Главная / Новости /Спорт / Спортын тобшо һонин

Спортын тобшо һонин

25-10-2017

Самбо

Москва. Ородой ниислэл хотын чемпионадта Буряадай мэдээжэ та­миршан Вадим Бусеев амжалтатай­гаар хабаадаба.

Дайшалхы самбо барилдаагаар Вадим Бусеев 68 килограмм хүрэтэр шэгнүүртэ хабаадахадаа, ганса фи­налда шүүгдээ. Тиигэжэ тэрэ хоёр­дохи шангай һуурида гаража, Оро­дой чемпионадта хабаадаха эрхэдэ хүртэбэ.

Вадим Бусеев хадаа Москва хото­до ажаһууна, самбо барилдаанһаа гадна гуримгүй тулалдаануудта ха­баададаг.

Вадим Бусеев

Дзюдо

Абакан. Буряадай хоёр тамир­шан Сибириин федеральна тойро­гой чемпионадта шалгаржа, Ородой чемпионадта хабаадахань.

18 наһа хүрөөдүй тамиршадай дунда тулалдаануудта Александра Ковалёва алтан медаль абаба. Шан­гай гурбадахи һуурида Александра Андреева гараа.

Ородой чемпионат Эрхүү хотодо болохоор хараалагдана.

Тхэквондо (ИТФ).

Новосибирск. Аяар 30 медаль­тайгаар Буряадай тамиршад Сиби­риин ниислэлһээ бусаба.

Эдэ үдэрнүүдтэ Новосибирск хо­тодо хоёр мүрысөөн болоһон байна. Нэн түрүүн “Сибириин Кубок” гэһэн нэрэтэй уласхоорондын мүрысөөн заншалта ёһоороо эмхидхэгдээ. Ха­жуугаарнь оюутадай дунда Ородой чемпионат болоо. Шанга тулалдаа­нуудта бүхы дээрээ 780 хүн хабаа­даа. Манай Буряадай тамиршад тэн­дэ долоо дахин чемпионууд боложо тодороо. Үшөө тиихэдэ 7 мүнгэн, 16 хүрэл медальнуудта хүртөө.

Ноябриин эхиндэ болохо Ородой Ку­богта хабаадахаяа Буряадай тамиршад бэлдэжэ байнхай. Тус мүрысөөн Екате­ринбург хотодо болохоор хараалагдана.

Шатар

Эрхүү. Эдир шатаршадай дун­да “Кубок вундеркинда” гэһэн ху­ралдаанда 8 наһа хүрөөдүй 55 хүн хабаадаһан байна.

Тус мүрысөөндэ Буряадай мэдэ­эжэ шатаршан, эхэнэрнүүдэй дунда ори ганса уласхоорондын гроссмей­стер Инна Ивахиновагай шабинар амжалта туйлаба.

2011 оной шатаршадай дунда Ки­рилл Молоткин чемпионой нэрэ зэр­гэдэ хүртөө. 2010 оной басагадай дун­да Алина Гаврилова түрүү һуурида гараа. Мүнгэн медаль 6 наһатай Алдар Богданов абажа шадаа.

Бокс

Эйдховен (Нидерланды). Мухар- Шэбэр аймагһаа уг гарбалтай, мүнөө үедэ Москва хотодо һуралсалаа үргэлжэлүүлжэ байһан Дарима Сан­дакова уласхоорондын мүрысөөндэ хабаадаһан байна.

“Eindhoven Box Cup” гэһэн мүрысөөндэ манай нютагай басаган 75 килограмм хүрэтэр шэгнүүртэ шаасалдаад, шангай гурбадахи һуури эзэлээ.

Борис БАЛДАНОВ

Теги: самбо бокс дзюдо мүрысөөн шатар Ородой Холбоото Улас Москва Абакан Новосибирск Эрхүү хотонууд Нидерланды Эйдховен хото тхэквондо (ИТФ)17:10

​Ограничение на посещение лесов ввели в Улан-Удэ 

17:06

​Улаан-Үдэдэ һунгамалнууд үнгэрэгшэ жэлэй бюджет шагнаба 

16:52

​День российской молодежи отметят в Бурятии 27 июня 

16:12

Посетители кафе «Оскар» в Улан-Удэ заразились сальмонеллёзом 

15:43

Улаан-Үдэдэ июниин 20-до Арадай Хуралай һунгамалнууд ээлжээтэ зүблөөндэ сугларха 

14:41

Буряад Уласай хүдөө ажахынхид нютаг можын хоорондохи үзэсхэлэндэ 23 шагналда хүртэбэ 

13:32

​Улаан-Үдын эрэмдэг хүүгэдэй шүдэ миинтэ аргалха 

12:27

​Улаан-Үдэдэ июниин 27-до Залуушуулай Үдэр тэмдэглэхэ 

12:01

Буряад Уласай һурагшад биологи болон хари хэлэнүүдээр ЕГЭ тушааба 

11:03

​Буряад уласай уран шүлэгшэн Намжил Нимбуевай хүшөө Болгарида табигдаха 

10:07

Буряад уласай оперо болон баледэй театр Хабаровск хотодо 

10:03

​Комбинат по благоустройству Улан-Удэ определил места отлова безнадзорных животных 

09:48

Общественники провели субботники в трех районах Бурятии 

08:40

Зурхай на ​19 июня, 6 лунный день 

08:15

Жаркая погода без осадков ожидается в Бурятии сегодня, 19 июня 

Наши издания