Главная / Новости /Культура / Арадай театрнууд харагшадаа баярлуулхань

Арадай театрнууд харагшадаа баярлуулхань

20-04-2017

Улаан-Үдэдэ 2017 оной апрелиин 27-28-най үдэрнүүдтэ арадай театрнуудай Уласай фестиваль үнгэргэгдэхэ.

“Буряад Уласта буряад хэлэ сахин хүгжөөхэ” гэһэн Буряад Уласай Гүрэнэй программын дэмжэлгээр Соёлой яаман болон Уласай уран бүтэлэй түб энэ хэмжээ ябуулга эмхидхэнэ.

Хоёр үдэрэй туршада үнгэргэгдэхэ фестивальда уласай арадай театрнууд зүжэгүүдые харуулха юм. Баргажанай аймагай Баянголой, Ярууна аймагай Эгэтын-Адагай, Захаамин аймагай Дүтэлүүрэй, Хэжэнгэ аймагай Хэжэнгын, Эдэрмэгэй, Загаһатын, Хурамхаан аймагай Хурамхаан болон Дэрэнэй, Аха аймагай Орлигой, Сэлэнгэ аймагай Юрөөгэй, Түнхэн аймагай Хэрэнэй арадай театрнууд энэ хэмжээ ябуулгада хабаадаха юм.

- Арадай театрнууд мүнөө үеын ажабайдалһаа үлэнгүй, тэрэнэй хубилалтануудые зүжэгүүд дотороо харуулжа, ниигэм доторхи эгээл “хурса” асуудалнуудта харюу бэдэрхэеэ оролдодог. Мэргэжэнги театрнуудай мэдээжэ зүжэгшэд болон найруулагшад арадай театрнуудай зүжэгүүдтэ дуратайгаар хабаададаг юм. Зүжэг наада харуулжа байдаг уран һайханай эрхим бүлэгүүдтэ арадай театр гэһэн нэрэ зэргэ олгогдодог юм, - гэжэ фестиваль эмхидхэгшэд хэлэнэ.

Буряад Уласай ажаһуугшад болон айлшад апрелиин 27-28-най үдэрнүүдтэ Х. Намсараевай нэрэмжэтэ Буряад драмын театрта үглөөнэй 10 сагһаа арадай театрнуудай зүжэгүүдые хараха аргатай.


Теги: Буряад Уласай Улаан-Үдэ хото Буряад драмын театр Буряад Уласай Арадай уран бүтээлэй түб Буряад Уласай Соё­лой яаманНаши издания