Главная / Новости /Спорт / Улаан-Үдын ажаһуугшад «Кросс наций» гэһэн хэмжээ ябуулгада хабаадаха

Улаан-Үдын ажаһуугшад «Кросс наций» гэһэн хэмжээ ябуулгада хабаадаха

14-09-2017

Байгша оной сентябриин 16-да Дээдэ Онгостойдо «Кросс наций» гэһэн бүхэроссиин хэмжээ ябуулга үнгэргэгдэхэ.

Тамирай һайндэрэй нээлгын баяр ёһолол үглөөнэй 11.30 үнгэргэгдэжэ, урилдаан 12.10-һаа эхилхэ юм. Тамирай һайндэртэ хоёр мянга гаран хотын ажаһуугшад хабаадахаар хараалагдана. Хүүгэдэй сэсэрлигүүдэй болон эхин классуудай һурагшад 500 метрэй утада гүйлдэхэ. Дунда болон аха классуудай хүбүүд, басагад 1,5 модоной зайе гаталха. Оюутад болон тэдэнһээ аха зон 2,5 модоной зайда гүйлдэхэ юм. Удаань үдэрэй 13.30 мүрысөөндэ илагшадые шагналгын ёһолол үнгэргэгдэхэ.

«Кросс Наций» гэһэн хэмжээ ябуулга Ородой Холбоото Улас дотор эгээл олон зоной хабаадалгатайгаар үнгэргэгдэдэг тамирай хэмжээ ябуулга болоно. Энэ мүрысөөн 2004 онһоо хойшо эхилжэ, жэл бүри сентябрь һарада эмхидхэгдэдэг. 2017 оной тамирай хэмжээ ябуулгада 500 мянганһаа дээшэ тамирта дуратайшуул хабаадаха юм.


Теги: Буряад Уласай Улаан-Үдэ хото Буряад Уласай Спортын болон залуушуулай бодолгын талаар яаман урилдаан Дээдэ ОнгостойНаши издания