Главная / Новости /Спорт / Спортын тобшо һонин

Спортын тобшо һонин

25-10-2017

Самбо

Москва. Ородой ниислэл хотын чемпионадта Буряадай мэдээжэ та­миршан Вадим Бусеев амжалтатай­гаар хабаадаба.

Дайшалхы самбо барилдаагаар Вадим Бусеев 68 килограмм хүрэтэр шэгнүүртэ хабаадахадаа, ганса фи­налда шүүгдээ. Тиигэжэ тэрэ хоёр­дохи шангай һуурида гаража, Оро­дой чемпионадта хабаадаха эрхэдэ хүртэбэ.

Вадим Бусеев хадаа Москва хото­до ажаһууна, самбо барилдаанһаа гадна гуримгүй тулалдаануудта ха­баададаг.

Вадим Бусеев

Дзюдо

Абакан. Буряадай хоёр тамир­шан Сибириин федеральна тойро­гой чемпионадта шалгаржа, Ородой чемпионадта хабаадахань.

18 наһа хүрөөдүй тамиршадай дунда тулалдаануудта Александра Ковалёва алтан медаль абаба. Шан­гай гурбадахи һуурида Александра Андреева гараа.

Ородой чемпионат Эрхүү хотодо болохоор хараалагдана.

Тхэквондо (ИТФ).

Новосибирск. Аяар 30 медаль­тайгаар Буряадай тамиршад Сиби­риин ниислэлһээ бусаба.

Эдэ үдэрнүүдтэ Новосибирск хо­тодо хоёр мүрысөөн болоһон байна. Нэн түрүүн “Сибириин Кубок” гэһэн нэрэтэй уласхоорондын мүрысөөн заншалта ёһоороо эмхидхэгдээ. Ха­жуугаарнь оюутадай дунда Ородой чемпионат болоо. Шанга тулалдаа­нуудта бүхы дээрээ 780 хүн хабаа­даа. Манай Буряадай тамиршад тэн­дэ долоо дахин чемпионууд боложо тодороо. Үшөө тиихэдэ 7 мүнгэн, 16 хүрэл медальнуудта хүртөө.

Ноябриин эхиндэ болохо Ородой Ку­богта хабаадахаяа Буряадай тамиршад бэлдэжэ байнхай. Тус мүрысөөн Екате­ринбург хотодо болохоор хараалагдана.

Шатар

Эрхүү. Эдир шатаршадай дун­да “Кубок вундеркинда” гэһэн ху­ралдаанда 8 наһа хүрөөдүй 55 хүн хабаадаһан байна.

Тус мүрысөөндэ Буряадай мэдэ­эжэ шатаршан, эхэнэрнүүдэй дунда ори ганса уласхоорондын гроссмей­стер Инна Ивахиновагай шабинар амжалта туйлаба.

2011 оной шатаршадай дунда Ки­рилл Молоткин чемпионой нэрэ зэр­гэдэ хүртөө. 2010 оной басагадай дун­да Алина Гаврилова түрүү һуурида гараа. Мүнгэн медаль 6 наһатай Алдар Богданов абажа шадаа.

Бокс

Эйдховен (Нидерланды). Мухар- Шэбэр аймагһаа уг гарбалтай, мүнөө үедэ Москва хотодо һуралсалаа үргэлжэлүүлжэ байһан Дарима Сан­дакова уласхоорондын мүрысөөндэ хабаадаһан байна.

“Eindhoven Box Cup” гэһэн мүрысөөндэ манай нютагай басаган 75 килограмм хүрэтэр шэгнүүртэ шаасалдаад, шангай гурбадахи һуури эзэлээ.

Борис БАЛДАНОВ

Теги: самбо бокс дзюдо мүрысөөн шатар Ородой Холбоото Улас Москва Абакан Новосибирск Эрхүү хотонууд Нидерланды Эйдховен хото тхэквондо (ИТФ)15:21

Буряадай филармони 80 жэлэйнгээ ойн баяр угтана 

13:22

Эхэнэрнүүдэй дунда боксоор Ородой Холбоото Уласай чемпионат – Буряадта 

10:52

Медицинская помощь для Нижних Тальцов стала ближе 

14:48

Более 64 тысяч жителей Бурятии проголосовали за общественные территории 

14:18

Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын һунгалтын дүнгүүд Буряадта тоологдоно 

13:25

За лучший дизайн-проект благоустройства набережной проголосовало более 39 тысяч улан-удэнцев 

23:18

Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын һунгалтада Буряадай ажаһуугшадай хабаадаһанда Алексей Цыденов баяр хүргэбэ 

17:58

Буряад Уласай хүтэлбэрилэгшэ: Нютагаархид, һунгая! Һунгалтада хабаадаһанһаамнай, саашанхи ажабайдал дулдыдаха 

17:30

Буряадһаа Ородой Холбоото Уласай Гүрэнэй Дүүмын һунгамал Алдар Дамдинов: Һунгалтада хүнүүд харюусалгатайгаар хандана 

16:00

Буряадай һунгуулиин комисссиин мэдээсэлэй түб дуулгана 

Наши издания