Главная / Новости /Общество / Алдартай аргашан

Алдартай аргашан

19-05-2017

Эмшэ санаартан Ким Со Жун Солонгос Уласта түрэһэн намтартай. Бидэ хоёрой танилсаһан ушар юуб гэхэдэ, операциин һүүлээр шархамни эдэгэжэ үгɵɵгүй юм. Танил нүхэдни энэ солонгос эмшэндэ ханда гэжэ дурадхаһан байна. 

Эмшэ лама Ким – энеэбхилһэн шарайтай үндэр сарюун хүн. Хайшан гэжэ дабшалхадаа, хүлэйнгөө улануудые дээшэнь харуулаад һууна гээшэб гэжэ гайхаа бэлэйб. Һудалаа барюулжа, олон тоото үбшэнэй бэе махабадыемни эзэлһэн тухай оршуулагшаараа ойлгуулжа үгɵɵ. Хэды дахин ошожо аргалуулхадаа, олон зоной тэрээндэ ябадагые харааб, дүтэ танилсааб. Ɵɵрынь таһалга соо олон бурханууд тахяатай, гунгарбаань гоёор шэмэглэгдэнхэй, ханаарнь олон зурагууд, хаана яанаһаа ерэһэн Баярай бэшэгүүд үлгэгдэнхэй. Мүн баһа ноутбук соонь олон тоото урлал, зурагууд байха юм. Танилсаад, яаралгүй сайлажа һуухадаа, ажабайдалайнгаа зам, һонирхолтойшье, буянтайшье ажал тухайгаа хɵɵрɵɵ һэн. 

- Зургаатай байхадам, багшамни зүү табюулжа һургаһан юм. Ехэ аргашан болохош гэжэ бага наһандамни ойлгуулаа. Саашадаа һуража, эрдэм шудалжа, эмнэлгын ехэ харгыда гарааб. Сеул хотын университедтэ хирургын мэргэжэлдэ һураад, Вьетнамда хүдэлɵɵб, Түбэдтэ һурааб. Һүүлэй 8 жэлдэ Монгол орондо ажаллааб. Монгол ороной олондо тараагдадаг «Гал» сэтгүүлдэ олон тоото статьянуудни толилогдоһон байна. Монгол орон ошоходоо, урда тээнь ɵɵрɵɵ изагуураа, үндэһэеэ шэдиин аргаар харадаг һэн тула саашанхи хуби заяагаа элинсэг хулинсагайнгаа нютагта зорюулха гэжэ шиидээ һэм. Абамни Галдан, үбгэн абамни Гомбын Завьяа гэжэ нэрэтэй байһан. Үйлын үреэр Монголдо байрлаа һэм. Мүнɵɵ хоёрдохи жэлээ Буряадай ниислэл Улаан-Yдэдэ ажаллажа байхадаа, ɵɵрынгɵɵ урда наһанай нютагта түбхинэһэн мэтэб. Олон зондо туһалха гэһэн үүргэмни буянай хэрэг мүн. 

Эм залахаяа, зүү табюулхаяа, массаж хүүлэхэеэ олон зон ябана. Ɵɵрынь хажууда монгол аргашад хамһалсажа, ерэһэн зониие угтажа абаад, үдэр бүхэндэ эмнэлгын ажал ябуулна. Бидэ «Байгал» сэтгүүлэй редактор Галина Хандуевна Дашееватай ошожо, зохёохы ажалтайнь танилсаа һэмди. Галина Хандуевна “Байгалайнгаа” 5-дахи дугаарта эмшэ-лама, бисалгал даяанай, урлал зурагай эзэн Ким Сон Жун тухай хуряангыгаар бэшэжэ гаргаа һэн. Мүн баһа «Сэдьхэл һанаа амар түбшэн болгохо үгэ» гэһэн зохёолыень уншагшадтаа дурадхажа, танилсуулһан байна. Олон зониие ɵɵрынгɵɵ бэлиг шадабаряар аргалжа байгаад, сүлɵɵ саг оложо, хараһан үзэһэнөө бэшэжэ байхань гайхалтайшье, уншажа байхада урматайшье. Ким Сон Жунай «Бисалгалын хуряангы толилолгонь” «Байгал» сэтгүүлэй Баярай бэшэгтэ хүртөө. Олон наһатайшуул ород, буряадгүй ябажал байдаг. Туһалуулһан зон дахин дахин ерэжэ аргалуулна.

Эдуард БУДАЕВ

Теги: Буряад Улас Улаан-Үдэ хото Зүүн зүгэй медицинэ17:10

​Ограничение на посещение лесов ввели в Улан-Удэ 

17:06

​Улаан-Үдэдэ һунгамалнууд үнгэрэгшэ жэлэй бюджет шагнаба 

16:52

​День российской молодежи отметят в Бурятии 27 июня 

16:12

Посетители кафе «Оскар» в Улан-Удэ заразились сальмонеллёзом 

15:43

Улаан-Үдэдэ июниин 20-до Арадай Хуралай һунгамалнууд ээлжээтэ зүблөөндэ сугларха 

14:41

Буряад Уласай хүдөө ажахынхид нютаг можын хоорондохи үзэсхэлэндэ 23 шагналда хүртэбэ 

13:32

​Улаан-Үдын эрэмдэг хүүгэдэй шүдэ миинтэ аргалха 

12:27

​Улаан-Үдэдэ июниин 27-до Залуушуулай Үдэр тэмдэглэхэ 

12:01

Буряад Уласай һурагшад биологи болон хари хэлэнүүдээр ЕГЭ тушааба 

11:03

​Буряад уласай уран шүлэгшэн Намжил Нимбуевай хүшөө Болгарида табигдаха 

10:07

Буряад уласай оперо болон баледэй театр Хабаровск хотодо 

10:03

​Комбинат по благоустройству Улан-Удэ определил места отлова безнадзорных животных 

09:48

Общественники провели субботники в трех районах Бурятии 

08:40

Зурхай на ​19 июня, 6 лунный день 

08:15

Жаркая погода без осадков ожидается в Бурятии сегодня, 19 июня 

Наши издания