Главная / Новости /Культура / Театрай шэнэ амжалтанууд

Театрай шэнэ амжалтанууд

08-09-2017

Гомбо Цыдынжаповай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй оперо болон баледэй театр сентябриин 27-һоо ноябриин 3 болотор Москвада үнгэргэгдэхэ Бүхэроссиин “Видеть музыку” гэһэн хоёрдохи фестивальда хабаадахань.

Энэ ехэ урилдаанда Ородой Холбоото Уласай болон СНГ-эйн эрхим театрнуудһаа 18 коллектив шэлэгдээ. Тэдэнэй тоодо манай театр гансаараа хоёрдохиёо уригдаһан байна гэжэ омогорхолтойгоор тэмдэглэе. Юрий Лаптевэй найруулһан Джузеппе Вердиин “Бал-маскарад” оперо, Бау Ямпилов болон Лев Книпперэй суута “Ангар дүүхэй” балет Морихиро Ивата бэлдэжэ, үнгэрһэн жэлэй театрай хаһада амжалтатайгаар табигдажа, харагшадай һайшаал магтаалда хүртэһэн байна. Эдэ оперо болон балет Москвада олоной анхаралда табигдаха юм.

Театрай гол дуушад: Ариунбаатар Ганбаатар, Михаил Пирогов, Самбуу Батчимиг, Билигма Ринчинова болон бусад бэлигтэйшүүл Н. И. Сацай нэрэмжэтэ Хүгжэмтэ театрай тайзан дээрэ “Бал-маскарадаа” октябриин 23-да табиха. Буряад театрай омогорхол болоһон Ариунбаатар Ганбаатарые Уласхоорондын “Певец мира” урилдаанда Song Prize номинацида луреат боложо тодорһоорнь халуунаар амаршалая. Дуушаниие гэр бүлөөрнь Америкэдэ урихадань, түрэл буряад театртаал талаан бэлигээ мүлижэ байхаяа мэдүүлээ.

К.С. Станиславскиин болон Вл.И. Немирович-Данченкын нэрэмжэтэ Москвагай хүгжэмтэ театрта Буряадай соёл урлалай гайхамшагта балет – “Ангар дүүхэй” октябриин 24-дэ табигдаха.

Иимэ холын гастрольнуудта хабаадахыень Ородой Холбоото болон Буряад Уласай Соёлой яаманууд туһа хүргэнэ гэжэ театрай коллектив баяраа мэдүүлнэ.

Ниислэл хотодо хоёр ехэ зүжэгүүдээ табихашье һаа, энэ жэлэй театрайнгаа хаһые Буряадтаа сагтаа нээжэ, үргэн олон харагшадаа театр баярлуулна. Дээрэ хэлэгдэһэн зүжэгүүдһээ гадна, “Игорь тайжа” оперо, “Хун шубуута нуур” балет болон мэдээжэ зүжэгүүд харуулагдаха.

Энэ намар оперын одон болон тодорһон Болот Бороевой 70 жэлэй ойе яажа тэмдэглэхэб гэһэн асуудалда Дарима Линховоин харюусаа. Суута тенор дуушанай тоонто - Ага тойрогто болон түрэл театртань олон хэмжээ ябуулганууд үнгэргэгдэхэ. Эдэ хэмжээнүүдэй зулайнь боложо, театрай тайзан дээрэ Болот Бороевай гэрэлтэ дурасхаалда зорюулагдаһан ехэ тоглолто табигдаха гэжэ мэдээсэбэ. Мүн баһа Ольга Аюровагай ойн баяр үргэнөөр тэмдэглэгдэхэ. Баярай хэмжээнүүдэй нэгэн гэхэдэ, театр тусхай сонин бэлдэн гаргаха.

Зураг дээрэ зүүн гарһаа: баледэй хүтэлбэрилэгшэ Морихиро Ивата, оперын хүтэлбэрилэгшэ Дарима Линховоин, уран һайханай хүтэлбэрилэгшэ Юрий Лаптев, орлогшо захирал Давид Дондупов дүрбэн пресс-конференцидэ.

Сэнгэ Ринчиновэй гэрэл зураг.

Сэнгэ РИНЧИНОВ​

Теги: Дарима Линховоин Буряад Уласай Улаан-Үдэ хото Морихиро Ивата Буряадай оперо болон баледэй театрНаши издания