Главная / Новости /Экономика / Буряад Уласта онгосо барилгада мүнгэн һомологдохо

Буряад Уласта онгосо барилгада мүнгэн һомологдохо

14-09-2017

Буряад Уласта уһанай транспортын хаядаһа, бог шорой суглуулха, элдүүрилхэ корабль баригдаха. Тэрэнэй барилгада федеральна бюджетһээ 500 сая түхэриг мүнгэн гаргашалагдаха гэжэ Ородой Холбоото Уласай транспортын сайдай орлогшо, далайн болон голой транспортын федеральна агентствын хүтэлбэрилэгшэ Виктор Олерский хэлэбэ. Тиихэдэ Ородой Холбоото Уласай Транспортын яаман Байгал далайн гүнзэгые хэмжэхэ, онгосонуудай тогтохо газарнуудые һэльбэн шэнэдхэлгэдэ мүнгэ һомолхоор бэлэн гэжэ тэрэ тэмдэглэбэ.

Федеральна бюджетһээ һомологдохо 150 сая түхэриг нуурай оёор гүнзэгырүүлхэ онгосын һэльбэн шэнэдхэлгэдэ гарагашалагдаха гэжэ Виктор Олерский хэлэбэ. Тиихэдэ уһанай онгосонуудай нефтьтэй хаядаһа, бог шорой суглуулан элдүүрилхэ онгосо барилгада 500 сая түхэриг һомологдохо. Тэрэ онгосо мүнөө үеын хэрэгсэлнүүдээр хангагдажа, Буряад Уласай дэбихэртэ хабаатай байха юм. Буряад Уласай Толгойлогшын уялга дүүргэгшэ Алексей Цыденовэй хэлэһээр, Эрхүүгэй талада тиимэ нэгэ онгосо бии, харин тэрэ хуушараа, бүхы нуурай талмайда бог шорой суглуулжа үрдинэгүй.

- Онгосонуудай хаядаһа, бог шорой элдүүрилхэдэ онгсосо хэрэгтэй. Тэрэнэй барилгада 500 сая мүнгэн гаргашалагдаха. Энэ онгосо Буряад Уласай Түрхэдэ хабаатай байха, - гэжэ Виктор Олерский хэлэбэ. Тэрэнэй тэмдэглэһэээр, уһанай хангалгын байгууламжын хүгжэжэ, аяншалгын хүгжэлтэдэ түлхисэ болохо. 


Теги: Буряад Уласай Улаан-Үдэ хото уһанай транспортНаши издания