Главная / Новости /Общество / “Эхэ хэлэн - манай баялиг” гэһэн можо хоорондын мүрысөөн дахинаа үнгэргэгдэхэнь

“Эхэ хэлэн - манай баялиг” гэһэн можо хоорондын мүрысөөн дахинаа үнгэргэгдэхэнь

21-04-2017

Мүнөөдэр Дамба Даржа Заяевай нэрэмжэтэ “Даши Чойнхорлин” гэһэн ехэ һургуулида буряад хэлээр 17-дохи Можо хоорондын мүрысөөн үнгэргэгдэхэ юм. Энэ хэмжээ ябуулга Ородой Холбоото Уласай Буддын заншалта Сангхын Пандито Хамбо лама Дамба Аюшеевэй үүсхэлээр, дэмжэлгээр эмхидхэгдэдэг. Буряад хэлэнэй мүрысөөндэ 55 –һаа дээшэ команданууд, 600-аад һурагшад хабаадаха гэжэ Буряад Yнэнэй хэблэлэй албан мэдээсэнэ.

Буряад Уласай Толгойлогшын болон Засагай газарай захиргаан, “Буряад үнэн”хэблэлэй байшан “Эхэ хэлэн - манай баялиг” гэһэн мүрысөөнэй эмхидхэгшэд болон спонсорнууд болоно. Буряад Уласай аймагууд энэ хэмжээ ябуулгада олоороо хабаадаха. Эрхүү можын Усть-Орда тойрогой, Үбэр Байгалай хизаарай Красночикой аймагай түлөөлэгшэд мүрысөөндэ туршалсаха юм. Хяагта,Зэдэ аймагуудай ажаһуугшад эгээл эдэбхитэй, тэдэ аймагуудһаа 5-5 команданууд ерэхэ. Ивалга аймагһаа – 4, Сэлэнгэһээ – 3 бүлэгүүд мүрысөөндэ хаба шадалаа туршаха юм. Улаан-Үдэһөө конкурсдо хабаадахаар үсэгэлдэр үдэшын мэдээгээр 10 бүлэгүүд мэдүүлгэ оруулаа.

2016 ондо Бэшүүр аймагай һурагшад түрүү һуури эзэлээ гэжэ һануулнабди.

- Хэлэеэ алдаһан арад, арад бэшэ. Өөрынгөө уг гарбалаараа омогорхожо ябаха ёһотойт. Энээнэй түлөө “Эхэ хэлэн - манай баялиг” гэһэн конкурс эмхидхэнэбди, - гэжэ Пандидо хамбо-лама Дамба Аюшеев нёдондо хабаадагшадта, айлшадта хандаха байһан байна.

Анна Огороднигой гэрэл зураг.


Теги: Ивалгын дасан Буряад Уласай Засагай газар Буряад Уласай Ивалга аймагНаши издания