Главная / Новости /Общество / Шэнэ үгэнүүд тухай

Шэнэ үгэнүүд тухай

10-11-2016

Эрхим хүндэтэ уншагшаднай! “Буряад үнэн” сониндо шэнэ үгэнүүд, танигдаагүй нэрэ томьёонууд бэшэгдэнэ гэжэ обёорһон байхат. Шэнэ үгэнүүдтэй танаа танилсуулха, танаараа эндэ хэлсэхын тула “Шэнэ үгэнүүд” гэһэн гаршаг нээбэбди.

1930-аад онууд болотор “Буряад үнэн” сониндо бэшэгдэжэ байһан үгэнүүд эндэ ехэнхидээ үгтэхэ. Хуушан монгол бэшэг дээрэ гараһан номуудһаа, шэнэ толинуудһаа үгэнүүд баһа абтана.

Мартагдаһан гү, али зүблэлтэ засагаар хоригдоһон үгэнүүдээ шэнээр һэргээхэ, зарим хуушарһан үгэнүүдээ шэнэ удхатайгаар һэргээхэ зорилго эндэ табигдана.

Толидо үгтэһэн үгэнүүдые олоороо хэлсэжэ байя гэжэ уряалнабди.

Энэ асуудалаар һанамжа дурадхалаа хэлэхэ дуратай хүн иимэ утаһаар хонходожо болохо: “Буряад үнэн” сонин, тел.: 83012-21-68-08.

Зай, һаяын сагта дахинаа хэрэглэгдэжэ эхилһэн зарим үгэнүүдые тайлбарилая.

Ородой Холбооной Улас, Ородой Холбоон, Ород гүрэн - Российская Федерация, Россия. Оросын Холбооны Улс гэжэ халха монгол хэлээр бэшэгдэнэ.

Улас – государство, страна, народ

Буряад Улас - Республика Бурятия

Ородой Холбооной Буряад Улас – Республика Бурятия Российской Федерации.

Яаман – министерство

Сайд – министр

Эдэй засаг – экономика

Эдэй засагай – экономический

Тээбэри – транспорт

Ниигэм – общество

Ниигэмэй – 1. общественный, 2. социальный

Ниигэмэй хангамжа - cоциальное обеспечение

Олониитэ - общество

Олониитын – общественный

Ниитын эмхи - общественная организация

Аралжаанай - коммерческий

Һомон/сомон – сельское поселение

Һомоной/сомоной дарга/сомон дарга – глава сельского поселения

Тосхон – село, деревня, селение

Субилагша – медицинская сестра, медсестра, сестра милосердия

Гудамжа, үйлсэ – улица

Уралиг – искусство

Урлал - 1. творчество; 2. изготовление чего-либо, мастерство

Гар урлал - ремесло

Урлаха - мастерить, искусно делать что-либо

Болбосорол – образование

Эрдэм шэнжэлэлгын хүреэлэн - научно-исследовательский институт

Эбээн тэдхэгшэ – спонсор

Нютагай хэлэнэй аялга, нютаг хэлэн – диалект

Олондо мэдээсэл тараадаг хэрэгсэл – средство массовой информации

Мэдээсэлэй албан - служба информации, информационное агентство

Мүрысөөн - соревнование, состязание (спортивного характера)

Урилдаан - соревнование (культурного характера), конкурс

Ирагуу найруулагша (найрагша), уран шүлэгшэ – поэт

Данса – счётная книга, счёт

Банкын данса – банковский счёт

Сая – миллион

Тоглолто – концерт

Бадмажаб ГЫНДЫНЦЫРЕНОВ

Теги: шэнэ буряад үгэнүүд толи оршуулга17:23

​Хонин һүрэгөө магтажа 

16:58

​Заяата шүтөөн Зандан Жуумнай 

16:02

​Улаан-Үдэдэ 12 трамвай абаха үнэмшэлгэ Арктика болон Алас Дурнын зүг хүжөөлгын сайд Александр Козлов барюулба 

15:57

​«По людям стрелял один раз»: ветеран МВД Бурятии о милицейских фильмах и «божьих одуванчиках» 

15:33

​Лыжная принцесса: Алису Жамбалову чествовали в Народном Хурале Бурятии 

15:08

Народный Хурал: от первых законов до «зелёной» экономики Бурятии 

13:27

​Танхой стал любимым туристическим местом жителей города Бабушкин в Бурятии 

12:01

​Сетевой урок бурятского языка: опыт хоринской и улан-удэнской школ 

11:49

Инна Степанова сделала первый шаг к Олимпиаде в Токио 

10:58

​«И дольше века длится урок»: в одной из старейших школ Иволгинского района Бурятии открылась необычная галерея  

10:46

Булжамууртал жэргэжэ, бултаниие баясуулаа 

10:21

​Алас Дурна болон Арктика хүгжөөлгын сайд Александр Козлов – Буряад уласта 

09:57

​Буряад Уласай Арадай Хуралай ээлжээтэ сессидэ 40-һөө дээшэ асуудалнуудаар хэлсэхэ 

09:23

​Новая школа на 450 мест откроется в пригороде Улан-Удэ в конце года 

08:45

Зурхай на 19 апреля, 15 лунный день 

08:25

Штормовой ветер и мокрый снег ожидаются в Бурятии сегодня, 19 апреля 

Наши издания