Главная / Новости /Культура / Санкт-Петербургын Ехэ театр

Санкт-Петербургын Ехэ театр

13-09-2017

Санкт-Петербургын Ехэ театр «Большие гастроли» гэһэн ажаябуулгын хэмжээндэ манай Буряад орондо түрүүшынхиеэ ерэбэ. Тэдэнэр хүүгэдэй хоёр онтохонһоо гадна томошуулда зорюулагдаһан гурбан зүжэг харуулаа. 

- Бидэ юундэ томошуулда зорюулагдаһан зүжэгүүдые асараабибди гэхэдэ, гүрэн доторнай хүүхэлдэйн театрнуудай үсөөниинь лэ иимэ зүжэгүүдые табидаг. Гэхэ зуура манай театр анхан бии болоходоо, хүүгэдэй бэшэ, томошуулай театр гээд бии болоһон юм, - гэжэ Санкт–Петербургын театрай ахамад найруулагша Руслан Кудашов тэмдэглээ. 

Энэ театрые гастрольдо урихадаа, Буряад Уласай соёлой сайдай уялга дүүргэгшэ Тимур Цыбиков зорюута томошуулда хабаатай зүжэгүүдые шэлэһэн байха юм. Ушар юуб гэхэдэ, хүүхэлдэйн театрта ехэ зоной анхарал татаха шухала гэжэ тэрэ тайлбарилба.

- Томо зон хүүхэлдэйн театрта ерэхэдээ, өөртөө хэрэгтэй элшэ хүсэ абаха зэргэтэй. Эндэ дахин ерэхэдээ, үхибүүдээ дахуулаад ерэхэ бшуу. Иимэ һайн юумэ үхибүүдни хараг, хүмүүжүүлгэдэнь туһатай гэжэ мэдэрхэ хэрэгтэй. Тиигэжэ манай театрнууд хүгжэхэ аргатай болоно бшуу, - гэжэ Тимур Гомбожапович хэлэбэ.

- Энэ хадаа онсо түхэлтэй, тусхай шэглэлтэй театр ха юм. Тад ондоо театр гээшэ, - гэжэ Александр Калинин тайлбарилаа. 

“Большие гастроли” гэһэн хэмжээ ябуулга 2014 ондо эхилээ. Хэрбээ анхан сагта гансал түбэй театрнууд холын гастрольнуудта гарадаг һаа, мүнөө олон театрнууд гастрольнуудта гараха эрхэтэй болонхой. Мүнөө жэлдэ нютаг можо хоорондын болон хүүгэдэй программанууд бэелүүлэгдэхэ. Тэдэнэй ашаар манай Улаан-Үдын гурбан театр гастрольнуудта гараха аргатай болоо.

Эдэ үдэрнүүдтэ Ород драмын театр Калининградта наадаяа табижа байна. Октябрь һара соо “Үльгэр” театр Волго шадархи гурбан хотонуудта: Казаньда, Уфада, Йошкар–Олада – зүжэгүүдээ харуулха юм. Буряадай оперо болон баледэй театр октябриин 23-24–эй үдэрнүүдтэ Москва хотодо хоёр найруулга дурадхаха байна. 

- Мүн ондоо тээхи театрнууд Буряад орон гастрольдо ерэхэ түсэбтэй. Владимир Маяковскиин нэрэмжэтэ театр хойто жэлдэ Улаан-Үдэ ерэхэ юм, - гэжэ гастрольнуудые дэмжэлгын хэмжээнүүдые бэелүүлгын гүрэнэй түбэй таһагые даагша Наталия Афанасьева мэдээсэнэ. 

Цырегма САМПИЛОВАГАЙ гэрэл зураг дээрэ: Тимур Цыбиков, Наталия Афанасьева, Руслан Кудашов, Александр Калинин

Цырегма САМПИЛОВА​


Наши издания