр “морин үхэхэ, эмээл хухарха” ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые орол­дог.

Үһэеэ абхуулхада – наһан ута болохо.

Мартын 30, гарагай 5, буряад-монгол литээр 9.

Амгалан тайбанай, хүүгэдэй хэшэг дал­лага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, һайн үдэр.

Энэ үдэр нүгшэһэнэй ямаршье үйлэдэ муу.

Энэ үдэр харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бэшэ зүг руу - һайн.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, ха­рин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэндэ.

Мартын 31, гарагай 6, буряад-монгол литээр 10.

Амгалан тайбанай, хониной хэшэг дал­лага абахада, һайн үдэр.

Энэ үдэр гарза гаража, хулгай дээр­мэшье боложо болохо. Ямаршье шухала хэрэг үйлэдэхэгүй, эмнэлгэ эхилхэгүй, шэнэ гэр барихагүй, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэгүй.

Харгыда гарахада муу, илангаяа баруун зүг руу.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагша­тай, һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буя­най үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада –хүсэн эршэдэхэ.

Апрелиин 1, гарагай 7, буряад-монгол литээр 11.

Тэрсүүд үдэр санваар хүртэхэ, ном шагнаха ба бурханай тахилга хэхэ, даллага абаха, харгыда гараха, нүүхэ гэхэ мэтые тэб­шэхэ.

Шухала хэрэгүүдые, эмнэлгэ эхилхэгүй, айлшадые урихагүй.

Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бу­сад зүг руу - гэмгүй.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулга­на, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – ухаан хурсадаха.

Апрелиин 2, гарагай 1, буряад-монгол литээр 12.

Амгалан тайбанай, эдеэ унданай, бая­лигай, адуу малай хэшэг даллага абахада һайн.

Энэ үдэр амидаралай хүсэ шадал буу­рана; эхилһэн бүхы хэрэгүүд буруу һүрэжэ болохо, илангаяа эмнэлгэ эхилхэгүй, олзын хэрэг эрхилхэгүй.

Энэ үдэр “морин үхэхэ, эмээл хухарха” ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Луу жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэндэ.

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: Анна ОГОРОДНИК