Главная / Новости /Культура / Амидаралай түлөө

Амидаралай түлөө

14-09-2017

Сентябриин 1-10-ай үдэрнүүдтэ Москва хотодо «Сокольники» сэсэглигэй дэргэдэ IV Уласхоорондын уран бэшэлгын (каллиграфиин) үзэсхэлэн дэлгээгдэбэ. 

Москвагай Уласхоорондын уран бэшэлгын үзэсхэлэн болбол бүхы дэлхэйһээ мүнөөнэй уран бэшээшэдэй ажалнуудые нэгэ газар суглуулжа байдаг гайхамшагта түсэл юм. Энэ жэлэй үзэсхэлэнэй сэдэбынь “Амидаралай түлөө” гэһэн уряа доро үнгэрөө. Харагшадай һонорто европын, славянай, арабай, дорно дахинай (восточно) уран бэшэлгын 60 гүрэнэй 150 мастернуудай бүтээлнүүд дэлгээгдээ юм. 

Үзэсхэлэнэй үедэ олон һонин уулзалганууд болоо. Уригдаһан айлшадай тоодо Тимоти Ноуд гэжэ хүн байба. Энэ хүн Великобританиин II Елизавета Хатан хаанай ордоной уран бэшээшэ юм. Үзэсхэлэндэ дэлхэйдэ хоморой шухаг ном судар, зурагууд харуулагдаа. 

Монгол уран бэшээшэд энэ жэлэй үзэсхэлэндэ анха түрүүшынхиеэ оролсобо. Монгол бэшэгэй ба уран бэшэлгын “Бичиг соёл” гэһэн уласхоорондын эблэлэй гэшүүд ажалнуудаа эндэ харуулаа. “Бичиг соёл” эблэл монгол үзэг бэшэгтэй Монголой, Үбэр Монголой, Буряадай болон Хальмагай уран бэшэлгын мастернуудые нэгэдүүлхэ зорилгоор 2016 ондо байгуулагдаһан юм. 

Бүмбэрсэг дэлхэй дээрэ 2500 хэлэн тоологдодог, харин тэдэнэй 150 хэлэниинь үзэг бэшэгтэй боложо шадаһан. Монгол туургата арадууд 13 дугаар зуун жэлһээ Эзэн Богдо Чингисхаанай үеһөө өөрын бэшэгтэй боложо, мүнөө болотороо абажа ябана. Тиимэһээ монголшууд энэ оюун ухаанайнгаа баялигаар омогорхожо, хойто үедөө бүрин бүтэн дамжуулха уялгатай. Москвагай үзэсхэлэндэ монгол уран бэшэлгэ үндэр сэгнэлтэдэ хүртэһэн байна. 

Буряад Уласта “Тэнгэриин бэшэг” гэһэн монгол уран бэшээшэдэй ниигэмлиг 2016 онһоо хүдэлдэг гэжэ һануулха дуран хүрэнэ. “Тэнгэриин бэшэг” Улаан-Үдэдэ хэдэн удаа үзэсхэлэн гаргаһан, монгол бэшэгэй хэшээлнүүдые хэжэ байдаг. Энэ зун «Тэнгэриин бэшэгэй» гэшүүн Дашицыренова Янжима Хитад Уласай Хүхэ нуурай (Түбэд оронтой залгаа) дээдэ монголшуудай нютагта эмхидхэгдэһэн уран бэшэлгын үзэсхэлэндэ оролсожо, амжалта туйлажа ерээ һэн.


Москва. Сокольники. Үзэсхэлэнэй нээлтэ

Тоон дээрэхи гэрэл зураг дээрэ: Монгол уран бэшээшэд С.Цэнгэлбаяр, А.Далангурав (Үбэр Монгол), Е.Бембеев (Хальмаг), Д.Ганбаатар (Монгол)

Бадмажаб ГЫНДЫНЦЫРЕНОВ

Теги: Москва хото үзэсхэлэн уран бэшэлгэ (каллиграфи)Наши издания