Главная / Новости /Общество / Буряадай түрүү хүнүүд

Буряадай түрүү хүнүүд

23-11-2016

"Буряад үнэн” сониной үнгэргэдэг “Буряадай түрүү хүнүүд” гэһэн заншалта конкурсын дүнгүүд согсологдобо. Конкурсын дүримэй ёһоор, 2016 оной майн 1-һээ ноябриин 9 болотор конкурсын материалнууд “Буряад үнэн” сониндо хэблэгдэһэн байна. Тиигэжэ шүүгшэдэй шиидхэбэреэр түрүү хүнүүдэймнай нэрэнүүд тодоржо, лауреадуудай болон дипломантнуудай нэрэ зэргэнүүд олгогдобо.

Лауреадууд

“Гуа сэсэн хатан” номинацида:

Ванзатова Гэрэлма Ринчинимбуевна, Улаан-Үдэ хотын 32-дохи дунда һургуулиин буряад хэлэнэй багша, 2011 оной Буряад Уласай буряад хэлээр урилдаанда “Эрхим багша-2011” болоһон , 2012 ондо хотын багшанарай хоорондохи “Жэлэй эрхим багша” урилдаанда тусхай шанда хүртэһэн, Буряад Уласай “Түрүү багша” урилдаанай илагша. Автор – Баярма Лыгденова.

Цыренова Дулма Зуйконовна, Захаамин аймагай Хужарай, Үлэгшэнэй, Дүтэлүүрэй дунда һургуулинуудта олон жэлдэ багшаар хүдэлһэн, ажалай ветеран, “Арадай гэгээрэлэй отличник”, бэлигтэй олон хүүгэдэй гарыень ганзагада, хүлыень дүрөөдэ хүргэһэн эхэ. Автор – Бадма Базарова.

Ябжанова Мария Лопсоновна, Түнхэн аймагай Шулуута нютагта түрэһэн, Буряад ороной потребкооперацида 44 жэлдэ хүдэлһэн, бухгалтер мэргэжэлтэй. Буряад Уласай габьяата экономист. Ородой Холбооной олон шагналда хүртэһэн. Автор – Светлана Дашиева.

“Баатар мэргэн” номинацида:

Дагбаев Мэргэн Доржиевич, багша мэргэжэлтэй, меценат, Хори аймагай соведэй депутат, ТОС эмхидхэгшэ, Хори һууриниие болбосон түхэлтэй болгохо талаар ехэ ажал ябуулна. Автор – Долгор Цыренова.

Лхасаранов Геннадий Зундуевич, Хэжэнгэ аймагай засаг даргын харюусалгатай ажалда олон жэлдэ хүдэлнэ. Автор – Цырендолгор Бадмацыренова.

«Аламжа Мэргэн Арюун Гоохон хоёр» номинацида:

Буянта Бальжинимаевич ба Галина Дамдиновна Чагдуровтан, Сэлэнгэ аймагай Юрөө нютагай үнэр баян бүлэ. Багшын, зоотехнигэй, малшанай, ниитын ажалда эдэбхитэй ябадаг. Олон хүүгэдтэй, хүүгэдээ ехэ һургуулида һургажа, дээдэ гарай мэргэжэлтэд болгоһон габьяатай. Автор – Роза Нимаева.

Геннадий Михайлович ба Зинаида Леонтьевна Корнаковтан, Хори аймагай үнэр баян бүлэ, 60 жэл соо сугтаа ан-бун ажаһууна. Геннадий Михайлович “Бурятводстрой” нэгэдэлэй ПМК-гай дарга олон жэлдэ байгаа, Буряад Уласай габьяата мелиоратор. Зинаида Леонтьевна Хориин лесхозой захирал байһан, Буряад Уласай габьяата ойн ажахын хүдэлмэрилэгшэ. Автор – Марина Подобашина.

“Сагаан үбгэн” номинацида:

Кобзон Иосиф Давыдович, СССР-эй арадай артист, Ородой Холбооной Гүрэнэй Дүүмын депутат. Ага тойрог, Үбэр Байгалай хизаарые Гүрэнэй Дүүмэдэ түлөөлдэг, “Ородой гүрэнэй баатар” нэрэ солодо хүртэһэн. Автор – Намжилма Бальжинимаева.

Цыдыпов Батоцырен Далаевич, Хори аймагай эдэбхитэн, 25 жэл соо аймагай соёлой таһагые даагшаар хүдэлһэн, Буряад Уласай соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ, Хори аймагай бурхан шажанай бүлгэмэй түрүүлэгшэ. Автор – Доржима Батуева.

“Угаа суурхуулагша” номинацида:

Цыренов Сэнгэ Дэлэг-Жамсуевич, Ярууна аймагай Үльдэргэ нютагай фермер, олон малтай, адуушан, барилгашан. Олоной ажалда ябадаг. Нютагтаа ехэ хүндэтэй ажалша, малша хүн. Автор – Гунсыма Тудупова.

Недорезов Василий Сергеевич, спортын уласхоорондын классай мастер, гиирь үргэлгын спортоор бэеэ һоридог. Дэлхэйн чемпион, Ород гүрэнэй чемпион. Автор – Лариса Ванжилова.

