Главная / Новости /Спорт / Фёдор Балтуев - дэлхэйн чемпион

Фёдор Балтуев - дэлхэйн чемпион

13-09-2017

Грециин ниислэл Афины хотодо 15-16 наһатай хүбүүдэй дунда дэлхэйн чемпионат сентябриин 10-да түгэсэбэ. Эрхүү можын Оһын аймагай Фёдор Балтуев чемпионой нэрэ зэргэдэ хүртэбэ. 

2017 ондо Оһын тамиршан ялас гэмэ амжалта туйлаһан байна. Май һара соо Фёдор Балтуев Ородой чемпионадта түрүүлээ hэн. Эгээл эндэ тэрээнэй аха Александр Балтуев баһа алтан медаль абажа шадаа. Тиигэжэ аха дүү Балтуевууд Европын чемпионадта хабаадаха эрхэдэ хүртөө бэлэй. Босния Герцоговинада болоһон энэ мүрысөөндэ тэдэ хоюулаа амжалтатайгаар хабаадаа. Фёдор - алтан, Александрынь хүрэл медальнуудые гэртээ асарба. 

Фёдор болон Александр Балтуевууд Александр Фёдорович абынгаа ударидалга доро барилдажа эхилээ бэлэй. Һүүлэй үедэ тэдэниие мэдээжэ Фёдор Николаевич Махутов һорижо байгаа. Дэлхэйн чемпионадта шабияа бэлдэжэ байтараа, Новогорскдо Фёдор Махутов наһа бараа. Тиимэһээ Фёдор Балтуев дэлхэйн чемпионадта һоригшынгоо мүнхэ дурасхаалда зорюулан, һайн дүн харуулха гэжэ бүхыгөөрөө оролдоо. 

Афинын хибэс дээрэ Оһын барилдааша хүбүүн дүрбэ дахин гараа. Тэрэ Казахстанай, Турциин болон Узбекистанай барилдаашадые шүүжэ, финалда гараа. Азербайджанай Махир Маммадзадатай уулзахадаа, шүүгдэжэ ябаһан Фёдор Балтуев гэнтэ “кочерга” гэжэ нэрэтэй мэхэ гохо харуулжа, чемпионой нэрэ зэргэдэ хүртэбэ. Буряадай мэдээжэ барилдаашан Жамсо Лхамажапов энэ онол аргые шадамар бэрхээр хэрэглэдэг байһан гээд спортдо дуратайшуул һанана ёhотой. 

Борис БАЛДАНОВ​

Теги: барилдаан Греци Афины 15-16 наһанай хүбүүдэй дунда дэлхэйн чемпионатНаши издания