Главная / Новости /Культура / Нигүүлэсхы сэдьхэлэй хатарай мүрысөөн

Нигүүлэсхы сэдьхэлэй хатарай мүрысөөн

21-04-2017

Улаан-Үдэдэ апрелиин 21-дэ үглөөнэй 11 сагһаа үдэшын 21 саг болотор “Дружба” гэһэн соёлой-тамирай байшанда “Бултадаа хатарая – давайте вместе танцевать!” гэһэн нигүүлэсхы сэдьхэлэй марафон хоёрдохиёо үнгэргэгдэхэ юм. “Һаадгүй оршонтой ниигэм” гэһэн тэргээр ябадаг эрэмдэг зоной жаса энэ хэмжээ ябуулгада хатарта дуратайшуулые ерэжэ хабаадахыень урина.

Энэ хэмжээ ябуулгада уластаа мэдээжэ хатаршад болон хатарай багшанар мастер-классуудые үнгэргэхэ. Татьяна Штырева, Роман Попов, Лудуб Очиров, Валико Гаспарян, Дарима Цырендодопова, Snail болон бусад мэдээжэ дуушад хатарай мүрысөөндэ хабаадалсаха юм.

Олониитэдэ эрэмдэг бэетэй хүнүүдтэ тэсэбэритэйгээр хандаха, илангаяа эрэмдэгтэй үхибүүдые олониитэдэ хабаадуулха, дэмжэхэ зорилготой энэ марафон үнгэргэгдэнэ.

Хэмжээ ябуулгын үедэ эрэмдэг бэетэй үхибүүдые дэмжэхэ программа бэелүүлгэдэ нигүүлэсхы сэдьхэлэй марафон үнгэргэгдэхэ, Улаан-Үдын һурагшадта “Һайн һанаанай хэшээлнүүд” эмхидхэгдэхэ.

Хатарай марафон 5 бүлэгһөө бүридэхэ. Нээлгын баяр ёһолол үглөөнэй 11 сагта үнгэргэгдэхэ юм. Үдэшын 20.45 сагта бүхы хабаадагшадай флеш-моб эмхидхэгдэхэ. Тэдэнэр дүхэригтэ байжа, үнгэтэ шаарнуудые огторгойдо табижа хэмжээ ябуулга түгэсэхэ юм.

“Создавая возможности” гэһэн буян үйлэдэлгын программын дэмжэлгээр “Бултадаа хатарая – давайте вместе танцевать!” хоёрдохиёо эмхидхэгдэжэ байһан нигүүлэсхы сэдьхэлэй хатарай марафон үнгэргэдэбэ.


Теги: Буряад Уласай Улаан-Үдэ хото Буряад Уласай Ниигэмэй хамгаалгын яаманНаши издания