Главная / Новости /Культура / Уран зураашын угалза хээгэй гоё гээшэнь!

Уран зураашын угалза хээгэй гоё гээшэнь!

11-10-2017

Байгша оной октябриин 4-дэ уран зурааша Владимир Тогочиевич Банзаракцаевай түрэhөөр 80 наһанайнь, зохёохы замайнь 60 жэлэй ойн баярнуудта зорюулагдаһан «Сэнхир нуурнуудай дунда» гэhэн үзэсхэлэн Цыренжап Сампиловай нэрэмжэтэ музейдэ нээгдэбэ.

Владимир Банзаракцаев Хори нютагта түрэһэн намтартай. Гушан гурбан гулбай ехэ Яруунын элдин хонгор Эгэтын-Адаг нютагта гушаад жэлэй туршада ажана тэнюун ажаһууна. Бага балшар наһанһаа хойшо угалза хээгээр тэрэ һонирходог һэн. 1970 онһоо хойшо өөрөө угалзануудые зурадаг болоо. 

Владимир Тогочиевич Банзаракцаевай тоһон шэрээр зураһан угалзануудынь онсо маягтай: олон үнгэтэй, сэсэгэй набша намаа гү, али хониной эбэр шэнги түхэлтэй юм. «Соболко нуур», «Сэсэгүүдэй дүхэриг», «Байгалай оёорто», «Ханзын гоёолто», «Байгал далайн эзэн», « Газар дэлхэй» гэхэ мэтэ зурагууд тон hонирхолтой: уран зурааша хээ угалзын ашаар байгаалиин шэнжэ, хүнэй сэдьхэлэй байдал дамжуулна гээд тэмдэглэлтэй. Гадна Ярууна аймагай элитэ басаган, СССР-эй арадай артист Галина Шойдогбаевагай, Советскэ Союзай баатарнуудай дүрэнүүдые Владимир Тогочиевич зураhан байна. 

Уран зураашын бүтээлнүүд Цыренжап Сампиловай нэрэмжэтэ музейдэ, Уласай арадай уран бүтээлэй түбтэ, «Прогресс» кинотеатрта, Буряад ороной уран зураашадай зүблөөнэй үедэшье харагшадай нюдэ хужарлуулhан байха, хамта дээрээ тэрэ арбаад шахуу хубиин үзэсхэлэн эмхидхээ. 

Зурахынгаа хажуугаар Владимир Банзаракцаев буряад хубсаhан тухай ном хэблүүлжэ гаргаһан байна. Гадна урлаһан ажалнуудтаа магтаал бэшэдэг гэжэ тэмдэглэлтэй. Тэрэ модон дээрэ угалзатуулан һиилэхэдээшье дүрэтэй: Эгэтын дасан, үнэн алдартанай һүмэ, юрын айлнуудай гэрнүүдыешье гоёоhон юм. Yзэсхэлэн харагшад бэлигтэй уран зураашые 80 наһанайнь ойн баяраар амаршалаад, ута наһа, урма баяр, жаргал, зохёохы замдань амжалта хүсэбэ.

Хара, хара, зүрхэ сэдьхэлээрээ ойлгохош!

Хүнүүдэй, амитадай дүрсэнүүдтэй жэгтэй һонин угалзануудВладимир Банзаракцаевай автопортрет 

Владимир Банзаракцаев модондошье дүрэтэй юм

Анна Огороднигой гэрэл зурагууд

Сэсэг ШОЙНХОРОВА

Теги: үзэсхэлэн Уран зураг Буряад УласХори аймаг Ярууна аймаг хээ угалзануудНаши издания