Главная / Новости /Власть / Черёмушки һууринай ажаһуугшадтай уулзалга

Черёмушки һууринай ажаһуугшадтай уулзалга

19-05-2017

Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын Сибириин федеральна тойрогой Бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Сергей Меняйло болон Буряад Уласай Толгойлогшын уялга дүүргэгшэ Алексей Цыденов гэгшэд Байгал шадарай аймагай Черёмушки һуурин ошожо, ажаһуугшадтай уулзажа, шэнээр гэр байра бариха талаар ябуулагдажа байһан ажал шалгаба.

- Түймэрһөө хохидоһон ажаһуугшадта туһа хүргэгдэнэ, тэдэнэртэ мүнгэн хубаагдаһан байна. Гэр байратай болохо гэжэ дансанууд суглуулагдана. Зарим хүнүүд эндэ ажаһуудаггүй байгаа. Зарим хүнүүдэй газарай, гэрэй дансанууд дууһан бүтээгдээгүй байһан юм. Тиигэбэшье бидэ бүхы зондо туһа хүргэхэбди. Дүрэһэн, шатаһан үлэгдэлнүүд болон бог шорой арилгажа, хашаа хорёо бариха ажал эхилэнхэй. Баригдаха гэрнүүдэй түсэлнүүдые бэлдэжэ, ажаһуугшадтай зүбшэн хэлсээбди. Болзор соого бүхы ажал дүүргэхэ байхабди,- гэжэ Алексей Цыденов хэлэбэ.

Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын Сибириин федеральна тойрогто Бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Сергей Меняйло Черёмушки һууринай ажаһуугшадай шэнээр баригдаһан гэрнүүдтэ зөөжэ ороһоной һүүлдэ дүнгүүдые согсолон гаргаха, мүнөө дээрээ эртэ байна гэжэ тэмдэглэбэ.

- Гэрнүүдые бариха талаар олон асуудалнуудые шиидхэхэ хэрэгтэй. Черёмушки һууринда гэртэй байгаад, эндэ байрладаггүй, тиигэбэшье түймэрэй үедэ зөөриеэ алдаһан хүнүүд бии. Хуули эрхын асуудалнуудые түргэн шиидхэхэ шухала. Тиигэһэнэй удаа сентябриин 30 болотор гэрнүүдые барижа дүүргэхэ хэрэгтэй. Түймэрэй хойшолонгуудые усадхажа, гэрнүүдые бариха хэрэгтэ федеральна болон уласай түбүүдһээ туһа хүргэгдэһэн байна, - гэжэ Сергей Меняйло хэлэбэ.

Үшөө тиихэдэ, дахинаа иимэ аюул болохогүйн тула һэргылэмжын ажал ябуулха шухала гэжэ Сибириин федеральна тойрогто Бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ тэмдэглэбэ.

Анна Огороднигой гэрэл зураг.


Теги: Алексей Самбуевич Цыденов Сергей Иванович Меняйло Буряад Уласай Засагай газар Буряад Уласай Байгал шадарай аймаг Черёмушки һууринНаши издания