Главная / Новости /Экономика / Ажахыгаа һайнаар эрхилхэ

Ажахыгаа һайнаар эрхилхэ

13-09-2017

Энэ жэлдэ Буряад Уласай хүдөө нютагуудта таряан болон мал ажахы эрхилдэг 27 ажалшад грантнуудые шүүгээ. Хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаман тэдээндэ тус тустань 3 сая түхэриг баярай оршондо дамжуулһан байна. 

- Иимэ грантнуудые шүүхэнь айхабтар хэсүү хэрэг, - гэжэ мал ажахы эрхилдэг залуу хүтэлбэрилэгшэ Жамьян Жамбалов хөөрэнэ. – Хүн бүхэндэ мүнгэн хэрэгтэй ха юм даа. Нилээд оролдосотойгоор саарһа дансануудые суглуулжа, түрэл гаралайнгаа халуун дэмжэлгын ашаар грант шүүгээб даа. 

- Мал баридаг зондо техникэ хэрэгтэй. Энэ мүнгөөрөө бидэ сабшаад, тармаһан үбһэ ногоо суглуулдаг түхеэрэлгэ МТЗ-82 түхэлэй трактортайгаар худалдажа абахабди. Малай үбhэ тэжээл бэлдэхэ техникэ манай ажалда нилээд ехэ туhа боложо үгэхэл даа, - гэжэ угаа урматайгаар Бэлигма Галданова хөөрэнэ.

Ажахынуудай эрхим эзэдые Буряад Уласта 2012 онһоо хойшо Буряад Уласай Хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаман тодоруулжа эхилээ. Энэ урилдаанда уласай бүхы аймагууд хабаададаг болонхой. Мүнгэн тэдхэмжэ гүрэнһөө абахын тула тусгаар эрилтэнүүдые ажахын эзэн гүйсэдхэхэ зэргэтэй.

- Мүнгэ абахынгаа хажуугаар та тон ехэ харюусалга бэе дээрээ абана гээшэт. Тусхай хэлсээн баталагдажа, тэрэнэй ёһоор, таанад гүрэнэй талаhаа эрилтэнүүдые дүүргэхэ болонот. Энэ мүнгэндөө ажалшадые хүлһэлхэ уялгатайт. Хамта дээрээ танай ашаар Буряадай аймагуудта 129 хүн ажалтай болохо ёһотой, - гэжэ Буряад Уласай Хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаманай сайд Даба-Жалсан Чирипов һануулба. 

3 сая түхэриг гүрэнһөө абаһан хүн адагынь табан жэлэй туршада хубиингаа ажахы жэншэдгүй һайнаар эрхилхэ ёһотой. Ган гасууршье байг, гүрэнэй эрилтэнүүдые дүүргэхэ хэрэгтэй. Ямаршье шэрүүн уларил тогтог – тэрээнһээ дулдыдангүй малаа баридаг, таряагаа таридаг 350 ажахы Буряад Уласта хүдэлнэ. Энэ жэлдэ 3 сая түхэриг грант шүүһэн зоной ашаар иимэ зон олон болобо гээшэ. 

- Хүдөө ажахы гээшэ ехэ удха шанартай hалбари. Бидэ hайн шанартай эдеэ хоолгүйгөөр холо ошохогүй ха юмбибди. Ушар иимэһээ хүдөө нютагуудай ажабайдал һэргээхэ, тэндэ ажаһуудаг арад зониие олошоруулха гэжэ оролдохо болонобди. Буряад зон хэр угhаа мяха шүлөө эдижэ, һү сагаагаа уужа ябаа ха юм даа, - гээд, Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов лаблана. 

2017 ондо гүрэнэй үгэдэг 3 сая түхэригэй грантда хүртэхэ хүсэлтэй 900 хүн мэдүүлгэнүүдые оруулаа. Энэ жэлдэ тус хэрэгтэ 150 сая түхэриг һомологдоһон байна.

Баяр Жигмитов

Теги: Даба-Жалсан Чирипов хүдөө ажахы Буряад Уласай Хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаман Буряад Улас грантнууд гүрэнэй дэмжэлгэ Алексей Цыденов таряан болон мал ажахы



16:32

Буряад Уласай холо оршодог аймагуудта эмнэлгын туһа хүргэхэ талаар вертолёт хэрэглэгдэнэ 

16:01

Буряад хэлэнэй «Эрхим багша» элирүүлэгдэхэ 

14:31

Түрэлхи хэлэнэй хэшээл 

14:10

Бурят – монгольский зурхай с 22 по 28 ноября 

13:53

В Бурятии компания заплатила 200 тысяч рублей за продажу алкоголя без лицензии 

10:27

Буряад Уласай Кабанск аймагта газарай асуудалнуудаар зүблөөн үнгэргэгдэбэ 

09:50

РЖД не платит налог на землю в одном из посёлков Бурятии 

09:35

Туристов предупреждают о сходах лавин в Бурятии 

09:28

Байгалай хизаарай хүгжэлтэ тухай зүбшэбэ 

09:15

Александр Стопичев: «Выпускники техникумов могут стать великими людьми» 

09:00

Депутат Народного Хурала Бурятии: Люди надеются на власть, и эти надежды надо оправдывать 

08:30

Сегодня в Бурятии: Анонс событий на вторник, 21 ноября 

08:15

Зурхай на 21 ноября – 3 лунный день 

08:00

Жителей Бурятии предупреждают о гололедице и снежных накатах на дорогах 

Наши издания