Главная / Новости /Общество / Сомоной дарга зэмэтэй гү?

Сомоной дарга зэмэтэй гү?

03-05-2017

Буряад Уласаймнай Байгал шадарай аймагта болоһон түймэртэ Гремячинскын сомоной дарга Оксана Тришкина зэмэтэй гээд мэдээсэл тараагдана. Мүрдэлгын албан тэрэниие зэмэлһэн уголовно хэрэг нээжэ, мүрдэлгэ эхилбэ. 

Газар хахалуулжа, хагда түүлгээгүй 

Ушарынь гэхэдэ, тосхон сэлеэнүүдээ түймэрэй хаһада муугаар бэлдэжэ, Гремячинскын сомоной мэдэлдэ ородог Черёмушки тосхониие тойруулан, саг соонь газар хахалжа, хагдарһан ногооень түүлгэхэ ажал эмхидхээгүй, тиимэһээ өөрынгөө уялгануудые сомоной дарга хүсэд дүүргээгүй гэжэ хэлэгдэнэ. Иимэ ажал ябуулха тухайнь хуули сахиха хэрэгые хинадаг аймагай прокуратура Оксана Тришкинае уялгалһан байгаа. 

Теэд сомоной дарга прокуратурын бэшэһые болзор соонь дүүргээгүй гэһэн мэдээсэл Буряад Уласай прокуратурын хэблэлэй албан тунхаглаа. Түймэрэй үедэ гэрнүүд болон бусад байшануудай дууһан шатаһанай баримтаар прокуратура мэдүүлгэ барижа, Гремячинскын сомоной даргые хуулиин ёһоор хэһээхэ тухай асуудал шиидхэхыень мүрдэлгын албанда тусхай тогтоол оруулһан юм. 

Тиин, апрелиин 28-да Ородой Холбоото Уласай Мүрдэлгын хорооной Буряад Уластахи хүтэлбэриин Байгал шадарай аймагаар мүрдэлгын таһаг тусхай уголовно хэрэг нээжэ, мүрдэлгэ эхилбэ. Горитой ехэ хохидол ушаруулһан хуули буса ябадал гэжэ тоологдодог ажалдаа хайша хэрэгээр хандаса харуулаа гээд сомоной дарга зэмэлэгдэнэ. 

Ашааниинь хүндэ, ашаг үрэнь бага 

Иимэ зэмэ тохохо болоо һаа, орон доторнай нютагай засаг эрхилжэ байгаа сомоной дарганарай диилэнхи хубинь хуулиин ёһоор хэһээгдэхэ ёһотой гэбэл, огтошье алдуу болохогүй. Ушарынь гэхэдэ, мүнөө гүрэн түрэдэмнай нютагай өөһэдын хүтэлбэри эрхилхэ гээшэ бэлэн хэрэг бэшэ юм. Арбаад гаран жэлэй туршада тоогүй оло дахин һэлгэгдэһэн, хубилгагдаһан хуулинуудые баримталжа, нютагай засаг жолоодожо, арад зонойнгоошье, дээдэ шатануудайшье дарганарай урда һайн тоодо орохын арга үгы. 

Сомонууд өөһэдын бюджедүүдтэй гэжэ тоологдодогшье һаа, тэдэнэйнь олзо оршо гэхээр юумэн байхагүй. Сомоной дэбисхэр дээрэ суглуулагдаа болоһон ажалтай зоной салинһаа түлэгдэдэг бүхы татабариин хоёр хубинь, газарай налог хоёр бюджедэйнь гол оршо гээшэ. Харин теэд һунгагдаһан дарганарай, сомонуудай захиргаануудай хэхэ, дүүргэхэ ажалынь тоолошогүй олон, даашагүй ашаан мэтэ юм. Мүнгэн туһаламжа аймагһаа хубаагдахадаа, баһал жэгдэ бэшэ. 

Прокуратурын һэргылһэнэй һүүлдэ тэрэ ажал Оксана Тришкина зорюута эмхидхэнгүй һуугаагүй ёһотой. Юундэ эдэ мэтэ асуудалнууд шиидхэгдэнгүй үлэһэн байгааб гэжэ сомоной дарга өөрөөл тодо харюу үгэхэ. Нютагайм хүн загаһашалхаяа ошоһон аад, хагда галдажа, хахад сэлеэнээ ойлгомторгүй дэгдээжэрхихэ гэжэ тэрэ хаанаһаа мэдэхэб? Ушар шалтагаануудыень мүрдэгшэд зүбөөр элирүүлжэ, эдэ асуудалнуудта харюу олохо гэжэ найдая. 

Василий ЦЫБИКОВ​

Теги: түймэр Буряад Улас Байгал шадарай аймаг Черёмушки Ородой Холбоото Уласай Мүрдэлгын хорооной Буряад Уластахи хүтэлбэриин Байгал шадарай аймагаар мүрдэлгын таһаг17:10

​Ограничение на посещение лесов ввели в Улан-Удэ 

17:06

​Улаан-Үдэдэ һунгамалнууд үнгэрэгшэ жэлэй бюджет шагнаба 

16:52

​День российской молодежи отметят в Бурятии 27 июня 

16:12

Посетители кафе «Оскар» в Улан-Удэ заразились сальмонеллёзом 

15:43

Улаан-Үдэдэ июниин 20-до Арадай Хуралай һунгамалнууд ээлжээтэ зүблөөндэ сугларха 

14:41

Буряад Уласай хүдөө ажахынхид нютаг можын хоорондохи үзэсхэлэндэ 23 шагналда хүртэбэ 

13:32

​Улаан-Үдын эрэмдэг хүүгэдэй шүдэ миинтэ аргалха 

12:27

​Улаан-Үдэдэ июниин 27-до Залуушуулай Үдэр тэмдэглэхэ 

12:01

Буряад Уласай һурагшад биологи болон хари хэлэнүүдээр ЕГЭ тушааба 

11:03

​Буряад уласай уран шүлэгшэн Намжил Нимбуевай хүшөө Болгарида табигдаха 

10:07

Буряад уласай оперо болон баледэй театр Хабаровск хотодо 

10:03

​Комбинат по благоустройству Улан-Удэ определил места отлова безнадзорных животных 

09:48

Общественники провели субботники в трех районах Бурятии 

08:40

Зурхай на ​19 июня, 6 лунный день 

08:15

Жаркая погода без осадков ожидается в Бурятии сегодня, 19 июня 

Наши издания