Главная / Новости /Экономика / Буряад Уласай Мүнгэн сангай яаман Арадай Хуралда дурадхал оруулба

Буряад Уласай Мүнгэн сангай яаман Арадай Хуралда дурадхал оруулба

14-09-2017

Буряад Уласай Мүнгэн сангай сайдай орлогшо Всеволод Мухин 2000-аад онуудта олзын хэрэг эрхилэгшэдтэ үгтэһэн 151,7 сая түхэригэй урьһаламжа үригүй болоһондо тоолохо тухай хубилалтануудые хуулида оруулха дурадхал Арадай Хуралай оруулба.

Транссибириин ашаанай компани, хуби ниилүүлһэн нээмэл «Бурятмясопром» бүлгэм, «Татарский ключ» уурхайн хүтэлбэри, хуби ниилүүлһэн хаамал «Улан-Удэнская макаронная фабрика» бүлгэм болон бусад компанинууд, хамтадаа арбаад эмхинүүдтэ урьһаламжа үгтэһэн юм.

«Үни үнгэрһэн хэрэгүүд», -гэжэ Буряад Уласай Арадай Хуралай Гүрэнэй байгуулалтын, нютагай өөһэдын хүтэлбэриин, хуули ёһоной болон гүрэнэй албанай асуудалнудай талаар хорооной хүтэлбэрилэгшэ Борис Засагай газарай оруулһан дурадхал тухай хэлэбэ.

Гүрэнһөө урьһаламжа абаһан эдэ эмхинүүдэй олонхинь ажал эрхилхэеэ болинхой. Тэрэ эмхинүүдэй нэрэ болон урьһаламжын тоо баримталһан дансанууд үлэнхэй.

Уласай парламентын хуули сахигшадтай зүбшэн хэлсэжэ, энэ асуудал Арадай Хуралай ээлжээтэ сессидэ оруулха тухай хэлсэгдэбэ.

«Дурадхагдаһан 32.3 статьяда хубилалта оруулхадаа, хэзээ урьһаламжын уялга абтааб гэжэ зааха шухала. 2008 январиин нэгэн болотор һаа, эдэ эмхинүүд үригүй гэжэ тоологдохо», - гэжэ Арадай Хуралай Эрхын талаар хүтэлбэриин хүдэлмэрилэгшэд тэмдэглэбэ. 


Теги: Буряад Уласай Улаан-Үдэ хото урьһаламжаНаши издания