Главная / Новости /Экономика / Үндэһэн хуулиин ёһоор – үндэр харюусалга

Үндэһэн хуулиин ёһоор – үндэр харюусалга

08-11-2017

Ноябриин 2-то татабариин гүрэнэй албанай хүтэлбэриин Буряад Уластахи хоёрдохи хэлтэстэ арад зониие олоор угтажа абаба. Юуб гэхэдэ, үмсэдөө эд зөөритэй, унаатай, газартай эрхэтэд декабриин нэгэн болотор татабарияа түлэжэ үрдихэ уялгатай. Ушар иимэһээ Буряад Уласай дэбисхэр дээрэ татабари суглуулдаг аймаг хоорондын байсаалтануудай мэргэжэлтэд иишэ ерэжэ, ойлгууламжын хүдэлмэри ябуулба.

Владимир Боярчуков хани нүхэртэеэ татабарияа сагтань түлэдэг һайтай. Нохойн дуунай ойртоһон хойно, декабриин 1-дэ, татабариин байсаалтын үндэр богоһо алхажа ороходоо, торожо унаагүйхэн гүйлдэхын орондо эртээнһээ түлөөшэнь дээрэ гэжэ тэрэ бодоно. Ноябриин хоёрто ерэһэниинь налог татабариин байсаалтын мэргэжэлтэд ямаршье асуудал табибалнь, харюусахаар бэлэн байшаба.

«Энээнииень һамбаашалан, манай һанаа үнөө үнихэнэй зобоожо байһан асуудалнуудые табижа мэдэбэбди. Тиихэдэмнай мэргэжэлтэд угаа түргэн булай тодоор асуудал бүхэндэмнай харюусажа мэдэбэ. Урдань маргадаг һаа, мүнөө олон зүйлнүүд маанадта ойлгосотой боложо, татабарияа сагтань түлэбэбди. Эд зөөриин татабари түлэхэдэмнай ямар хүнгэлэлтэнүүд байдаг бэ гэжэ мэдэжэ абаһан тула бидэ дансануудаа согсолоод, дахин наашаа ерэхэбди. Декабриин 1 болотор энэ бэрхэшээлээ шиидхэжэ сохом амжахабди».

Татабарияа түлэхэ һанаатай ерэһэн зон хангалтануудай улам түргэн хүрэдэг болоһондонь баясана. Yнөөхи Владимир Петровичнай иигэжэ хөөрэнэ.

«Оройдоол 7 минутын туршада бидэ бүхы һонирхоһон асуудалнуудтаа харюунуудые олообди. Мүн баһа түлэхэ ёһотой налогуудаа бүгэдыень түлэжэ үрдеэбди. Иигэжэ олониитые эндээ урижа асараад, ойлгууламжын хүдэлмэри ябуулхань тон зүб гэжэ би дэмжэһэнээ мэдүүлнэб».

Бүхы татабариин 9О хуби суглуулагдаха

Иигэжэ Ородой Холбоото Уласай татабариин албанай хүтэлбэриин Буряад Уластахи хэлтэсэй хүтэлбэрилэгшын орлогшо Бадма Мангутов үгэ алдахадаа, сэдьхэлынь номгон байна.

Бадма Мангутов

«Эрхэтэднай налогоо түлэхэеэ гол түлэб октябрь, ноябрь һарануудта зүдхэдэг ааб даа. Эгээл энэ сагта шагаабари бүхэндэ һуугаа манай мэргэжэлтэн налог түлэхэеэ ерэһэн хүниие хүлеэн абана. Декабрь һарынгаа ороходо, бидэнэр налог түлэхэ нэмэри газарнуудые хаа-хаанагүй байгуулдагбди. Мүнгэтэй ерэһэн хүн дары сагай туршада бэеэ зобоолтогүйгөөр татабарияа түлэхэ оршон байдалыень бидэ өөрынгөө талаһаа хангана ха юмбибди. Гадна nalog.ru гэжэ сайт дээрээ эд зөөритэй эрхэтэдтэ зорюулжа, 50 гаран хангалтануудые дурадханабди. Тэндэмнай ороһон хүн һонирхоһон асуудалаараа бэшэг бэшээд, манай мэргэжэлтэдтэ ябуулха аргатай. Харин манайхин уридшалан заагдаһан сагай туршада тэрээндэнь харюусажа, ушарһан бэрхэшээлыень шиидхэнэ».

Налог татабариин албанда хүдэлдэг мэргэжэлтэдэй эмхидхэһэн энэ хэмжээ ябуулгада хүн зон олоороо ерэдэг гуримтай. Ерэһэн лэ хүн бүхэн тодо харюу абам сасуу татабарияа байра дээрэнь түлэхые шамдана ха юм. Тиимэһээ дээрэһээ бууһан түсэбэйнгөө ехэнхи хубиие эгээл энэ сагта гүрэндэ татабари суглуулдаг мэргэжэлтэд татажа үрдинэ.

«Нёдондо түсэбэйнгөө 85% сохом дүүргээ һэмди. Тиимэ һэн тула тэрээндэмнай туһа болоһон хүдэлмэринүүдээ энэ жэлдэ дахин эмхидхэбэбди. Урид туйлагдаһан амжалтадаа хүрэхэбди гэжэ би батаар найданаб. Харин татабарияа түлэхэеэ яарадаггүй эрхэтэд гүрэнэй хуулиин шэрүүниие бэе дээрээ мэдэрхэ. Сүүдтэ хүдэлдэг сагдаанар эд зөөрииень хуряахаһаа эхилээд, түлэдэггүй зондо аягүй бусад хэмжээнүүд лаб абтаха юм гэжэ би өөрынгөө зүгһөө һануулха байнаб.

Ушар иимэһээ декабриин нэгэн болотор гүрэнэй үндэһэн хууляар хараалагдаһан харюусалгаяа гүйсэдхэжэ, хамаг эд зөөрингөө татабаринуудые түлэхэ гурим соонь түлэхыетнай гуйнаб».

Баяр ЖИГМИТОВ


Теги: Буряад-Улас татабариНаши издания