Главная / Новости /Общество / Пенсионернүүдэй ээлжээтэ уулзалга

Пенсионернүүдэй ээлжээтэ уулзалга

13-09-2017

Байгша оной гарагай зургаанда Улаан-Үдэ хотодо уласай «50+» гэһэн 3-дахи үзэсхэлэн-яармаг бэеын тамирай-спортын байшан соо дэлгээгдэбэ. 

Буряад Уласай бүхы аймагуудһаа ажалай амаралтада гараһан зон өөһэдынгөө гараар бүтээһэн, буйлуулһан, хэһэн ажалнуудаа энэ үзэсхэлэндэ абажа ерээ. Наһатайшуулай үдэрые угтуулан, «Супер дедушка-2017» гэһэн конкурс үнгэргэгдэбэ. Яармагай үедэ хэдэн шэглэлээр эмхидхэгдэһэн мастер-классууд наһатайшуулай анхарал татаа. 

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов үзэсхэлэн-яармагта хабаадаа. 

Дайнай, ажалай, зэбсэгтэ хүсэнүүдэй, эрхэ хамгаалдаг албануудай ветерануудай Буряадай ниитын эмхиин түрүүлэгшэ Ревомир Гармаев бүхы ветерануудай, пенсионернүүдэй зүгһөө холо ойроһоо бууһан хабаадагшадые амаршалба: «Энэ үзэсхэлэн-яармаг заншалта болобо. Наһатайшуулда энэмнай ехэ һайндэр гээшэ, тиимэһээ нэн түрүүн уласай Засагай газарта баярые хүргэнэбди. Юуб гэбэл,олон зониие суглуулжа, иимэ һайндэр эмхидхэхэ, үнгэргэхэ гээшэ бэлэн хэрэг бэшэ. Хүн гээшэ наһанайнгаа амаралтада гарахадаа, өөрынгөө хуби заяанда шиидхэгдээгүй асуудалнуудтай гансаарханаа үлэшэнэ. Тиимэһээ эндэ сугларагшадай зүгһөө Социальна талаар хамгаалгын яаманда бидэндэ, пенсионернүүдтэ, туһаламжа, дэмжэлтэ үзүүлжэ байһандань баярые хүргэнэбди». 

- Наһатайшуулһаа бидэ хододоо жэшээ абажа, аша ехэтэ дүршэлһөөнь хубаалдажа ябадагбди. Энэ үзэсхэлэн-яармаг шэнги олон хэмжээ ябуулгануудта хабаадахадаа, үшөө һонирхолтой юумэ хаража, хадуужа абанат. Дэлхэй дээрэ ажаһууха гэжэ үгтэһэн ори ганса наһаяа эбтэйгээр, хүхюутэйгээр, һонирхолтойгоор, һайнаар ажаһууха хэрэгтэй,- гэжэ Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов хэлэбэ.

Алексей Самбуевич аймаг бүхэнэй дэлгэһэн үзэсхэлэнтэй дүтөөр танилсаа, һайхашааһан бүтээлнүүдые, амтархаһан эдеэ хоол, жэшээнь, Хэжэнгэ аймагайхидай үрмэ худалдан абаа. 

Аймаг бүхэндэ урлаха шадабаритай зон олон. Алишье ажал абажа харахада, сэдьхэлээ хүдэлгэжэ, анхаралтайгаар, тэсэбэри ехэтэйгээр, оролдосотойгоор хэгдэһэн гэжэ адаглахаар. Ажал гээшэ жаргал гэжэ дэмы хэлэгдэдэггүй дээрэһээ наһатай зоной бэеэ һамааруулжа, хүүгэдтээ жэшээ харуулжа, дүй дүршэлөө саашань дамжуулжа байһандань баясамаар гээшэ. 

Соёлой һалбариин ветеранууд хабаадажа, олон дуунуудаа бэлэглээ. Юрэнхыдөө уулзалга үндэр хэмжээндэ үнгэрөө. 

Любовь ЦЫБЕНОВА​

Теги: Ревомир Гармаев Буряад Улас Улаан-Үдэ хото Алексей Цыденов пенсионернүүдэй уулзалга үзэсхэлэн-яармагНаши издания