Главная / Новости /Спорт / Спортын тобшо һонин

Спортын тобшо һонин

25-10-2017

Самбо

Москва. Ородой ниислэл хотын чемпионадта Буряадай мэдээжэ та­миршан Вадим Бусеев амжалтатай­гаар хабаадаба.

Дайшалхы самбо барилдаагаар Вадим Бусеев 68 килограмм хүрэтэр шэгнүүртэ хабаадахадаа, ганса фи­налда шүүгдээ. Тиигэжэ тэрэ хоёр­дохи шангай һуурида гаража, Оро­дой чемпионадта хабаадаха эрхэдэ хүртэбэ.

Вадим Бусеев хадаа Москва хото­до ажаһууна, самбо барилдаанһаа гадна гуримгүй тулалдаануудта ха­баададаг.

Вадим Бусеев

Дзюдо

Абакан. Буряадай хоёр тамир­шан Сибириин федеральна тойро­гой чемпионадта шалгаржа, Ородой чемпионадта хабаадахань.

18 наһа хүрөөдүй тамиршадай дунда тулалдаануудта Александра Ковалёва алтан медаль абаба. Шан­гай гурбадахи һуурида Александра Андреева гараа.

Ородой чемпионат Эрхүү хотодо болохоор хараалагдана.

Тхэквондо (ИТФ).

Новосибирск. Аяар 30 медаль­тайгаар Буряадай тамиршад Сиби­риин ниислэлһээ бусаба.

Эдэ үдэрнүүдтэ Новосибирск хо­тодо хоёр мүрысөөн болоһон байна. Нэн түрүүн “Сибириин Кубок” гэһэн нэрэтэй уласхоорондын мүрысөөн заншалта ёһоороо эмхидхэгдээ. Ха­жуугаарнь оюутадай дунда Ородой чемпионат болоо. Шанга тулалдаа­нуудта бүхы дээрээ 780 хүн хабаа­даа. Манай Буряадай тамиршад тэн­дэ долоо дахин чемпионууд боложо тодороо. Үшөө тиихэдэ 7 мүнгэн, 16 хүрэл медальнуудта хүртөө.

Ноябриин эхиндэ болохо Ородой Ку­богта хабаадахаяа Буряадай тамиршад бэлдэжэ байнхай. Тус мүрысөөн Екате­ринбург хотодо болохоор хараалагдана.

Шатар

Эрхүү. Эдир шатаршадай дун­да “Кубок вундеркинда” гэһэн ху­ралдаанда 8 наһа хүрөөдүй 55 хүн хабаадаһан байна.

Тус мүрысөөндэ Буряадай мэдэ­эжэ шатаршан, эхэнэрнүүдэй дунда ори ганса уласхоорондын гроссмей­стер Инна Ивахиновагай шабинар амжалта туйлаба.

2011 оной шатаршадай дунда Ки­рилл Молоткин чемпионой нэрэ зэр­гэдэ хүртөө. 2010 оной басагадай дун­да Алина Гаврилова түрүү һуурида гараа. Мүнгэн медаль 6 наһатай Алдар Богданов абажа шадаа.

Бокс

Эйдховен (Нидерланды). Мухар- Шэбэр аймагһаа уг гарбалтай, мүнөө үедэ Москва хотодо һуралсалаа үргэлжэлүүлжэ байһан Дарима Сан­дакова уласхоорондын мүрысөөндэ хабаадаһан байна.

“Eindhoven Box Cup” гэһэн мүрысөөндэ манай нютагай басаган 75 килограмм хүрэтэр шэгнүүртэ шаасалдаад, шангай гурбадахи һуури эзэлээ.

Борис БАЛДАНОВ

Теги: самбо бокс дзюдо мүрысөөн шатар Ородой Холбоото Улас Москва Абакан Новосибирск Эрхүү хотонууд Нидерланды Эйдховен хото тхэквондо (ИТФ)16:13

​В Бурятии проводится Неделя правовых знаний 

16:11

Приемный ребенок - очень большая ответственность 

15:51

«Мүнгэн сэргэ» дамжуулгын айлшан - «Буряад үнэн» сониной эрхилэгшэ Бадмажаб Гындынцыренов 

15:12

С юными земляками встретились ученые - выходцы Еравнинского района 

15:12

​Ородой Холбоото Улас дотор Театрай жэлэй нээлгын ёһололдо Буряад драмын театрай зүжэгшэн Марта Зориктуева хабаадаха 

13:45

Игорь Бобков: «Я полон сил и желания работать для общества» 

13:31

​Жителям Бурятии увеличили количество бесплатных каналов ТВ 

12:42

Михаил Митыпов: вся жизнь посвящена детскому спорту 

12:05

Заслуженные доплаты к пенсиям 

11:03

Сельскохозяйственные кооперативы станут вектором развития мясной отрасли Бурятии в 2019 году 

09:08

​Глава Бурятии принял участие в дискуссии «Городская среда и чистая страна» на съезде «Единой России» 

08:45

Зурхай на 10 декабря, 3 лунный день 

08:30

​Преимущественно без осадков погода ожидается в Бурятии сегодня, 10 декабря 

Наши издания