Главная / Новости /Общество / Дари хүгшэнэй хэлэһээр

Дари хүгшэнэй хэлэһээр

01-09-2016

Олон хүдөө нютагуудаар ород хэлэндэ тулюурхан зон баһашье олон байха даа. Ород хэлэн дээрэ хүнһээ юумэ асууха гү, али харюусаха гэхэдээ хэрэгтэй үгэеэ оложо ядаха, тиимэһээ шада - яда, һарюу – мурюу дуугаралган али олон болодог бээ! Тиигээд ородоор ярилдажа байһан хүнөө ехэтэ гайхуулжа, хожомынь ушар удхынь ойлгоходоо, хүхэ модон энеэдэ наадан дэлгэрдэг ааб даа. Нэгэ хэдэн шог, ябаган зугаа уншагшадтаа дурадханаб.

Үбһэ сабшалгын үедэ Дари хүгшэн үбэлжөөндөө хүбүүнэйнгээ сабшаһан үбһэ эрьюулжэ, урбуулжа хатаагаад, тэрэнээ тармажа бухалладаг байһан. Тиихэ үедэ колхозой центртэ оршодог интернат һургуули дүүргэһэн үншэн хэнзэ хүбүүд басагадые олон малшадта колхозой дарганар асаржа, ажалай дүй дүршэлтэй болгожо табихыень байлгадаг байһан. Дари хүгшэндэшье баһа нэгэ ород хүбүүе асараа һэн. Тиигээд нэгэтэ хатанхай үбһэеэ тармажа бухаллая гэхэдээ, энээндээ юун гэхэ болонобиб даа гэжэ нэгэ хэды соо бодолгото болоһоной удаа иигэжэ хэлэбэл даа: «Андрюхоо, пойдём сено грабить». Тэрэнь нюдөө сабшасагаан байтараа, баһа: «Колхозное, что-ли?» гэһэн гэхэ.

***

Нэгэтэ Дари хүгшэн пенсиеэ абаад, город ерэжэ, хотын дэлгүүрнүүдээр эсэтэрээ ябаад, одоошье хэрэгтэй, абаха гэһэн юумэеэ обёоржо, «остойкын» саана зогсожо байһан нэрһэн хүхэ нюдэтэй ород басаганда хандахадань, тэрэнь мохи жажалжа байһанаа уриханаар энеэбхилэн: «Вам чего?» гэжэ асууба. Тиихэдэнь хүгшөөдэй «Обжору» гэбэл даа. Ород хүүхэнэй аманиинь ангайшоод, жажалжа байһан мохиёо гартаа абажа, ехэл гайхаһан хэбэртэй, эрьелдэжэ байгаад, иишэ тиишээ хараашална. Нэгэ хэды сагай үнгэрһэн хойно һэгээ ороһон наймаашан басаган толгойдоо нэгэ бодол оруулһан шэнги боложо, метрын шугам абажа, хүгшэнэй гартань барюулхадань, тэрэнь басаганай арада байһан абажур шугамаараа заагаа һэн.

***

Хүршынгөө хүбүүн Гатабтай Дари хүгшэн хүнгэн «Жигули» машинаар Улаан-Үдэ гаража ябаба. Хори хүрөөгүй ябатараа, машинынь хойто нэгэ сахариг хиигээ табижархиба. Урид нэгэ багаханаар гэмтэһэн байжа, яба ябаһаар хиигээ табиба ха юм даа. Зай яахаб, жолоошон Гатаб дары «запаскаяа» гаргажа, тэрэ доронь сахаригаа һэлгээд орхибо. Саашаа гүйлгэлдэжэ, Хори тосхон ороод, «шиномонтаж» хараашалжа ябатарынь, зорёолһон юумэндэл тугаар һэлгэһэн сахаригынь хадааһа «барижархиба». Золынь боложо, шиномонтаж холо бэшэ харагдажа байгаа һэн. Гатабай домкрадаар машинаяа үргэжэ, сахаригаа мулталжа байхадань, Дари хүгшэн ойронь дүтэлөөд: «Юрэдөө, хоёр-гурбан запаска абаад ябахын аргагүй байгаа юм гү?» гэжэ енгүүтэйгээр хэлэхэдэнь, Гатаб хэлэхэ юумэеэ оложо ядаад, миин лэ дуугай байжа үгөө һэн.

