Главная / Новости /Общество / Буряадай залуушуул бүхэдэлхэйн хуралдаанда

Буряадай залуушуул бүхэдэлхэйн хуралдаанда

20-10-2017

Гараад байгаа долоон хоногой нэгэндэ Сочи хотодо залуушуулай болон оюутадай бүхэдэлхэйн фестиваль эхиеэ абаба. 180 гүрэнэй 20 мянга гаран хабаадагшадай тоодо Буряадай түлөөлэгшэд оролсоһондонь ехэ баярламаар байна. Манай нютагай 50 гаран хүбүүд, басагад Сочи ошоод байнхай.

Тус хэмжээ ябуулгада Буряадаймнай түлөөлэгшэд үнинэй бэлдэжэ эхилээ. Бүхэдэлхэйн хуралдаанай олон тоото талмайнууд дээрэ хабаадалгада шанга бэлэдхэл хэрэгтэй ха юм. Мүн тиихэдэ фестиваль эмхидхэгшэдэй һанамжаар, Ородой можо хизаар, улас бүхэн хари гүрэнэй айлшадые угтан абажа, хэмжээ ябуулгын үедэ хойноһоонь харалсажа, тэдэниие өөрын ёһо заншалтай танилсуулжа байха юм. Тиигэжэ манай хүбүүд, басагад Урда Осетиин болон Монголой түлөөлэгшэдтэй нягта харилсаа холбоотойгоор хүдэлхэ эрхэтэй болоо.

- Сочи ошохо дуратайшуул Буряадта угаа олон байгаа. Тиимэһээ бидэ шэлэн абалгын конкурс эмхидхээбди, - гэжэ Буряад Уласай Залуушуулай талаар яаманай сайдай уялга дүүргэгшэ Сергей Перинов мэдүүлнэ. – Бүхы дээрээ тэндэ ошохын түлөө 250 гаран хүн мэдүүлгэ үгөө. Шэлэн абалгын шата оройдоол 30 хүн дабажа гараа. Мүн манай 10 гаран волонтёрнууд бүхэроссиин шэлэн абалгын шатада эрхимлээ. Гэхэтэй хамта, политическэ партинууд өөһэдын түлөөлэгшэдые Сочи эльгээһэн байна.

Үшөө сентябриин 27-до Урда Осетиин болон Монголой түлөөлэгшэдтэй түрүүшын танилсуулга манай залуушуул үнгэргөө. Энэ видеоконференцидэ һонирхолтой хөөрэлдөөн болоо гээд хэлэлтэй.

- Хуралдаанай үедэ манай хабаадагшад Урда Осетиин болон Монголой залуушуулай хойноһоо харууһалха зорилготойбди. Тиимэһээ бидэ тэдээнтэй урид хөөрэлдэжэ, абари зангыень ойлгохо гэжэ оролдообди. Мүн тиихэдэ буряад угсаатанай, Буряад Уласай юу хараха һанаатай байһыень һуража абаабди. Иигэжэ манай хүбүүд, басагад бэе бэетэеэ һайнаар танилсажа, саашадахи ажабайдалдаа харилсаагаа үргэлжэлүүлжэ ябаха бэзэ гээд найдагдана, - гэжэ Буряад Уласай залуушуулай түбэй хүтэлбэрилэгшэ Наталья Базарова хөөрөө һэн.

Хэдэн хоног болоод, бүхэдэлхэйн хуралдаанда хабаадаха залуушуул «#БурятияЕдетНаВФМС» гэһэн гаршаг доро үшөө нэгэ хэмжээ ябуулга үнгэргөө. Лхасаран Линховоиной нэрэмжэтэ театральна талмай дээгүүр урагша хойшоо ябаһан хүн зондо фестивалиин һүлдэ тэмдэгтэй гарай бэлэгүүд тараагдаа. Мүн тиихэдэ дуратай хүн зонтой залуушуул өөһэдынгөө зурагуудые буулгаа.

Буряадай түлөөлэгшэд Сочидо хоёр үдэр урда ошожо, гоё газарта байрлажа эхилээ.

- Бидэ “Чистые пруды” гэһэн газарта байнабди. Эндэ һайнаар эдеэлүүлнэ, “шведскэ стол” дурадхагдана. Ерэһэн үдэртөө бидэ аккредитаци гараабди. Тиихэдэ шарахан гоё хубсаһа (малгай, футболко, толстовко, жилет, дождевик) миинтээр үгөө. Хажуугаарнь Ород гүрэндэ хэгдэһэн “Ирбис” гэһэн телефон бултандаа абаабди, - гэжэ Зинаида Халудорова мэдүүлнэ.

Тиихэдэ Буряадай Засагай газар өөһэдынгөө түлөөлэгшэдые хүхэ сэнхир энгэртэй сагаан һайхан буряад маягтай хубсаһаар хангаа.

Түрүүшын үдэр нэгэ бага сүлөө саг гарахада, Буряадай залуушуул Хара далайда шунгажа абаа. Мүн Сочи хотын гудамжануудаар алхалжа, үбэлэй Олимпиадын ниислэлтэй танилсаа.

Һур харбаанай һоригшо Дарима Биликтуева “Залуу мэргэжэлтэд спортын һалбарида” гэһэн саммитда түрүүшын үдэр хабаадалсаһан байна. Суглаанай забһаралда Буряадай түлөөлэлгэдэ оролсоһон тамирша хүбүүд, басагад Ород гүрэнэй Спортын яаманай сайд, фехтованяар олимпиин чемпион Павел Колобковтой уулзажа, һонирхолтой зугаа үнгэргөөд, гэрэл зураг буулгуулаа.

“Сириус” гэһэн һуралсалай бүхэроссиин түбэй дэргэдэ Ородой бүхы гүрэнэй хизаар, можонууд өөһэдын нютагай байдал харуулһан байра табиһан байна. Буряадай түлөөлэгшэ Замбал Санжиевай мэдээсэһээр, Буряадай хүбүүд, басагад найман ханатай гэр табижа, бултаниие һонирхуулба. “Байгал далайн эрьедэ буряад үндэһэн һэеы гэр” соо түрүүшын үдэрһөө айлшад олон. Хүн бүхэниие арадайнгаа ёһо заншалаар буряад хубсаһатай хүбүүд, басагад угтан абана.

Сочидо үнгэргэгдэжэ байһан хэмжээ ябуулга октябриин 15-һаа 22 болотор эмхидхэгдэнэ гээд хэлэхэ шухала.

Буряадай түлөөлэгшэд

Борис БАЛДАНОВ

Теги: Сергей Перинов Ородой Холбоото Улас Сочи хото Наталья Базарова Залуушуулай болон оюутадай бүхэдэлхэйн фестивальНаши издания