Главная / Новости /Власть / Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов сурбалжалагшадтай уулзаба

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов сурбалжалагшадтай уулзаба

22-09-2017

Мүнөөдэр, сентябриин 22-то, Буряад Уласай Толгойлогшын тушаал эзэлһэн Алексей Цыденов сурбалжалагшадтай уулзаба.

Олондо мэдээсэл тараадаг хэрэгсэлнүүдтэй уулзаха үедөө «гэдэргээ харгы үгы», хэхэ ажал ехэ Алексей Цыденов гэжэ тэмдэглэбэ.

- Арад зоной этигэл харюулха ехэ хүндэ. Тиимэһээ Засагай газар үдэр һүнигүй ажаллаха, - гэжэ уласай хүтэлбэрилэгшэ хэлэбэ.

Һаяын үдэрнүүдтэ Засагай газарай хүтэлбэрилэгшэд томилогдохо. Мүнөө хүдэлжэ байһан сайднарай нэгэ хэдынь лэ тушаалһаа бууха гэжэ тэрэ тэмдэглэбэ.

«Буряад Уласта уласай хүгжэлтын жасын хүтэлбэрилэгшын тушаал эзэлхэ бүхы хүнүүдэй адаглаха аргатай конкурсдо 18 хүнүүд дэбжүүлэгдэһэн жэшээ бии. Тушаалда томилогдохо хүнэй мэргэжэл, тэрэнэй ажаллаха хүсэл, эрмэлзэл, үнэн сэхэ байхань сэгнэгдэхэ. Үнэн сэхэ хүндэ арад зон этигэдэг, этигэхын ашаар зарим ушарта орёо асуудалнууд шиидхэгдэдэг», - гэжэ Буряад Уласай Толгойлогшо хэлэбэ.

Буряад Уласта һайн шанартай харгынууд, аша үрэтэй хүдөө ажахы, хүүгэдэй сэсэрлигүүдтэ ээлжээн үгы, үхибүүд һургуулинуудта гурбан ээлжээндэ һурахаяа болихо – иимэ оршон табан жэлэй үнгэрһэнэй удаа байхаар уласай хүтэдбэрилэгшэ хүлеэнэ. Тиихэдэ шэнэ үйлэдбэринүүд, аяншалгын тусхай газарнууд ажалаа ябуулха, «Байгалай гавань» гэһэн түсэл дүүрэн бэелүүлэгдэхээр хүлеэгдэнэ.

Тушаал эзэлхэ ёһололой удаа сайлалга болюулһан ушар тухай сурбалжалагшад һонирхобо.

«Хүн зон олон, тиимэһээ хүн бүхэндэ анхарал хандуулха аргагүй. Тэндэ хүнүүд энэ тэрэ бүлэг боложо хубаарха. Сайлалгын үедэ хүн муу юумэ хэлэхэ бэшэ, ганса баярай үгэнүүдые шагнажа байхаада тиимэ шухала бэшэ», - гэжэ уласай хүтэлбэрилэгшэ тэмдэглэбэ.

Олондо мэдээсэл тараадаг хэрэгсэлнүүдэй түлөөлэгшэдтэй уулзаһанай удаа Буряад Уласай Толгойлогшын тушаал хуулиин ёһоор эзэлһэн Алексей Цыденов ажалдаа ошобо.

Анна Огороднигой гэрэл зураг.


Теги: Буряад Уласай Улаан-Үдэ хото Алексей Самбуевич Цыденов Буряад Уласай ТолгойлогшоНаши издания