Главная / Новости /Общество / Үндэр заяа үзэхэ буянтай

Үндэр заяа үзэхэ буянтай

03-11-2016

Дулма Зуйконовна Цыренова Хангай Захааминай намжаахан наруули Хужар нютагта Сэрэн абын, Сэржэмаа эжын бүлэдэ мүндэлһэн юм.

Дулмаханай гурба наhа гүйсөөгүй байхадань, 1890 ондо түрэhэн, дэлхэйн нэгэдэхи дайнда ябаhан хасаг Сэрэн Зуйконов эсэгыень хубисхалда эсэргүү хэрэг үйлэдэнэ, Зүблэлтэ засагые үзэн ядаhан идхалга гаргана, Японой тала барина гэhэн худал хардалгаар 1938 ондо хамалганда ябуулаа. Тиигэжэ, мартын 12-то Улаан-Үдын түрмэдэ эсэгэнь буудуулhан юм. Юунэй түлөө? 1957 ондо энэ худал хардалга буруушаагдажа, Сэрэн Зуйконовой нэрэ сагааруулагдаад, хүүгэдэйнь сэдьхэл сэлмээл даа. Дулма бага балшар наһандаа Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай үлэн хооhон жэлнүүдые эжытэеэ, хоёр эгэшэнэртэеэ амиды мэндэ дабажа гараа. Сахирай дунда hургуули дүүргээд, Улаан-Үдын багшанарай училищида hуража, багшын мэргэжэлтэй болоhон.

Уян нугархай, сэбэр hайхан шарайтай залуухан Дулма Улаан Нуртын эгээл эрхим хүбүүдэй нэгэн Баяжаб хоёрой хоорондо инаглал бадаржа, алтан дэлхэйн жама ёhоор айл болоо һэн. Тэдэ 4 хүбүүд, 3 басагадые үргэжэ, хүл дээрэнь гаргаа. Ехэ хүбүүн Бата-Мүнхэ Людмила нүхэртэеэ хүдөө ажахын мэргэжэлтэд. Вячеслав хүбүүн Роза бэри хоёр – эмшэд, Вячеслав - Буряадай габьяата эмшэн, мэдээжэ офтальмолог. Юрий хүбүүн Баярма бэри хоёр - шүдэнэй эмшэд, Баяр хүбүүн - адвокат, Елена – экономист, Дарима Пүрбэ нүхэртэеэ - багшанар, Сэсэгма - хэлхеэ холбооной инженер, Соёлма – багша мэргэжэлтэй, мүнөө худалдаа наймаанай хүдэлмэрилэгшэ.

Ашанар, зээнэрэйнь дунда юристнүүд, эмшэд, экономист, бухгалтер, инженер, сагдаанар гэхэ мэтэ элдэб мэргэжэлтэд олон юм. Энэ олон зоной эсэгэ, таабай Баяжаб Бадмаевич Цыбиков колхозой, совхозой парткомой хүтэлбэрилэгшөөр наһаараа хүдэлөө. Нигүүлэсхы сэдьхэлтэй, олониитэдэ онсо хүндэтэй, олон нэрэ зэргэтэй, шагнал хайратай эрын дээжэ эрхим хүн байhан юм. Дулма нүхэрынь эгээл найдамтай түшэгынь байгаа. Тиимэһээл үнэр баян бүлэ болоол даа.

Хужар, Үлэгшэн, Дүтэлүүр нютагуудаар 30 жэлэй туршада багашуулые ажабайдалай эхин зүргөөр хүтэлжэ, тэдэнэй саашанхи хуби заяанайнь залуур болоо. Буянтай ажалайнь дүн - hурагшадайнь ажал хэрэгүүд болоно. Тэдэнь янза бүриин мэргэжэлтэй, арадай ажахын бүхы hалбаринуудта ажаллана. Илангаяа олон бэрхэ багшанар, эмшэд, инженернүүд, экономистнууд, дуушад, хатаршад бии. Хүндэтэ багшынгаа мэргэжэлые шэлэhэн, омогорхолынь болоhон эрхим 18 багшанар: А.Б. Шагдуров, Л.Д. Дамдинова, Д.Д. Цыренова, О.В. Шагдурова, Г.Д. Дамдинова, В.Ж. Нанзанова, С.Д. Дамбаева, Б.Г. Бадлуева, Т.Д. Будаева, В.Ш. Ламажапов, А.Ш. Ламажапова, Л.В. Доржиева (радиогой сурбалжалагша), С.Б. Цыбикова, А.В. Норбоев,Т.Ц. Гармаева, Б.В. Базарова, А.И. Гомбоева, Б.В. Базаров болон бусад. Тэдэнэрэй олонхинь өөһэдөө хэдэн ехэ нэрэ зэргэтэй багшанарай багшанар, булта айл бүлэ, иибии баабай, мүнөө таабай төөбиинэр болонхой.

Дулма Зуйконовна Зүблэлтэ засагай үедэ хүдэлhэн хадаа тэрэ сагай «Арадай гэгээрэлэй отличник» гэhэн хүндэтэ нэрэ зэргэтэй, «Социалис мүрысөөнэй илагша», «Эрхим мэргэжэлтэн» гэhэн тэмдэгүүдтэй, тоогүй олон Хүндэлэлэй грамотануудынь, баярай бэшэгүүдынь үхибүүдэйнь бүлэнүүд наринаар хадагалжа байдаг.

Олоной оройдо одон шэнги яларhан бүлын үндэhэн хоёр талаһаа эхэ эсэгэнэрэй буянай хүсэн гэжэ ойлгоё. Баяжабай баабай Онгойн Сэбэг Эсэгын дайнда унаhан, Дулмын баабай хамалганаар үгы. Үринэрынь эхэнүүдэйнгээ хүсөөр үндыгөө, ургаа, хүгжөө, хүнэй зэргэ хүнүүд болоо.

Дулма Зуйконовнагай сэдьхэлынь хирэгүй сэбэр, энэрхы зөөлэн, даасатай, тэсэбэри ехэтэй. Иимэл сэдьхэл үри хүүгэдтээ, hурагшадтаа хүмүүжүүлхэ гэжэ оролдодог юм һэн. «Малгай толгойгоо дууряаха» гэhэндэл, шабинарынь багшаяа дууряажа, тэрээндээ адли сэдьхэлтэй.

Дулма Зуйконовна наян наhанай дабаа гаталаад, үхибүүдэйнгээ аша туһые үзэжэ, үргүүлжэ, жаргажа hуунал даа. Хамта дээрээ 16 айл, 60 халуун амин, 19 ашанар, зээнэр, 18 гушанар. Эдэ олон үри хүүгэдээрээ Дулма төөбии хүрьhэтэ дэлхэйгээ шэмэглээ, баяжуулаа. Энэл даа, эхэнэрэй дээдын уялга бэелүүлһэнэй тэмдэг!

Ута наhа, үндэр заяа үзэхэ буянтай байгаалта, Дулма Зуйконовна! Үлзы жаргалтай байхатнай болтогой!

Бадма БАЗАРОВА

Теги: конкурс Буряад Улас Захааминай аймаг Хужар нютагНаши издания