Главная / Новости /Спорт / Шухала мүрысөөн

Шухала мүрысөөн

13-09-2017

Калининград хотодо эдиршүүлэй болон залуушуулай дунда Ородой чемпионат һаяхан боложо түгэсэбэ. Буряад Уласай тамиршад 8 медальтай гэртээ бусаба. 

Тус мүрысөөн тон ехэ удха шанартай байгаа гээд хэлэхэ хэрэгтэй. Юуб гэхэдэ, эндэ шалгарһан харбагшад өөрынгөө наһанай бүлэгтэ дэлхэйн чемпионадта хабаадаха эрхэдэ хүртэхэ аргатай байгаа. Энэ мүрысөөн Аргентинын Росарио хотодо октябриин 1-9-эй үдэрнүүдтэ болохоор хараалагдана. Дэлхэйн чемпионадта түрүүлһэн тамиршад 2018 ондо эдиршүүлэй дунда эмхидхэгдэхэ Олимпиин наадануудта хабаадаха юм. 

Ородой чемпионат наһанай хоёр бүлэгөөр үнгэргэгдөө. Эндэ Буряадай тамиршад гурбан алтан медальда хүртөө. Блочно номо һуршаар харбадаг Сергей Шенхоров чемпион боложо тодороо. Тэрэ финальна уулзалгада Чувашиин Роман Ефимовһээ гурбан очко үлүү абаба. 

Буряадай басагадай хоёр команда түрүүлжэ гараһан байна. Залуушуулай дунда Ариуна Будаева, Чимита Лубсанова болон Светлана Гомбоева гэгшэд финалда Үбэр Байгалай хизаарай командатай ана-мана туласалдаад, нэмэлтэ харбалгада амжалта туйлаба. Тиигэжэ тэдэ чемпионууд болоһон байна. Эдир харбагшад Виктория Харитонова, Юлия Цыбенова болон Аюна Манханова финалда Москвагай басагадые илажа гараа. 

Хубиин тоосоондо Светлана Гомбоева болон Эрдэм Ирдынеев хоёрдохи һуури эзэлээ. Буряадай залуушуулай команда баһа мүнгэн медаль абаа. Эрдэм Ирдынеев, Эрдэм Цыдыпов болон Алдар Гомбожапов гэгшэд командын бүридэлдэ ороһон байна. Гурбадахи һуурида Эрдэм Цыдыпов гараа. Буряадай эдиршүүл Базаржап Цыбенов, Батор Маланов болон Зорикто Дондоков командна тоосоондо хүрэл медальда хүртөө. 

Ородой суглуулагдамал командын һорилгонуудта Буряадай зургаан тамиршад хабаадахаяа үлэһэн байна. 

Эдэ үдэрнүүдтэ Калининград хотодо Ородой Кубогта хүртэхын түлөө ехэшүүлэй дунда мүрысөөн эхилбэ. Тус мүрысөөндэ шалгарһан, мүн зунай үедэ һайн дүнгүүдые харуулһан тамиршад Мехико хотодо октябриин 14-19- эй үдэрнүүдтэ үнгэргэгдэхэ дэлхэйн чемпионадта хабаадаха юм. 

Борис БАЛДАНОВ​

Теги: һур харбалга Калининград хото залуушуулай чемпионатНаши издания