Главная / Новости /Общество / Дэлхэймнай хододоо ногоон байг лэ!

Дэлхэймнай хододоо ногоон байг лэ!

19-05-2017

Байгаали хамгаалгын жэлдэ зорюулагдаһан олон тоото хэмжээ ябуулганууд Буряад орондомнай үнгэргэгдэһөөр. Апрель һарын 29-дэ «Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай уласай байгаали хамгаалгын-амита зүйн һурагшадай түб» һурагшадай дунда «Газар дэлхэй – бултанаймнай хамтын баялиг» гэһэн уласай эрдэм шэнжэлэлгын бага хурал (конференци) үнгэргэбэ.

Бага хурал эмхидхэгшэд уласай юрэнхы болбосоролой эмхи зургаануудай шабинарые оршон тойронхи байгаалиин байдал шэнжэлхэ, тэрээгээр һонирхуулха, байгаали сахин аршалха ябуулгануудые эмхидхэхэ, байгаалиин үзэгдэлнүүдые анхаралдаа абан, хүмүүжүүлхэ зорилготойгоор тус хэмжээ ябуулга үнгэргэһэн байна. Эндэ Буряад Уласай 15 аймагуудһаа болон Улаан-Үдэ хотын болбосоролой юрэнхы ба нэмэлтэ эмхи зургаануудай 1-11 ангиин һурагшад хабаадажа, 188 ажалнууд дурадхагдаһан байна. Ажалнуудай дүнгүүдээр, шүүгшэд эрхимүүдыень элирүүлжэ, удаадахи номинацинуудаар һууринуудые хубааһан байна. Тиихэдээ «Амиды байгаали» (Мир живой природы) гэһэн номинаци дүрбэн секци болгожо хубаагаа. Юундэб гэхэдэ, эхин ангиин һурагшадай программаар тэдэниие 1-2, 3-4 ангинууд болгоходо, таарамжатай байба. 

«МОЖО НЮТАГУУДАЙ ЭКОЛОГИ»

I ҺУУРИ Орлова Алёна, Турунтаевай гимнази (10-дахи анги) 

II ҺУУРИ Темников Никита, Улаан-Үдын 20-дохи дунда һургуули (7-дохи анги) 

III ҺУУРИ Гомбоева Дарья, Һужаагай дунда һургуули (9-дэхи анги)

IV ҺУУРИ Папахчян Анна, Турунтаевай гимнази (6-дахи анги)

«ЭКОЛОГИ БА ХҮНЭЙ БЭЕ ТАМИРАЙ ЭЛҮҮР ЭНХЭ БАЙЛГА» 

I ҺУУРИ Цыдыпова Номин-Дари, Хэжэнгын 1-дэхи дунда һургуули (10-дахи анги)

II ҺУУРИ Митыпова Сэлмэг, Улаан-Үдын 14-дэхи гимнази (9- дэхи анги) 

III ҺУУРИ Доржиева Элина, Улаан-Үдын 49-дэхи дунда һургуули (7-дохи анги)

IV ҺУУРИ Шагдуржапова Алтан, Захааминай 5-дахи дунда һургуули 

«УРГАМАЛ НОГООНОЙ ЭКОЛОГИ»

I ҺУУРИ Геращенко Анастасия, Улаан-Үдын Д.Аюшеевэй нэрэмжэтэ хүгжэмэй-гуманитарна лицей (11- дэхи анги) 

II һуури Тимофеева Вера, Загарай аймагай Онохойн дунда һургуули (9-дэхи анги) 

III ҺУУРИ Виногорова Анастасия, Улаан-Үдын хүүгэдэй уран һайханай байшан (5-дахи анги) 

IV ҺУУРИ Зубакина Алина, Загарай аймагай Шэнэ-Элхиин агротехническэ лицей (5-дахи анги)

«АН АМИТАДАЙ ЭКОЛОГИ» 

I ҺУУРИ Штыбов Павел, Улаан- Үдын 20-дохи дунда һургуули (5- дахи анги) 

II ҺУУРИ Игумнов Владислав, Улаан-Үдын 49-дэхи дунда һургуули (7-дохи анги) 

III ҺУУРИ Плешков Максим, Загарай аймагай Эрхирэгэй дунда һургуули (8-дахи анги)

IV ҺУУРИ Вестеровская Влада, Улаан-Үдын Д.Аюшеевэй нэрэмжэтэ хүгжэмэй-гуманитарна лицей (5- дахи анги) 

