Главная / Новости /Общество / Нэгэдэлэй үүргэ дүүргэгшэ

Нэгэдэлэй үүргэ дүүргэгшэ

12-10-2017

Зэрэлгээтэ Зэдэ нютагай Люда басаган Алцагай дунда һургуули дүүргэһээр лэ, Буряадай гүрэнэй дээдэ һургуулида буряад хэлэ бэшэгэй таһагай оюутан болоһон юм. Дээдэ һургуулида һуража ябахадаа, эрдэм һуралсалдаа абьяастай, һүбэлгэн, һонор, шэнжэлэлгыншье ажалда бэрхэ бэлэй. 

“Багшал болохо бэлиг шадабаритай хүн гээшэ”, - гээд эрдэмтэ багшанар Люда хүүхэниие магтадаг һэн. Гэхэ зуура, хуби заяанай эрьесэ тад ондоогоор Людын ажабайдал эрьюулээ бшуу. Нютаг зондоо, Зэдэ аймаг дотороо суутай модошо дархан Бато Базаровай гэр бүлэдэ эрхэхэн басаган хүмүүжүүлэгдэжэ, үнгэтэ юртэмсые өөрын нюдөөр шэртэн харадаг байһан тула сэнхир дэлгэсэтэй хуби заяагаа холбохо гэжэ шиидээ юм. Энэ харгынь наһанайнь нүхэр Доржо Болотовтой нягта холбоотой. 

Агын Буряад тойрогой Ага аймагай суутай, солотой, сэлгеэхэн Согто-Хангил нютагай урагшаа һанаатай, сэбэр харгытай хүбүүдэй нэгэн Доржо Болотов Людатай сугтаа дээдэ һургуулида ороһон юм. Оюутан ябаха хаһадаа хоёр залуушуулнай инаг дуранай охиндо абтажа, гэр бүлэ болоо бэлэй. Агын талын хүбүүн Зэдын басага һамга абажа, Ага нютаг руугаа абаашаал гүб даа. 

Залуу бүлэ Агын телевидениин шухала мэргэжэлтэд болоо һэн. Тэрэ үедэ шэнэ халаан арюухан һэбшээ асаржа, сэбэрхэн шарайтай хоёр залуушуул сэнхир дэлгэсэһээ үдэшэ бүри агаархинаа амаршалжа, үдэрэй һонинуудые дуулгажа эхилээ. Ород, буряад хэлэн дээрэ тордиһогүй сэбэрээр дуугардаг Люда басаган дары түргэн бүгэдэндэ һайшаагдаа бэлэй. Тиихэдэ нютаг хэлэнэй ямаршье илгаагүй дуугаржа байхадань, энэ басаган Зэдэ аймагһаа уг гарбалтай гэжэ хэншье ойлгоогүй, ой ухаандаашье оруулаагүй. 

Эхэнэр хүнэй хуби заяан харида гэжэ урдын буряадууд хэлэдэг. Людмила Батуевна наһанайнгаа нүхэрэй нютаг зоной хэлэ, байдал, заншал дары түргэн хадуун абажа, хэнһээшье дутуугүй Агын бэри басаган болоо бэлэй. Ажабайдалдаа харилсажа, золгон уулзажа байхадаа, “манай Агада” гээд омогорхонгёор дуугардагынь урматай. Буряад эхэнэр эрэ нүхэрэйнгөө нютаг магтажа, өөдэнь үргэжэ, түрэл гаралыень хүндэлжэ, гал гуламтыень унтараангүй, сахин абажа ябаха ёһотой ха юм даа. Людмила Батуевна Доржо Донитович хоёр хүбүүхэдые түрэжэ, ажабайдалай үргэн харгы руу найдамтайгаар табинхай. Түмэн Булад хоёр хүбүүдынь экономистын мэргэжэлээр ажалладаг. Мүнөө Людмила Батуевна ашанараа абалсажа, гэр бүлыень дүнгэлсэжэл байдаг һайхан зөөлэн абари зантай хүгшэн эжы болонхой. Гэхэ зуура, бүхэли наһандаа хэжэ байһан ажалдаа үнэн сэхээр хандажа, урагшатай, амжалтатай мэргэжэлтэн гэжэ сэгнэгдэдэг. 

Агын телевидениин студида ажалайнгаа намтар администратораар эхилээд, диктор, сурбалжалагшаар мүнөө болотор ажаллана. Дэлгүүрэй харилсаанай хатуухан эрилтээр сэнхир дэлгэсэдэ реклама, мүнгэн зөөри бэдэрэлгын ажал тон эрхим ябуулдаг. Сурбалжалагшаар ябаха сагтаа мэргэжэлээ дээшэлүүлжэ, Бүхэроссиин хэмжээнэй харалган, урилдаануудта эдэбхитэй хабаадажа, элдэб һонин дамжуулгануудые бэлдэдэг һэн. Орёо асуудалнуудые хурса гуурһан болон микрофоной хүсөөр зураглан харуулһан удха түгэлдэр дамжуулгануудыень нютагай зон мүнөөшье болотор мартадаггүй.

Гэрэй бэрхэ шадамар эзэн эхэнэр, наһанай найдамтай нүхэр, эльгэ нимгэн эжы, эелдэр һайхан сэдьхэлтэй хүгшэн эжы үшөөл залуухан зандаа. Хүсэ шадалаа ажал хэрэгтээ, гэр бүлэдөө зорюулан, нютаг зоной шэхэ хужарлуулжа, һайхан сэдьхэлээр жэнгүүлжэл ябана. Ага нютагта ажаһуугаашье һаа, буряад угсаатанайнгаа сахижа ябаһан соёл, хэлэн, ёһо заншалаа алдангүй, буусаараа илгаран ажаһуудаг нютагаархинаа сэдьхэлээрээ ниилүүлгын, нэгэдэлэй үүргэ дүүргэжэл ябадаг хүн гээшэ.

Цырегма САМПИЛОВА

Теги: мүрысөөн Үбэр Байгалай хизаар Агын Буряадай тойрог Буряад Улас Зэдэ аймаг Алцаг һуурин Буряадай түрүү хүнүүдНаши издания