«Аласай холбоон» номинацида:

Савельев Юрий Сагадаевич, Кабанск аймагай Байгал Худара, Корсаково нютаг тоонтотой, эмшэн, анагааха ухаанай эрдэмэй доктор, профессор, Буряад Уласай ба Ородой Холбооной габьяата эмшэн, Санкт-Петербургын һудаһанай хирургиин түбые даагша, Санкт-Петербургын медицинын академиин, Сэрэгэй медицинын академиин багша. Автор – Тамара Абидуева.

“Наран Гоохон” номинацида:

Степанова Инна Яковлевна, Бразилида үнгэрһэн Олимпиин наадануудай мүнгэн медальда хүртэгшэ, һур харбагша. Ородой Холбооной спортын габьяата мастер. Автор – Дулгар Доржиева.

Дипломантнууд

“Гуа сэсэн хатан” номинацида:

Дудареева Марина Нимаевна, Захаамин аймагай Хужар нютагай багша, сэсэрлигэй хүмүүжүүлэгшээр бүхы наһан соогоо ажаллаһан, 80 наһанай дабаан дээрэ ябана, “Эхын буян” арадай ансамбль байгуулагша, арадай дуушан. Олон хүүгэдтэй эжы. Автор – Сэнгэ Ринчинов.

Ешиева Галсан-Цырегма Ешиевна, Хори аймагай Ашангын дунда һургуулиин захирал байһан, багша мэргэжэлтэй. Буряадай АССР-эй габьяата багша, нютаг ороноо шэнжэлэгшэ, хэдэн ном бэшэжэ хэблүүлһэн габьяатай. Автор – Цыбандари Жалсанова.

Галсанова Дарима Санжиевна, Захаамин нютаг тоонтотой. Түнхэн аймагай Аршаан тосхондо “Аршаан-Булаг” арадай ансамблиин хүтэлбэрилэгшэ, Буряад Уласай соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ. Автор – Амгалан Будаев.

Сосорова Дарима Владимировна, Семашкын нэрэмжэтэ Буряад Уласай эмнэлгын газарай нюдэнэй эмшэн. Автор – Баяр Жигмитов.

“Баатар мэргэн” номинацида:

Шойжонимаев Цырен Дашиевич, хүгжэмшэн, дуушан, уран найруулагша. Буряад Уласай соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ. Автор – Оюна Цыденова.

Хадаев Чингис Владимирович, Доодо Ивалгын дунда һургуулиин буряад хэлэнэй багша, үльгэр түүрээгшэ, барилдаашан. Автор – Валерий Цыбиков.

«Аламжа Мэргэн Арюун Гоохон хоёр» номинацида:

Булат Дамбиевич ба Сэбэгма Пунсуковна Доржиевтан, Яруунын Эгэтын-Адагай бүлэ, багшанар. Сэбэгма Пунсуковна аймагтаа “Эрхим багша” нэрэ зэргэдэ хүртэһэн, буряад хэлэ, соёлоо ехэ үргэдэг, олон хүүгэдтэй бүлэ. Автор – Полина Эрдынеева.

Владимир Бальжирович ба Мэдэгма Бабасановна Бадмацыбиковтан, Ивалга аймагай багша мэргэжэлтэй бүлэ. Владимир Бальжирович нютагтаа ехэ хүндэтэй хүн, фермер. Мэдэгма Бабасановна буряад хэлэнэй багша, арадай гэгээрэлэй отличник, Ивалга аймагай «Жэлэй эрхим багша». Автор – Сарюуна Эрдынеева.

Владимир ба Марина Лубсановтан, Захаамин аймагай Шара-Азарга нютагта ажаһуудаг. Инженер, багша мэргэжэлтэй. Марина Дымбрыловна - арадай гэгээрэлэй отличник. Олон хүүгэдтэй, ниитын ажал ябуулгада эдэбхитэй бүлэ. Автор – Соёлма Дашеева.

“Наран Гоохон” номинацида:

Хишектуева Ешин-Хорло Дамба-Доржиевна, Буряадай гүрэнэй ехэ һургуулиин багша. Эрдэм шэнжэлэлгын ажал ябуулна. Урагшаа һанаатай, эрмэлзэл ехэтэй басаган. Автор – Зоригма Цыбикова.

Сарюуна ЭРДЫНЕЕВА


16:32

Буряад Уласай холо оршодог аймагуудта эмнэлгын туһа хүргэхэ талаар вертолёт хэрэглэгдэнэ 

16:01

Буряад хэлэнэй «Эрхим багша» элирүүлэгдэхэ 

14:31

Түрэлхи хэлэнэй хэшээл 

14:10

Бурят – монгольский зурхай с 22 по 28 ноября 

13:53

В Бурятии компания заплатила 200 тысяч рублей за продажу алкоголя без лицензии 

10:27

Буряад Уласай Кабанск аймагта газарай асуудалнуудаар зүблөөн үнгэргэгдэбэ 

09:50

РЖД не платит налог на землю в одном из посёлков Бурятии 

09:35

Туристов предупреждают о сходах лавин в Бурятии 

09:28

Байгалай хизаарай хүгжэлтэ тухай зүбшэбэ 

09:15

Александр Стопичев: «Выпускники техникумов могут стать великими людьми» 

09:00

Депутат Народного Хурала Бурятии: Люди надеются на власть, и эти надежды надо оправдывать 

08:30

Сегодня в Бурятии: Анонс событий на вторник, 21 ноября 

08:15

Зурхай на 21 ноября – 3 лунный день 

08:00

Жителей Бурятии предупреждают о гололедице и снежных накатах на дорогах 

Наши издания