Главная / Новости /Общество / "СЭЛЭНГЭ - ТВ" гэр бүлөөрөө хараябди

"СЭЛЭНГЭ - ТВ" гэр бүлөөрөө хараябди

19-05-2017

Сагаалганай үдэр «Ростелекомоор» дамжуулагдадаг телевиденидэ 23-дахи тобшо дарахада, буряад шарайнуудые харуулдаг шэнэ телеканал бии болобо. 

«Сэлэнгэ-ТВ» гэжэ телеканалые Ородой Холбоото Уласай Буддын шажанай заншалта Сангха, XXIV Бандида Хамба лама Дамба Аюшеев өөрынгөө үүсхэлээр эмхидхэн байгуулһан байна. Эндэ гарадаг дамжуулгануудые ямаршье наһанай, алишье яһанай хүн хараха аргатай. «Сэлэнгэ-ТВ» каналда хүдэлдэг зохёохы бүлэг харуулха юумэеэ өөһэдөө буулгана, бэлдэнэ. Үлэhэн сагтань һонин-һонин программануудые худалдажа абаад, харагшадтаа дамжуулна. Тиин мүнөө дээрээ энэ телеканалаар гарадаг дамжуулганууд үхибүүдэйшье, залуушуулайшье, дунда наhанай хүнүүдэйшье, наһанайнгаа амаралтада гараһан наhажаал зонойшье һонирхол татана. Үдэрэй туршада мэдээсэлэй, болбосоролой, хүгжэм дуута дамжуулганууд олон гарадаг.

- Буряад Уласта ажаһуудаг олон арадуудай эхэ хэлэеэ мартахагүйн тула, үндэһэн ёһо заншалнуудые ото һануулжа байхын тула иимэ телеканал байгуулаабди, - гэжэ Дид Хамба лама Дагба Очиров лаблана. - Эхэ хэлэеэ мэдэхэгүй буряад хэлэгүй амитантай жэшэмээр болоно. Алахамшье гээ һаа, ойлгохогүй буряадые хаража байхада, ехэл уйдхартай байдаг. Иимэ оршон байдалда буряадаар үдэр һүнигүй дуугаржа байдаг телевидени хүдэлжэ байха зэргэтэй. Тэрэниие хара-хараһаар хүн гээшэ бэе бэетэеэ буряадаараа хөөрэлдэдэг болохо, ёһо заншалаашье һэргээхэ болоно. 

«Сэлэнгэ-ТВ» юу харуулнаб? 

Буряад найруулагшадай анхан буулгаһан, мүнөө болоходо, хоморой кинонуудые «Сэлэнгэ-ТВ» харуулна. Мүнөөнэйшье сагта буулгагдажа байдаг шэнэ фильмнүүд энэ телевидениин архив баһал баяжуулна. Харин мүнөө дээрээ туйлагдаад байһан гол амжалта тухай амяараа хэлэлтэй. Лама санаартанай Ивалгын дасанда хурадаг үглөөнэй хуралнууд харагшадта сэхэ дамжуулагдадаг болобо. Энээнэйнь ашаар һүзэгтэй хүн бүхэн гэртээ һуугаад, дасанда энэл үдэр, энэл сагта юунэй боложо байһыень тодо мэдээд байдаг болобо. Ивалгын дасанай гол зурхайшан Намсарай лама үдэр бүхэндэ ямар үйлэнүүдые бүтээхэдэ һайн бэ, ямар үйлэнүүдые тэбшэбэл дээрэб гэжэ шагнахада аятайгаар хөөрөөд үгэнэ. «Наһанай хэрэг» гэһэн ниитэ гаршагтай дамжуулгадаа «Сэлэнгэ-ТВ» телеканал Буряад ороной нютаг нютагуудта ажана түбшэн ажаһуудаг юрын ажалшадые харуулдаг байна. Улаан-Үдэ хотодо, Буряадай бусад аймагуудташье һонин-һонин хэмжээ ябуулгануудай болоходо, сурбалжалагшад репортажуудые бэлдэжэ харуулна. Буряад Уласта уран һайханай фильмнүүдые буулгадаг залуу халаан ургажа байна гэжэ бүгэдэндэ мэдээжэ. Хэбэд номхон Хэжэнгэһээ гарбалтай кино найруулагша Баяр Уладаевай буулгаһан «Сэржэм» гэжэ фильм хараагүй байбал, «Сэлэнгэ-ТВ» харахада болохо. Буряадаар хөөрэлдэжэ һураха һэдэбтэй байбал, мүн лэ тус канал хараха хэрэгтэй. «Сэлэнгэ-ТВ» телеканалай захиралаар Надмит Байминова хүдэлнэ. Тэрэ «Буряад ФМ» гэжэ радио эмхидхэн байгуулагшадай нэгэн юм.

