Главная / Новости /Спорт / Дотоодын хэрэгүүдэй яаманай ветерануудай түрүүшын спартакиада

Дотоодын хэрэгүүдэй яаманай ветерануудай түрүүшын спартакиада

20-04-2017

Загарай аймагта Дотоодын хэрэгүүдэй таһагай ветеранууд аймаг хоорондын түрүүшын спартакиадада хабаадаба.

Ородой Холбоото Уласай Дотоодын хэрэгүүдэй яаманай Загарай аймагай таһагай ветеранууд болон һайн дуранай арадай дружинанууд аймаг хоорондын түрүүшын спартакиадада хаба шадалаа туршаба. “Динамо” гэһэн Буряадай Уласай нэгэдэл энэ хэмжээ ябуулгада хабаадагшадта шан барюулаа. Загарай, Байгал шадарай, болон Кабанск аймагуудай түлөөлэгшэд мүрысөөндэ хабаадаһан байна.

- Залуушуулые хүмүүжүүлгэдэ, гэмтэ ябадалнуудай олошорхогүйн тула ветерануудай болон һайн дураараа туһалагшадай ябуулдаг ажал үрэ дүнтэй. Бултандатнай баярые хүргөөд, урилдаанда амжалта хүсэнэб, - гэжэ сагдаагай албанай дарга, подполковник Сергей Эрдынеев хэлэбэ.

Үнгэргэгдэһэн спартакиадада хабаадагшад канат татажа, дартс, шатар, волейбол наадануудта хаба шадалаа туршалсаба. Урилдаанай дүнгүүдээр Загарай аймагай сагдаагай албанай таһагай ветеранууд илаба. Тэдэнэртэ дамжуулагдаха кубок, медальнууд болон футболконууд барюулагдаа. Хоёрдохи һуурида Кабанск аймагай, 3-дахи һуурида Байгал шадарай сагдаагай албанай ветеранууд хүртэбэ.

Буряад Уласай Дотоодын хэрэгүүдэй яаманай Ветерануудай эблэлэй түрүүлэгшэ, отставкада гараһан дотоодын албанай полковник Виктор Приеменко Дотоодын хэрэгүүдэй ветерануудай үдэрөөр амаршалаад, тэдэнэртэ хүнгэн, солбон зандаа ябахыень хүсэбэ. Тиигээд Ородой Холбоото Уласай Дотоодын хэрэгүүдэй яаманай Загарай аймагай сагдаагай албанай бүридэлтэй хүдэлмэриин талаар таһагай даргын туһалагша, подполковник Анатолий Горбик гэгшые “За полезное” гэһэн Ветерануудай эблэлэй тэмдэгээр шагнаба.

“Динамо” гэһэн Буряад Уласай нэгэдэлэй түрүүлэгшэ Иван Калашников Загарай аймагай тамирай хэмжээ ябуулгануудта хабаададаг сагдаагай албанай ветерануудта баярай бэшэгүүдые барюулба. Загарай аймагай нютагай засагай байгууламжын засаг дарга Александр Бурлаков “Ветеран” гэһэн һайн дуратанай арадай бүлэгэй ябуулдаг ажал тэмдэглэжэ, тэдэнэй командирнуудта үнэтэ бэлэгүүдые бэлэглэбэ.


Теги: Буряад Уласай Дотоодын хэрэгүүдэй яаман Буряад Уласай Загарай аймаг19:08

Буряад Уласай Толгойлогшо Түнхэн аймагай асуудалаар шиидхэбэри абаба 

16:57

«Буряад Уласай эрхим багша-2018» мүрысөөнэй нээлгын баяр ёһолол Улаан-Үдэдэ үнгэргэгдэбэ 

15:56

Хүн зоной олоор ябадаг газарнуудта түймэрэй аюулгүй байдал хинаха тухай Буряадай Толгойлогшо хэлэбэ 

14:49

Глава Бурятии заявил о необходимости общественного контроля за пожарной безопасностью в местах с массовым пребыванием людей 

14:42

Буряадай хүдөө ажахын академиин оюутад ажалай һууринуудай можо хоорондын яармагтай танилсаба 

14:08

Үнгэрһэн амаралтын үдэрнүүдтэ ойн 11 түймэрнүүд Буряадта гараба 

13:33

​11 лесных пожаров возникли в Бурятии за прошедшие выходные 

11:13

Буряадай хүтэлбэрилэгшэ Алексей Цыденов Эрхүү мождо нүүдэл суглаанда хабаадаба 

10:54

​Бурятия направит пять проектов на всероссийский конкурс лучших концепций благоустройства малых городов 

10:10

«Эрхим багша - 2018» гэһэн мүрысөөн Буряад уласта эхилбэ 

08:40

Зурхай на ​23 апреля, 8 лунный день 

08:36

Буддын заншалта Сангхын Сугунды 

08:15

Ветреная и тёплая погода ожидается в Бурятии сегодня, 23 апреля 

Наши издания