Главная / Новости /Общество / “Ородой Холбоото Уласай “Зүүн зүгһөө баруун зүг хүрэтэр” гэһэн машинаар гүйлгэлдөөнэй уласхоорондын шата Буряад Уласта

“Ородой Холбоото Уласай “Зүүн зүгһөө баруун зүг хүрэтэр” гэһэн машинаар гүйлгэлдөөнэй уласхоорондын шата Буряад Уласта

17-07-2017

Үнгэрһэн гарагай нэгэндэ Буряад Уласта “Зүүн зүгһөө баруун зүг хүрэтэр” Ородой Холбоото Уласай ДОСААФ эмхиин байгуулагдаһаар, 90 жэлэй ойн баярта зорюулагдаһан хэмжээ ябуулга үнгэргэгдэбэ. 2017 оной туршада Ород гүрэн дотор энэ ойдо зорюулагдаһан акцинууд үргэлжэлхэ юм.

“Ородой Холбоото Уласта ДОСААФ эмхиин байгуулагдаһаар 90 жэлэй ойдо зорюулһан хэмжээ ябуулгада хабаадагшадые амаршалнаб. Эхэ орондоо дуратай, үнэн сэхэ эрхэтэдые хүмүүжүүлхэ гэһэн хүн зониие нэгэдүүлһэн ДОСААФ эмхиин зорилго болоно. Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путинай даабари бэелүүлжэ, ерээдүйн сэрэгшэдые, Эхэ ороноо хамгаалагшадые хүмүүжүүлхэ талаар ажал ябуулхабди”, - гэжэ Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын аюулгүй байдалай асуудалнуудай талаар орлогшын уялгануудые дүүргэгшэ Пётр Мордовской “Ородой Холбоото Уласай “Зүүн зүгһөө баруун зүг хүрэтэр” гэһэн акцида хабаадагшадта хандаба.

Буряад Уласай Арадай Хуралай һунгамал Сергей Леоновой хэлэһэнэй ёһоор, Ородой Холбоото Улас дотор заншалта болоһон машинаар гүйлгэлдөөн арад зониие нэгэдүүлжэ, соёл болон үндэһэтэнэй хоорондын харилсаа хүгжөөлгэдэ нүлөөлнэ.

2017 оной январиин 23-да ДОСААФ эмхи байгуулагдаһан юм гэжэ һануулнабди.


Анна Огороднигой гэрэл зурагууд.Наши издания