- Манай канал шаг шууяа татангүй, аргааханаар ажаллажа эхилээ. Нютагаймнай зондо сохом һонин гэжэ һанаһан дамжуулгануудые бидэ харуулнабди. Манай ябуулжа байһан ажал хүдэлмэри Буряад дайдада хүдэлдэг бусад телеканалнуудай мүрысэхэ гурим бүри эршэдүүлнэ. Нэгэ ажалтай зондоо бидэнэр һаад түбэг татахагүйһөө байтагай, үгэеэ ойлголсожо хамта хүдэлхэ түсэбтэйбди. Өөрынгөө ажал бидэнэр харагшадтаа зорюулнабди, – гэжэ «Сэлэнгэ-ТВ» телеканалай захирал хөөрэнэ. 

Шэнэ субаг ямар илгаатайб?

«Сэлэнгэ-ТВ» - гэр бүлөөрөө телевизорэйнгээ урда дүхэриглөөд, нам һуужа хараха телеканал болохо зэргэтэй. Үхибүүдые юрэ болбосоруулха, хүмүүжүүлхэһээ эхилээд, ехэшүүлые һонирхуулха мэдээсэлэй-шэнжэлхы удхатай дамжуулганууд иигэhээр бии болохо. Мүнөөнэй сагта хүн гээшэ зурагта (телевизор) юрэ хараад үнгэрдэггүй, харин хаража байһан дамжуулгадаа хабаадалсаха ёһотой. Энээниие «Сэлэнгэ-ТВ»-гэй захиргаан сохом ойлгожо абанхай. Олониитын һанаа зобооһон асуудалнуудта дамжуулгын айлшад харюусахадаа, дамжуулга хүтэлэгшын ама тодоод һууха бэшэ, гэртээ телевизор хаража һууһан зоной асуудалнуудта мүн лэ харюусаха болоно. Энээнһээ гадна харагша бүхэн һонирхоһон асуудалнуудаа «Сэлэнгэ-ТВ» телеканалай редакцида дамжуулдаг байна. Харагшадай захилһаань агаарай долгиндо гараха дамжуулганууднай сэхэ дулдыдана гэжэ энэ каналай юрэнхы эрхилэгшэ Соёлма Сандакдоржиева хөөрэнэ. 

«Сэлэнгэ-ТВ» үшөө юу харуулхаб? 

Шэнэ телевидениин зохёохы бүлэг «Тоонто» гэжэ ниитэ гаршагтай дамжуулгануудые түлэг дундаа бэлдэжэ байна. Буряад дайдын нютаг бүхэн һаяын ерээдүйдэ энэ дамжуулгада харуулагдаха хараатай. Мүнөө телевизор харахадамнай, хото городой зон хүдөө нютагай ажабайдалые хүсэд һайнаар мэдэхэ бэшэ аад лэ, сэсэрхэжэ байгаад лэ хөөрэнэ ха юм. Харин «Тоонто» дамжуулгада хүдөөдэ бата бэхеэр түбхинэһэн зон өөр өөрынгөө үдэр бүриин ажаһуудал тухай, түрэл нютаг, түрэһэн дайда, угайнгаа домог түүхэ сүлөөтэйгөөр хөөрэжэ үгэхэ аргатай болохо. Ябан-ошон, «Сэлэнгэ-ТВ»-дэ мэдээсэлэй–шэнжэлхы удхатай дамжуулга бии болохо. Үшөө тиихэдэ олон зоной хабаадалгатай соёлой болон спортын ехэ-ехэ хэмжээ ябуулганууд, бүгэдэ арадай һайндэрнүүд агаарай долгиндо сэхэ харуулагдажа захалха.

- Манай дамжуулгануудые интернедээр шууд хаража болоно. «Ростелекомой» хангалтада хүртэгшэд 23-дахи каналаар «Сэлэнгэ-ТВ» харана гээшэ ааб даа. Даб дээрээ бидэ бүхы Буряад Уласай харагшадта хүрэжэ амжаадүй байнабди. Гэбэшье, Youtube гэжэ видеоканал, В контакте, Facebook, Одноклассники гэжэ олониитын һүлжээнүүдые, Viber, WhatsApp, Telegram гэдэг хүн зоной бэе бэетэеэ харилсадаг оньһонуудые хэрэглэхын ашаар манай дамжуулгануудые үдэр бүри харадаг зоноо олон болгохо байнабди, - гэжэ «Сэлэнгэ-ТВ» телеканалай юрэнхы эрхилэгшэ Соёлма Сандакдоржиева саашанхи ажалайнгаа түсэб тайлбарилна.

Баяр ЖИГМИТОВ​


Наши издания