Главная / Новости /Общество / «Үльгэр» театрай түсэл бэелүүлгэдэ мүнгэн һомологдобо

«Үльгэр» театрай түсэл бэелүүлгэдэ мүнгэн һомологдобо

20-10-2017

Буряад Уласай хүүхэлдэйн «Үльгэр» театрта федеральна болон уласай бюджетһээ зохёохы түсэл бэелүүлгэдэ мүнгэн тэдхэмжэ үзүүлэгдэхэ.

Байгша оной сентябрь һарада Буряад Уласай Соёлой яаманда эмхидхэлэй ажал ябуулагдажа, тэрэнэй дүнгүүдээр федеральна бюджетһээ 904,6 мянган түхэриг хүүхэлдэйн театрай түсэл бэелүүлгэдэ һомологдохо. «Үльгэр» театрай зохёохы түсэл Буряад Уласай «Буряадай соёл» гэһэн гүрэнэй программада оруулагданхай. Тиимэһээ уласай бюджетһээ 100,8 мянган түхэриг һомологдохо. Хамтадаа түсэл бэелүүлгэдэ 1 005,4 мянган түхэриг гаргашалагдаха юм.

Буряад Уласай аймагуудаар гастрольдо гараха, мастер-класс болон үзэсхэлэнгүүдые дэлгэхэ, абяа буулгадаг, дамжуулдаг хэрэгсэлнүүдые худалдан абаха гэжэ «Үльгэр» театрай түсэлдэ хараалагданхай.

Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай 2017 оной октябриин 14-нэй 2261-р дугаар захирамжаар 2013-2020 онуудта «Соёл болон аяншалга хүгжөөлгэ» гэһэн Гүрэнэй программаар 220 сая түхэриг Ородой Холбоото Уласай 73 можо нютагуудта хубаагдаа. Һомологдоһон мүнгэн хүүгэдэй болон хүүхэлдэйн театрнуудые дэмжэхэ, оньһон хэрэгсэлнүүдые худалдажа абаха хэрэгтэ гаргашалагдаха. 


Теги: Буряад Уласай Улаан-Үдэ хото мүнгэн тэдхэмжэНаши издания