Главная / Новости /Общество / Буряад-Монгол АССР-эй Үндэһэн хуулида 80 жэл

Буряад-Монгол АССР-эй Үндэһэн хуулида 80 жэл

11-08-2017

Байгша оной августын 11-дэ Буряад-Монгол АССР-эй Үндэһэн хуулиин абтаһаар 80 жэл болобо.

«Буряад-Монголой Автономно Совет Социалис Улас болбол ажалшлад болон хүдэлмэришэдэй социалис гүрэн …» гэһэн мүрнүүдээр 1937 оной августын 11-дэ абтаһанБуряад-Монгол АССР-эй Үндэһэн хуули эхилнэ. Энэл үдэр Үндэһэн хуулиин түрэһэн үдэр гэжэ тоологдодог.

Буряад Уласай Соёлой яаманһаа гэрэл зураг абтаба.

Түүхын хуудаһа ирабал, 1927 оной апрель һарада Буряад-Монгол АССР-эй Соведүүдэй III-дахи съезд үнгэргэгдэһэн байна. Энэ съезддэ уласай аймагууд, Үндэһэн хуулиин түсэл тухай хэлсэгдээ. Тиигэбэшье энэ түсэл хаанашье хэблэгдээгүй, тэрэнэй саашанхи хуби заяан тухай мэдээсэл үгы. Буряад-Монгол АССР-эй ажабайдал СССР болон РСФСР-эй Үндэһэн хуулида, «Буряад-Монгол АССР-эй гүрэнэй байгуулаалта тухай тогтоолдо» үндэһэлдэг байгаа. 1936 оной декабриин 5-да СССР-эй Соведүүдэй VIII-дахи съезддэ СССР-эй Үндэһэн хуули абтаһан юм.

1937 оной августын 11-дэ Буряад-Монгол АССР-эй 7-дохи съезддэ СССР-эй болон РСФСР-эй Үндэһэн хуулитай, тиихэдэ «Буряад-Монгол АССР-эй гүрэнэй байгуулалта тухай тогтоолтой» тааралдуулан, манай уласай Үндэһэн хуули абтаа. Үндэһэн хуулиин ёһоор Буряад-Монгол Улас дотор дээдын засаг зургаан хадаа Уласай Верховно Зүблэл болоһон юм.

1977 оной октябриин 7-до СССР-эй Верховно Зүблэлэй VII-дохи сессидэ СССР-эй гурбадахи Үндэһэн Хуули абтаһан байна. 1978 оной май һарада Буряад Уласай Үндэһэн хуули шэнээр абтаба. Тэрэнэй ёһоор, уласай эрхэнүүд үргэдхэгдөө.

1990-ээд оной хүлгөөтэ үедэ уласай Верховно Зүблэл хуули тогтоолго эдэбхижүүлжэ шадаһан байна. 1994 оной февралиин 22-то Буряад Уласай шэнэҮндэһэн хуули абтажа, тэрэнэй ёһоор Арадай Хурал уласай хуули тогтоолгын гүрэнэй эмхи зургаан болоһон юм.


Теги: Буряад Уласай Улаан-Үдэ Үндэһэн хуули17:30

Сэрэгшэ, малша Агбанов 

17:17

«Монголой нюуса тобшодо» бэшэгдэһэн газарнуудаар аяншалга 

16:46

«Здесь оттачивают таланты»: ​улан-удэнская детская школа искусств №5 отпразднует 50-летие 

16:37

Уласхоорондын амжалтанууд 

16:21

“Байгалай годлинууд” тамиршадые суглуулаа 

16:10

Тэсэбэри ехэтэй тэмээн 

16:08

​Первые фотоловушки установили в лесах Бурятии 

15:31

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Ородой Холбоото Уласай Хүдөө ажахын сайд Дмитрий Патрушевтай уулзаба 

15:14

Аса туруутай ямаан һүрэг 

15:10

​Алексей Цыденов обсудил темпы развития АПК Бурятии с министром сельского хозяйства России 

14:31

Саг ямар түргөөр үнгэрнэб... 

13:59

Уран гартанай үзэсхэлэн 

13:21

Эгээлэй зониие эблэрүүлһэн ёохорой һүни 

11:40

​В Бурятии и Иркутской области защитили покрытие федеральных трасс 

11:27

Буряад Уласта харгы барилгада Ородой Холбоото Уласай Засагай газар мүнгэ һомолбо 

10:43

Худари буряадуудай хүгтэй наадан 

10:41

​ИА REGNUM: Пенсии будут расти в два раза быстрее инфляции — Топилин 

10:07

Түрэл нютагтаа түрүү нэрэтэй 

09:34

​Избирком Бурятии проведет круглый стол «За свободные, честные и справедливые выборы» 

09:32

Агын автономиин жэшээ 

09:13

Бурят-монгольский зурхай с 18 по 24 июля 

09:01

Буряад хубсаһанай үзэсхэлэн 

08:15

Ветреная погода и до +30 градусов ожидается в Бурятии сегодня, 18 июля 

Наши издания