Главная / Новости /Культура / Буряад Уласай хүүгэдэй хатарай бүлэг Бүхэроссиин мүрысөөндэ түрүүлбэ

Буряад Уласай хүүгэдэй хатарай бүлэг Бүхэроссиин мүрысөөндэ түрүүлбэ

17-10-2017

2017 оной октябриин 13-һаа 16 болотор Сочи хотодо Бүхэроссиин хатарай II-дохи «Кубок Победителей» гэһэн мүрысөөн Ородой Холбоото Уласай хатарай хүүгэдэй бүлэгүүдэй дунда мүрысөөн үнгэргэгдэбэ.

Энэ хэмжээ ябуулгада Буряад уласай «Байкал-Идель» гэһэн бүлэгэй эдир хатаршад Ород гүрэнэй хатарай 56 бүлэгүүдэй дундаһаа түрүүлбэ.

Хатарай мүрысөөн элүүржүүлгын Дагомыс комплексдо үнгэргэгдөө. 2016-2017 жэлнүүдэй туршада хатарай мүрысөөнүүдтэ амжалтатай хабаадажа, Гран-при шанда болон 1-дэхи шатын лауреадуудай нэрэ зэргэдэ хүртэһэн хатарай эрхим бүлэгүүд энэ фестивальда хабаадаһан байна.

Буряад уласаа түлөөлһэн эдир хабаадагшад хатарай хэдэн номинацинуудта бэлиг шадабарияа харуулба. 13 наһанһаа аха хатарай бүлэгүүдэй дунда «Байкал-Идель» бүлэг «Арадай хатар», «Эстрадын хатар» номинацинуудта эрхим һайнаар хатаржа, 1-дэхи шатын лауреадай нэрэ зэргэдэ хоёр дахин хүртэбэ.

10-12 наһатай хабаадагшадай дунда «Арадай хатар» номинацида буряад хатаршад амжалтатайгаар хабаадажа, 2-дохи шатын лауреадууд болобо.

Буряад Уласай Соёлой яаманай сайтһаа гэрэл зураг абтаба.

- Манай үхибүүд ялас гэмээр хатаржа, мэргэжэлтэ шүүгшэдэй дура буляаһан байна, - гэжэ «Байкал-Идель» гэһэн хатарай бүлэгэй багшанар тэмдэглэбэ.

«Байкал-Идель» бүлэгтэ 50 мянган түхэригэй грант болон 2018 оной февралиин 18-21-нэй үдэрнүүдтэ Сочи хотодо үнгэргэгдэхэ «Первая Национальная премия в области эстрадного и детского танца «Приз хореографа Елены Барткайтис» гэһэн хаамал түсэлдэ хабаадаха үнэмшэлгэ барюулагдаба. 


Теги: Сочи хото Бүхэроссиин хатарай мүрысөөнНаши издания