Главная / Новости /Общество / Тоодо бэрхэ, хүүгэдтээ энэрхы

Тоодо бэрхэ, хүүгэдтээ энэрхы

10-11-2016

Мария Лопсоновна Ябжановагай наһанай зам олондо жэшээ болохоор юм. Тэрэнэй наһанай 44 жэл Буряад ороной потребкооперацитай холбоотой. Эдэ олон жэлнүүдтэ М.Л. Ябжанова хүн зондоо хүндэтэй ябажа, олон шагнал хайрануудта хүртэһэн габьяатай: “Совет кооперациин отличник”, “ Буряад Уласай габьяата экономист”, “Россиин потребительскэ кооперацида 25 жэл эрхимээр хүдэлһэнэй түлөө” гээд лэ, тоолохо болоо һаа, олон даа. Мүнөө жэлдэ “Ородой Холбооной потребительскэ кооперациин хүгжэлтэдэ габьяатай байһанай түлөө” гэһэн орденоор шагнагдаа.

Мария Лопсоновна түрэл Түнхэн аймагтаа Тоорын сельподо наймаалагшаар ажалайнгаа намтар эхилээ. Тиигээд лэ бухгалтераар, ревизороор, шалгалтын комиссиин түрүүлэгшээр, Бабанта аймагта болон ниислэл хотодо ахалагша бухгалтераар хүдэлөө. Наймаанай ажал гээшэмнай хэзээдэшье ехэл харюусалгатай ха юм. Теэд ямаршье тушаалда хүдэлхэдөө, Мария Лопсоновна эрхимээр бэеэ харуулжа ябаа.

Түнхэн аймагай Шулуута нютагта түрэһэн Маша багаһаа шуумар түргэн, номдоо, илангаяа тоо бодолгодо тон бэрхэ байгаа. Үетэнөө дахуулаад лэ, бүхы наадан, олониитын ажалда ябаха даа. Мүнөөшье зунай зулгы сагта тоонто нютагтаа айлшалхыень нүхэдынь тэсэжэ ядан хүлеэдэг. Эндээл Мария Лопсоновна нүхэдөөрөө харилсажа, нютагайнгаа зоноор хөөрэлдэжэ, бага наһаяа дурсан, ажабайдалай абьяас ульһа абадаг.

- Эсэхэ сусахаяа мэдэхэгүй Маримнай хүн бүхэндэ туһатай юм. Хэзээдэшье туһалхаар бэлэн иимэ хүн үсөөн дайралдадаг. Иимэл хүн тойроод байһан оршониие нарата һайхан гэрэлтэй болгодог, - гэжэ тэрэнэй хани нүхэд Виталий Борисович, Зинаида Дамбаевна Гергеновтэн нүхэрөө магтанад.

- Мария Лопсоновнае бидэ ехэ сэгнэнэбди, - гэжэ Бабантын Светлана Анциферовна Селезнёва, Захааминай Ирина Соктоевна Хуборкова, хотын Наталья Георгиевна Абрамова болон Бальжит Бальжинимаевна Зондуева гэгшэд хөөрэнэд. – Урагшаа һанаатай, урма зоригтой энэ хүнтэй хүдэлхэдэ, ехэ амар байдаг. Тэрэнэймнай дүй дүршэлшье захагүй. Хамта хүдэлжэ, яһала дүршэлтэй болоһондоо ехэ баяртайбди. Хэнэйшье урда тунхарихагүй Мария Лопсоновна бидэнэйнгээ хамгаалагша юм. Ажалдаа хам ородог, эрилтэ ехэтэй аад, олон нүхэдтэй, хүхюу согтойгоороо илгардаг.

Харин Мария Лопсоновна өөрөө һайн зоноор хүдэлжэ ябаһандаа хуби заяандаа ехэ баяртай ябадаг. Тиихэдээ бултандань элүүр энхые, зол жаргал хүсэнэ:

- Хүн бүхэн үнэн сэхэ ябаг лэ даа. Эбии баабайгаа хүндэлжэ, аша буяндань хүртэг. Үри бэеэ үргэжэ, һургажа, ажабайдалай үргэн харгыда гаргаг.

Эбии баабайгаа хүндэлжэ, тэдэнэйнгээ түшэг тулгууринь боложо ябаха гэжэ Мария Лопсоновна оролдодог. 93 наһатай Сырен-Доржо Шириповна эбиигээ гурбан зөөлэнөөр дутаадаггүй.

Ойрохи хабаатаниинь булта Мария Лопсоновнагаа хүндэлдэг.

- Ямар нэгэн баярта ушарай болоходо, бидэ бултаараа эгээл дуратай Марина эзындээ суглардагбди. Эзымнай эгэшэ дүүнэрэйнгээ олон тоото үхибүүдтэ бултандань дуратай, бултандамнай тон адляар хандадаг, ходо хаража, харгалзалжа ябадаг. Гэртэнь өөрын, нэгэ дабтагдашагүй дулаан амисхаал байдаг. Тиимэһээ бидэ тэдэнэйдэ ошоходоо, сагаан сэдьхэлтэй, урма зоригтой болодогбди. Үшөө тиигээд сэбэр һайханшье болонобди гэжэ һанадагби. Юундэб гэхэдэ, эзымнай сэсэгүүдтэ ехэ дуратай, гэрээрнь дүүрэн сэсэгүүд һалбаржа байдаг, - гэжэ Яна зээнь урматайгаар хөөрэнэ.

- Үнэхөөрөөл эбиимнай бэрхэ хүн. Багаһаамни хойшо хайшан гэжэ харааб, мүнөөшье тэрэл зангаараа намайгаа хараһан, һанаагаа табиһан зандаа. Тиимэһээл наһанаймни нүхэр Андрей, Тимур хүбүүмнай эбиидээ, теэбеэдээ айхабтар дуратайбди, хүндэлжэ байдагбди.

Иимэл даа Саяанай мундаргануудтай түхэреэн ехэ Түнхэнэй үнэн сэхэ басаган Мария Лопсоновна Ябжанова. Бүмбэрсэг дэлхэйн бүхы һайн һайханиие тандаа хүсэе.

Светлана ДАШИЕВА

Теги: конкурс Буряад Улас Түнхэн аймаг Тооро нютагНаши издания