Главная / Новости /Власть / Буряад Уласта газар сэбэрлэлгын түхерэлгэнүүд заһабарилагдаха

Буряад Уласта газар сэбэрлэлгын түхерэлгэнүүд заһабарилагдаха

06-09-2017

Мүнөөдэр, сентябриин 6-да, Буряад Уласай Толгойлогшын уялга дүүргэгшэ Алексей Цыденов Бүхэроссиин арадай фронтын түлөөлэгшэдтэй хамта Сэлэнгын зүүн бэеын түхеэрэлгэнүүдые хараба.

Ородой Холбоото Уласай Гүрэнэй Дүүмын һунгамал Николай Будуевай хэлэһээр, эдэ сэбэрлэлгын түхеэрэлгэнүүд хуушараа.

«Сэбэрлэлгын түхеэрэлгэнүүдые хэн заһабарилхаб гэһэн асуудалһаа олон юумэн дулдыдаха. Энэ түсэл уласта болон хотодо ехэ удха шанартай. Илангаяа заһабарилгын түрүүшын шатада һомологдохо 300 сая түхэриг зүбөөр ашаглаха шухала. Энэ ажал һайнаар ябуулаагүй һаа, һүүлдэнь һомологдохо 2 миллиард түхэриг абажа шадахагүйбди. Заһабарилгын ажал хэхэ эмхиие элирүүлхэ аукциондо шүүхэ зорилготой бэшэ, харин һаад ушаруулхын тула зариман хабаададаг. Бидэ энэ талаар байдал хинахабди. Һаад ушаруулагшадые хуулиин ёһоор хэһээхэбди. Сэбэрлэлгын түхеэрэлгэнүүд һайнаар хүдэлхэ ёһотой. Сэлэнгэ мүрэндэ муу муухай юумэн орохо ёһогүй. Тиихэдэ элдэб үнэр гараха ёһогүй»,- гэжэ Алексей Цыденов хэлэбэ.

«Бүхэроссиин арадай фронт федеральна засаг зургаантай хамта сэбэрлэлгын түхеэрэлгэнүүдэй талаар ажал ябуулна.Сэбэрлэлгын түхеэрэлгэнүүд хуушараа. Энээнһээ боложо, Улаан-Үдэ Байгал далай бузарлана. Энэ талаар байдал түргэн хубилгаха хэрэгтэй», - гэжэ Ородой Дүүмын һунгамал Николай Будуев тэмдэглэбэ.

Мүнөөдэр Улаан-Үдэдэ Бүхэроссиин арадай фронтын можо хоорондын хуралдаан үнгэргэгдэнэ. 


Теги: Николай Будуев Буряад Уласай Улаан-Үдэ хото Алексей Самбуевич Цыденов сэбэрлэлгын түхеэрэлгэнүүдНаши издания