Главная / Новости /Экономика / Гушан үнеэнһээ наян тугал

Гушан үнеэнһээ наян тугал

13-09-2017

Тодорхой болзорой туршада иимэ түл шадалтай малшадта гүрэн нэгэ толгой үнеэнэйнь түлөө 2300 түхэриг түлэхэ. Энээн тухай Буряад Уласай Хүдөө ажахын яаман мэдээсэбэ. 

Буряад орондо hүүлэй үедэ ган гасуур таhалданагүй. Газар элдүүрилжэ, талха таряа таридаг, бусад ургамал ургуулдаг зоной тариһан үрэһэ даадхадаг эмхинүүдэй түлөөлэгшэдэй эблэл гүрэнэй ямар можо нютагуудта ган болоноб гэжэ шудалхын тула тусхай шэнжэлгэ ябуулжа захалба. Энээнһээ гадна гандаһан ажахынуудай хонходохо «халуун утаһан» байгуулагдаба. 

Загарай аймагай таряашад, малшадта ерэхэ үбэл хүндэхэн байхань ха. Цыренжаповтанай бүлэ хони, мяхалиг үүлтэрэй үхэр үсхэбэрилдэг hэн. Һаамхай үнеэдые барижа, сагаан эдеэ буйлуулдаг үйлэдбэри байгуулая гэжэ мал ажалда дүй дүршэлтэй болоһон энэ айлайхи хоёр жэлэй саана шиидээ бэлэй. Гүрэнэй үгэһэн грантын мүнгэндэ тэдэнэр һаалиин һандарhан байра һэргээжэ, үнеэ һаахада хэрэгтэй оньһон түхеэрэлгэ худалдан абажа тодхобо. Һаамхай 50 толгой үнеэ Кабанск аймагһаа худалдажа абаба. Жэл ошохо бүри ажахыгаа хүгжөөхэбди гэһэн түсэбтэй. Теэд бороогүй, хуурай зун тогтожо, малшадай ажабайдалдань хэрэггүй хубилалтануудые оруулба. Yбhэ ногоон үндэhөөрөө хаташоо.

- Малшадай хүндэ байдалда ороходо, бидэ өөрынгөө зүгһөө тугаллаха үнеэдыень мүнгөөр тэдхэхэ зэргэтэй болонобди. Буряад Уласта ажаһуудаг малшан 30-һаа олон толгой мал үдхөөд, тэдээнһээ тодорхой сагай туршада 80-һаа дээшэ түл абаха байбалнь, Хүдөө ажахын яаман туһа, дэмжэлгэ үзүүлхэ байна. Туһаламжын мүнгэндэ хүртэхын тула мал ажахы эрхилэгшэ тусхай мэдүүлгэ бэшэхэ болоно, - гэжэ Буряад Уласай Хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаманай мал ажахы, үүлтэр һайжаруулга, загаhа үсхэбэрилгын ажахы хинадаг таһагай дарга Баир Минжуров мэдээсэбэ. 

Малаа үдхэхэ зорилготой малшанда нэгэ толгой үнеэнэй түлөө 2300 түхэриг гүрэн үгэхэ. Иимэ дэмжэлгын ашаар Цыренжаповтанай бүлэ зарим тэды бэрхэшээлнүүдээ шиидхэхэ аргатай.

Баяр ЖИГМИТОВ​

Теги: хүдөө ажахы Буряад Уласай Хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаман Буряад Улас гүрэнэй дэмжэлгэ мал үсхэбэрилгэНаши издания