«ХҮДӨӨ АЖАХЫН УРАГАМАЛНУУДЫЕ УРГУУЛХА ЭРДЭМ УХААН» 

I ҺУУРИ Баханова Валентина, Улаан-Үдын 49-дэхи дунда һургуули (8-дахи анги)

II ҺУУРИ Цыренова Эржена, Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай Уласай байгаали хамгаалгын-амита зүйн һурагшадай түб (5- дахи анги) 

III ҺУУРИ Воробьева Татьяна, Улаан-Үдын 44-дэхи дунда һургуули (9-дэхи анги)

IV ҺУУРИ Смирнова Диана, Загарай аймагай Шэнэ-Элхиин агротехническэ лицей (5-дахи анги) 

«АМИДЫ БАЙГААЛИ». 1, 2-ДОХИ АНГИИН ҺУРАГШАД. 1-ДЭХИ СЕКЦИ 

I ҺУУРИ Гатыпова Анжелла, Хориин 2-дохи дунда һургуули; Хабалова Аюна, Ивалгын дунда һургуули (2-дохи анги)

II ҺУУРИ Васильев Дмитрий, Мухар-Шэбэр аймагай Алташын Адагай дунда һургуули (2-дохи анги); Чижикова Мария, Ивалга аймагай Сотниковой дунда һургуули (2-дохи анги) 

III ҺУУРИ Бадмацыренов Бадма-Доржо, Хэжэнгын 1-дэхи дунда һургуули (2-дохи анги); Содномов Мэргэн, Ярууна аймагай Үльдэргын дунда һургуули (2-дохи анги) 

IV ҺУУРИ Батомункуева Саяна, Дээдэ Ивалгын дунда һургуули (1- дэхи анги); Спиридонова Ольга, Хориин 2-дохи дунда һургуули (1- дэхи анги) 

«АМИДЫ БАЙГААЛИ». 3-4-ДЭХИ АНГИИН ҺУРАГШАД. 2-ДОХИ СЕКЦИ

I ҺУУРИ Дабаева Баирма, Нарһатын 1-дэхи дунда һургуули (3-дахи анги); Жалсанов Анжил, Улаан-Үдын 2-дохи дунда һургуули (4-дэхи анги) 

II ҺУУРИ Цыренова Арюна, Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай Уласай байгаали хамгаалгын-амита зүйн һурагшадай түб (3- дахи анги); Виктор К., Турунтаевай гимнази (4-дэхи анги) 

III ҺУУРИ Кудряшова Дарья, Турунтаевай дунда һургуули (4-дэхи анги); Фишер Эрик, Улаан-Үдын 51- дэхи дунда һургуули, (4-дэхи анги). 

Елена ДАМДИНОВА​

Теги: Буряад Улас Буряад Уласай Болбосоролой ба эрдэм ухаанай яаман Байгаали хамгаалгын жэл эрдэм-шэнжэлэлгын бага хурал17:10

​Ограничение на посещение лесов ввели в Улан-Удэ 

17:06

​Улаан-Үдэдэ һунгамалнууд үнгэрэгшэ жэлэй бюджет шагнаба 

16:52

​День российской молодежи отметят в Бурятии 27 июня 

16:12

Посетители кафе «Оскар» в Улан-Удэ заразились сальмонеллёзом 

15:43

Улаан-Үдэдэ июниин 20-до Арадай Хуралай һунгамалнууд ээлжээтэ зүблөөндэ сугларха 

14:41

Буряад Уласай хүдөө ажахынхид нютаг можын хоорондохи үзэсхэлэндэ 23 шагналда хүртэбэ 

13:32

​Улаан-Үдын эрэмдэг хүүгэдэй шүдэ миинтэ аргалха 

12:27

​Улаан-Үдэдэ июниин 27-до Залуушуулай Үдэр тэмдэглэхэ 

12:01

Буряад Уласай һурагшад биологи болон хари хэлэнүүдээр ЕГЭ тушааба 

11:03

​Буряад уласай уран шүлэгшэн Намжил Нимбуевай хүшөө Болгарида табигдаха 

10:07

Буряад уласай оперо болон баледэй театр Хабаровск хотодо 

10:03

​Комбинат по благоустройству Улан-Удэ определил места отлова безнадзорных животных 

09:48

Общественники провели субботники в трех районах Бурятии 

08:40

Зурхай на ​19 июня, 6 лунный день 

08:15

Жаркая погода без осадков ожидается в Бурятии сегодня, 19 июня 

Наши издания