Һүбэлгэн Баир

Нэгэдэхи ангиин һурагшад хэшээлдээ. «Хонхо жэнгиргэдэг хүниие ородоор хэн гэхэ ёһотойб?» гэһэн асуудал багшань һурагшадайнгаа урда табихадань, һүбэлгэн тэршээ Баир хүбүүхэн гараа үргэбэ. «Зай, хэлэ даа, Баир, хэн гэхэб?» гэхэдэнь. «Позвоночник ааб даа», гэжэ тэрэнь тордиһогүй харюусаа юм.

***

Баир хүбүүхэнэй эжынь Баирай дүү Бадмые эрхэлүүлхэ үедөө «Хуба шарахан Бадмаашха, ородтол адли Бадмаашха», гэжэ байжа хэлэхыень Баир дуулаад, ехэтэ һанаагаа зобоһон янзатай: «Эжы, Бадмамнай томо болоходоо, буряад болохо гү?” гэжэ асуугаад, түрэлхидөө ехэтэ хүхеэһэн юм.

(Үргэлжэлэлынь хожом гараха).

Р.-Д.САНДАНОВ

Теги: конкурс шог зугаа Буряад Улас Яруунын аймаг Нарһата нютаг16:44

Һүлдэ тухай бодомжо 

16:27

Санаартанаараа суутай Сартуул-Булагаймнай дасан 

16:01

Арадай дуунуудта шэнэ амисхаал оруулһан Бадма-Ханда 

13:00

​Бурятское УФАС России: борьба с SMS-спамерами продолжается 

12:20

​Неиспользуемые земли в Бурятии бесплатно достанутся фермерам 

12:02

​Авиаперелеты из Улан-Удэ в другие регионы России начнут субсидировать 

10:37

Арсалан Бидагаров: "Эжынгээ һайгаар дуратай ажалда ябанаб" 

09:48

Угаа удхалан, уладаа дурсаба 

09:33

Уйдхартай зүрилдөөн 

09:02

​В республике предприняли все меры против африканской чумы свиней - минсельхозпрод Бурятии 

08:50

Үндэһэ яһаараа илгарха шалтагаан үгы! 

08:30

​Сегодня в Бурятии: анонс событий на 30 марта 2017 года, четверг 

08:25

Зурхай на ​30 марта, 2 лунный день 

08:00

В южной части Бурятии ожидается до +18 градусов 

08:00

Эрхим театр 

18:21

​Спектакль «Фронтовичка» улан-удэнского Русского драмтеатра произвёл фурор в Красноярске 

18:04

​Мемориал Батожапа Батуева открывает новые имена бурятской борьбы 

17:42

​В Кабанском районе провели мини-реконструкцию легендарного лыжного перехода бурятских девушек  

17:32

Шоно агнуури 

16:55

Бурят-монгольский зурхай с 29 марта по 4 апреля 

16:50

​Алексей Цыденов проинспектировал строительство взлетно-посадочной полосы аэропорта «Байкал» 

16:28

​Мегапроекты – путь бурятской экономики к подлинному успеху 

15:54

Ой модо шалгагшад олон болохо 

15:39

​Миллион от туризма – это еще полтора миллиона в смежных областях – Денис Ершов 

15:06

Туберкулёзһоо һэргылхээр 

14:28

“Сириус” түбтэ Буряад Уласаа түлөөлхэнь 

13:53

Дайнай ветерануудта шэнэ гэр байранууд 

13:37

​Вячеслав Мархаев может стать единым кандидатом от КПРФ на выборах главы Бурятии 

11:38

​Как благоустроить придомовые и общественные места - жители Бурятии решат сами 

09:25

​Бурятия подаст заявку на увеличение численности лесных инспекторов 

08:30

​Сегодня в Бурятии: анонс событий на 29 марта 2017 года, среду 

08:00

В Бурятии днём ожидается до +12 градусов, без осадков 

Наши издания