Главная / Новости /Культура / ​«Эдир Будамшуу» үхибүүдые дэмжэһээр

​«Эдир Будамшуу» үхибүүдые дэмжэһээр

09-10-2017

Анна Огороднигой гэрэл зурагууд

Буряад театрта 13-дахи удаагаа уласхоорондын хэмжээндэ «Эдир Будамшуу» гэжэ урилдаан үсэгэлдэр үнгэрбэ. Хүршэ Монгол оронһоо, Yбэр Байгалай хизаарай Ага тойрогһоо, Буряадай Аха, Түнхэн, Хэжэнгэ, Баргажан, Бэшүүр болон бусад аймагуудһаа 13 эдиршүүл энэ урилдаанда оролсоһон байна.


Анна Огороднигой гэрэл зурагууд

Буряад Уласай хүндэтэ эрхэтэн, Ородой Холбоото Уласай габьяата зүжэгшэн Михаил Елбонов Галина Дамбаевна нүхэртэеэ хамта энэ урилдаа 2005 ондо эрхилээд, таһалгаряагүйгөөр эмхидхэнэ. Тиигэжэ ульгам буряад хэлэтэй шэнэ халааниие хүгжөөхэ, үхибүүдэй бэлиг шадабарииень элирүүлэн дэмжэхэ гэһэн нангин уялга урдаа баряад ябаһаар.


Анна Огороднигой гэрэл зурагууд

«Жэлһээ жэлдэ хабаадагшаднай үсөөржэ байна. Түрэлхи хэлэеэ алдажал ябаналди даа. Ородой Холбоото Уласай бусад үндэһэн регионуудта, жэшээнь Яхадта, Тывада, энэ талаар байдалынь бидэнһээ дээрэ. Багша хэдышье «алтан тархитай» байбашье, үхибүүдыемнай буряад болгожо шадахагүй. Эхэ эсэгэһээ хуу эхитэй», - гээд, урилдаанай эхиндэ Михаил Елбонов тэмдэглэбэ.


Анна Огороднигой гэрэл зурагууд

Хабаадагша «эдир Будамшуу» бүхэн өөр өөрын онсо бэлигтэйнүүд, буряад хэлэтэйнүүд. Багшанарынь, мүн гэртэхиниинь нилээн оролдожо, үхибүүдээ һайнаар бэлдэһэн байба. Эгээл тиимэһээ али нэгыень Михаил Гомбоевич онсо илгабагүй. Гэбэшье Гран-при шан Аха аймагай Өөрлигэй һургуулиин шаби Михаил Наханцаковто барюулба. Энэ хүбүүн, мүн Бэшүүрэй Харланай һургуулиин һурагша Дайндаров Барас, тиихэдэ энэ урилдаанай гол эмхидхэгшэ Михаил Елобонов гэгшэд «Буряад үнэн» сониной «бэлэгтэ» хүртөө.


Анна Огороднигой гэрэл зурагууд


Анна Огороднигой гэрэл зурагууд

Анна Огороднигой гэрэл зурагууд

Анна Огороднигой гэрэл зурагууд

Сарюуна ЭРДЫНЕЕВА, Анна ОГОРОДНИК

Теги: Будамшуу Буряад Улас Буряад драмын театр17:34

Организаторы «Ночи Ёхора» планируют «перезагрузку» фестиваля 

17:06

Буряад уласай аргын мэргэжэлтэдые амаршалба 

17:03

​Молодёжный агрофорум состоится в Бурятии 

15:54

Буряад Уласта газар нютагай тобшо зураг шэнэлхэ 

15:07

​Улан-Удэ присоединится к ежегодной благотворительной акции «Красная гвоздика» 

14:55

Буряад Уласта Владимир Путинай зарлигаар ажал эхилэнхэй 

14:13

​Буряад уласта наһажаал зондо миинтэ компьютерна курсанууд үнгэргэгдэхэ 

13:34

​Буряад уласай түлөөлэгшэд Монголдо 8-дахи уласхоорондын уулзалгада хабаадаа 

11:18

​Два лесных пожара потушили в Бурятии за сутки 

11:18

Буряад Уласай Суурхайта нуурта залуушуул сугларха 

10:26

​Хэбэд номхон Хэжэнгын дуушан һэн 

10:20

​Энэ зураг дээрэ хэд бэ? 

10:07

​Сангарил 

09:56

Хүдөөгэй нааданууд эхилбэ 

09:47

​Нютагай түүхэ һургуулитай холбоотой 

09:43

​Түнхэнэй үхибүүд шэнэ байшан соо эмшэлэгдэхэнь 

09:15

Буряад уласай һунгамалнууд ерэхэ сессиин асуудалнуудые зүбшэбэ 

08:40

​Зурхай на 21 июня, 8 лунный день 

08:15

Ветреная погода и кратковременные дожди ожидаются в Бурятии сегодня, 21 июня 

Наши издания