Главная / Новости /Власть / “Ажалай габьяагай түлөө” гэһэн медаляар Пётр Мордовской шагнагдаба

“Ажалай габьяагай түлөө” гэһэн медаляар Пётр Мордовской шагнагдаба

17-07-2017

Буряад Уласай Толгойлогшын уялгануудые дүүргэгшэ Алексей Цыденов мүнөөдэр түсэблэлгын суглаанай үедэ Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын аюулгүй байдалай асуудалнуудай талаар орлогшын уялгануудые дүүргэгшэ Пётр Мордовскойдо “Ажалай габьяагай түлөө” гэһэн орденой медаль барюулба.

“Пётр Степановичай хэһэн ажал үндэрөөр тэмдэглэгдэбэ. Түймэр унтарааха талар ехэ ажал ябуулагдана. Тиигэбэшье түймэрэй аюултай хаһа дүүрээдүй”, - гэжэ Алексей Цыденов хэлэбэ.

“Энэ шагнал ганса намда бэшэ, харин гал аюул усадхадаг хүнүүдэй аша габьяа”, - гэжэ Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын аюулгүй байдалай асуудалнуудай талаар орлогшын уялгануудые дүүргэгшэ Пётр Мордовской тэмдэглэбэ.

2009 оной июлиин 13-да абтаһан “Буряад Уласай гүрэнэй шагналнууд” гэһэн хуулиин ёһоор, “Ажалай габьяагай түлөө” орденой медаляар гүрэнэй болон нютагуудай хүтэлбэриин, эрдэм хүгжөөлгэ, олониитын аюулгүй байдал сахиха, үйлэдбэриин, эдэй засагай, ниигэмэй, соёлой һалбаринуудта үндэр амжалта туйлаһан хүнүүд шагнагдадаг юм.  Наши издания