Главная / Новости /Спорт / Залуу тамиршадай амжалта

Залуу тамиршадай амжалта

11-10-2017

Урда Америкэдэ оршодог Аргентинын Росарио хотодо залуушуулай болон эдиршүүлэй дунда дэлхэйн чемпионат боложо түгэсэбэ. Буряадай тамиршад тэндэ гурбан медальда хүртэбэ

Залуушуулай дунда (20 наһа хүрөөдүй тамиршад) командна микст тоосоондо Светлана Гомбоева, Эрдэм Ирдынеев гэгшэд мүнгэн медаль абажа шадаа. Харин финалда тэдэ Энэдхэгэй залуу тамиршадта шүүгдээ. 

Командна тоосоондо Ородой суглуулагдамал команда гурбадахи һуурида гараа. Хүрэл медаль хэн абааб гэбэл, Буряадай тамиршад Эрдэм Ирдынеев, Эрдэм Цыдыпов болон Москвагай Алексей Криволап гэгшэд болоно. 

17 наһа хүрөөдүй тамиршадай дунда Виктория Харитонова командна тоосоондо мүнгэн медальда хүртөө. Тэрэ Екатерина Бирюкова болон Туяна Будажапова гэгшэдтэй финалда орожо, Японой басагадта шүүгдэбэ. 

2018 ондо Аргентинэдэ эдиршүүлэй дунда Олимпиин нааданууд болохоор хараалагдана. Дэлхэйн чемпионадай үедэ 17 наһа хүрөөдүй тамиршадай дунда шэлэн абалга болобо гээшэ. Үбэр Байгалай хизаарай Туяна Будажапова болон Алдар Бальжинимаев гэгшэд тиишэ ошохо эрхэдэ хүртөө. 

Бүхы дээрээ дэлхэйн чемпионадта 65 гүрэнэй 532 хүн хабаадаа гэжэ эмхидхэгшэд мэдээсэнэ. Буряадай тамиршадые бэлдэһэн һоригшодые Гэрэлма Цыренжаповна Эрдыниевае, Александр Романович Хамнагдаевые, Игорь Николаевич ба Сэсэг Петровна Доржиевтаниие амаршалая.


Манай тамиршад харбажа байна

Борис БАЛДАНОВ

Теги: һур харбалга Аргентина Росарио хотоНаши издания