Главная / Новости /Власть / Буряад Уласта хари гүрэнүүдэй транспортын һалбариин хүтэлбэрилэгшэдэй суглаан үнгэргэгдэбэ

Буряад Уласта хари гүрэнүүдэй транспортын һалбариин хүтэлбэрилэгшэдэй суглаан үнгэргэгдэбэ

30-08-2017

Азиин авто харгынуудта автомашинаар уласхоорондын ашаа шэрэхэ тухай Засагай газарнуудай хоорондын хэлсээ бэелүүлгын бэлэдхэлэй семинарта Буряад Улас энэ замай түб болгохо талаар хэлсэбэ.

Ородой Холбоото Уласай Транспортын сайд Максим Соколов, Буряад Уласай Толгойлогшын уялга дүүргэгшэ Алексей Цыденов, Монгол Уласай сайдай орлогшо Батчулуун Цогтгэрэл, Хитадай Транспортын сайдай орлогшо Ли Сяомин гэгшэд хабаадаба.

Монгол Улас Транспортын болон харгынуудые хүгжөөлгын талаар сайдай орлогшо Батчулуун Цогтгэрэлэй хэлэһэнэй ёһоор, оршон байдалда Буряад Улас гурбан гүрэнүүдые холбоһон түб болоно.

«Гүрэнүүдэй хоорондо ашаа шэрэхэ гэбэл, уласхоорондын стандартда таараһан оршон байгуулха шухала. Монголдо ганса авто харгынууд заһабарилагдана бэшэ, үшөө түмэр замай харгы хүгжөөхэ талаар ажал ябуулагдана. Монгол Улаан-Үдэ хоёрой хоорондохилэ гараха зүбшөөрэл хэрэггүй. Ородой Холбоото Улас хүрэтэр харгыда манай эрхэтэдэй ябаха талаар таатай зохид оршон байгуулха гэжэ манай зорилго. Илангаяа Буряад Уластай», - гэжэ Батчулуун Цогтгэрэл хэлэбэ.

Автомашинаар болон түмэр замай харгыгаар ашаа шэрэхэ һалбарида суг ажал ябуулхаар бэлэн байһан тухайгаа Хитадай Транспортын сайдай орлогшо Ли Сяомин мэдүүлбэ.

«Ород гүрэнэй болон Монгол Уласай автомашинын ябаха харгынуудые һайжаруулха хэрэгтэ анхаралаа хандуулнабди. Хитадай делегаци Улаан-Баатарһаа Улаан-Үдэ хүрэтэр машинаар ерээ. Харгынууд бараг. Монголдо дүрбэн зуруудтай нэгэдэхи категориин харгы баригдана. Һаяын жэлнүүдтэ Ородой Холбоото Уласта харгынуудые заһабарилха түсэб бии гэжэ мэдэнэб», - гэжэ Сяомин хэлэбэ.

Буряад Уласта авиа замаар ашаа шэрэхэ талаар ажал ябуулагдана гэжэ Ородой Холбоото Уласай Транспортын сайд Максим Соколов хэлэбэ. Буряад Уласай «Байкал» аэропорт «нээмэл огторгой» гэһэн нэрэ зэргэтэй болобо. Тэрэнэй ёһоор, уласхоорондын агаарай онгосонууд аэропортдо буужа, хүнүүдые, ашаа тээхэ аргатай болобо.


«Буряад Уласай аяншалгын болон мүнгэ һомололгын һалбарида шухала шиидхэбэри абтаба. Тэрэнэй ёһоор, уласхоорондын компанинууд Улаан-Үдэдэ тогтожо, Зүүн-Урда Азиин болон Номгон далайн можо хүрэтэр хүнүүдые абаад ниидэхэ аргатай болобо. Европын болог Азиин компанинуудай агаарай онгосонууд эндэ бууха арга боломжотой юм. Хитад гү, али Монгол гүрэнэй аяншалагшад Европо хүрэтэр ошожо ябаа һаа, Улаан-Үдэдэ тогтожо Байгал хүрэхэ аргатай. Удаань, тэдэнэр өөдын авиакомпаниин самолёдоор Европо руу ниидэхэ болоно», - гэжэ Максим Соколов тайлбарилба.

Гүрэнүүдэй суг хамта ажал ябуулха гэбэл, аэропорт мүнөө үеын бүхы эрилтэнүүдтэ таараха ёһотой гэжэ тэрэ тэмдэглэбэ.


«Бултанай мэдэһээр, аэропортдо бүхы түхэлэй самолёдуудай буухаар ниидэлгэ-буулгын шэнэ зурууд баригдана. Хэгдэжэ байһан хангалгын байгууламжын уласхоорондын ашаа шэрэлгэ хүгжөөхэ үзэлдэ таараха. Европо болон Азиин гүрэнүүдэй хоорондо агаарай замай хүгжэлтэдэ Улаан-Үдэ түб болоно», - гэжэ үндэр сайд тэмдэглэбэ.


Теги: Буряад Уласай Улаан-Үдэ хото Максим Соколов транспортын хангалгын байгууламжа хүгжөөлгэ Батчулун Цогтгэрэл Ли СяоминНаши издания