Главная / Новости /Культура / Нюдэ баярлуулма бүтээлнүүд

Нюдэ баярлуулма бүтээлнүүд

13-07-2016

Буряад угсаатанай дунда олон тоото уран гартай дархашуул байһые үнгэрһэн “Алтаргана”ехэ наадан тодоруулаа. Тэдэнэй бүтээлнүүд үргэнөөр табигдажа, бүхы хабаадагшадай, мүн харагшадай һайшаалда хүртөө. Бүхы дэлхэй дээрэ буряад нэрэ нэрлүүлжэ ябаһан Даши Намдаков Улаан-Үдэ ерэжэ, “Арадай дархашуулай уран бүтээлнүүдэй үзэсхэлэн” мүрысөөнэй гол шүүгшэ болоод, ажалнуудтай танилсаа.

Буряадай арадай урлалай улас түрын түбэй таһагые даагша Саржана Эрдынеевагай хэлэһээр, үзэсхэлэн мүрысөөндэ 250 гаран уран гартан хабаадаһан байна.

- Үбэр-Байгалай хизаарай, Эрхүүгэй можын, Хитадай Үбэр-Монголой, Усть-Ордын болон Агын тойрогуудай, Монголой хэдэн аймагуудай түлөөлэгшэд айлшаар буугаа. Харин Красноярска хизаарые нэгэ хабаадагша түлөөлнэ. Манай республикые хүдөө аймагуудай дархашуул түлөөлнэ гээшэ, - гэжэ Саржана Эрдынеева хөөрэнэ.

Бүхы ажалнууд табан бүридэлөөр харагдаа. Модо отолжо, һиилэжэ, мүн үйһөөр бүтээһэн уран зохёолнуудые Буряад Уласай Максим Цоктоевич Гомбоев болон Бадма Юрьевич Тукшеев, Үбэр-Байгалай хизаарай Балто Базаргуруевич Батожаргалов уранаар бүтээгээ гэжэ тодороо.

“Түмэр дабтажа, шудхажа, һиилэжэ бүтээһэн уран зүйлнүүд” гэһэн гаршаг доро Буряад Уласай Баясхалан Цыпилович Базаров, Үбэр-Байгалай хизаарай Буянто Иксович Цыренжапов болон Монголой Пунцог гэгшэд шалгараа.

Монголой Джамба, Эрхүүгэй можын Екатерина Викторовна Осипова, Үбэр-Байгалай хизаарай Цырегма Доржиевна Чойжижапова – эдэ гурбан “Зөөлэн эдээр бүтээһэн уран зүйлнүүд (булгайр, арһан, һэеы, адуунай һүүл, дэлһэн, бүд)” гэһэн гаршаг доро түрүүшүүлэй тоодо оролсоо.

“Буряад зураг” эгээл гоёор хэн бүтээгээб гээ һаа, Үбэр-Байгалай хизаарай Намжилма Цыренжаповна Эрдынеева, Буряад Уласай Анатолий Хэшэктуевич Цыденов, Монголой Батхуязын Оюунтамир гэгшэд болоно.

“Угсаатанай түхэл шэнжэтэй гарай бэлэгүүдые” Монголой Лувсандаш, Буряад Уласай Бато-Мунко Балтуевич Чимитов болон Баир Дугаржапович Яндаков гэгшэд эгээл уранаар бэлдэбэ.

Баир Дугаржапович хадаа “Алтарганын” нааданда хоёрдохиёо шалгараа гээд хэлэхэ шухала. 2014 ондо тэрээнэй бүтээлнүүд Дорнод аймагта шангай һуурида хүртөө бэлэй. Харин мүнөөшье Хориин аймагһаа уг гарбалтай Баир Яндаков эгээл эрхим дархашуулай тоодо оролсобо.

Бата-Мунко Балтуевич Чимитов энэ үзэсхэлэндэ оройдоол хоёр бүтээлнүүдээ табяа. “Арсалан” гэһэн хутага мамонтын яһаар болон модоор хээд, хилэн бүдөөр шэмэглээ. Харин хоёрдохи ажалынь хадаа нүүдэлшэ монгол арадуудай шатар наадан болоно. Шатарай дүрсэнүүд болон гэрынь мамонтын яһаар бүтээгдэнхэй. Бук модоор, сагаан хилэн бүдөөр шэмэглэгдэһэн энэ бүтээл тон гоёор харагдана.


Автор: Борис БАЛДАНОВ
Описание: Бата-Мунко Чимитов

Суута Даши Намдаковой хэлэһээр, иимэ гоё, нюдэ һаргама бүтээлнүүд олон байгаа. “Гол шүүгшэ болоһондоо ехэ халаглажа байнаб. Юуб гэхэдэ, юрын харагша болоод, бүтээлнүүдые хаража, хабаадагшадтай танилсажа ябабал, бүри һонин байгаа. Харин шүүгшын харюусалгатай болоод, ондоо нюдөөр ажалнуудые харанаш”, - гэжэ Даши Намдаков һанамжаараа хубаалдаба.

- Үзэмжэдэ хабаадаһан зарим дархашуул үнинэй хүдэлжэ, нэрэ солотой болонхой байна. Тэдэниие олон хүн мэдэжэ, ажалнуудыень түргөөр худалдажа абажархина. Харин хабаадагшадай дунда манай хүдөөһөө ургажа гараһан, тэндээ ажаһуудаг дархашуул олон байһандань баярламаар. Эдэмнай дутуу бэшэ бэрхэнүүд, аза талаан ехэтэй байна гээд тэмдэглэмээр, - гэжэ Даши Намдаков тэмдэглээ.


Автор: Борис БАЛДАНОВ
Описание: Даши Намдаков түрүүтэй жюри

Борис БАЛДАНОВ


Наши издания