Главная / Новости /Спорт / Тамчын дасанай шанда хүртэхын түлөө

Тамчын дасанай шанда хүртэхын түлөө

08-11-2017

Үнгэрһэн һайндэрнүүдтэ Сэлэнгэ аймагай Гусиноозёрск хотодо Тамчын дасанай шангуудта хүртэхын түлөө шэрээгэй теннисээр томо мүрысөөн эмхидхэгдэбэ. Үбэр Байгалай хизаарай, Эрхүү можын, Хакаси Уласай, Буряад ороной хэдэн аймагуудай болон Улаан-Үдэ хотын 130 гаран тамиршад наадануудта хабаадаа гээд хэлэлтэй.

Тамчын дасанай шэрээтэ лама Солбон Аюшеев сугларагшадые амаршалхадаа, тус мүрысөөн 13-дахияа болобо гэжэ хэлээ. Анха түрүүшын мүрысөөн 12 жэлэй саада тээ Тохой һууринда эмхидхэгдээ һэн.

- Мүнөөдэр һарын литээр эгсэ 15-ай үдэр маанадтаа буужа, һонирхолтой наада харуулжа байһандатнай тон ехээр баяртай байһанаа мэдүүлнэбди, - гэжэ Солбон Аюшеев тэмдэглээ.

- Буддын заншалта Сангха буряад арад зондо үнинэй һайшаагдаһан Эрын гурбан наада дэмжэдэг гээшэ. Хажуугаарнь шатар болон шэрээгэй теннис хүгжөөжэ, хэдэн урилдаа үнгэргэнэ гээшэ. Тиигэжэ тус мүрысөөндэ олон үхибүүдэй болон залуушуулай хабаадажа байһые хараад, Буряад Уласта шэрээгэй теннис дэмбэрэлтэ ерээдүйтэй гээд һанагдана, - гэжэ дид-хамба лама Дагба Очиров хэлээ.

Буряад Уласай Спортын болон залуушуулай хэрэгүүдэй талаар яаманай таһагай ахамад мэргэжэлтэн Фёдор Дарханов бүхы сугларагшадые Арадай нэгэдэлэй үдэрөөр болон мүрысөөнэй эхилһэнээр амаршалаа. Сэлэнгэ аймагай засаг даргын уялгануудые дүүргэгшэ Станислав Гармаевта аймагтаа шэрээгэй теннис хүгжөөлгэдэ 50 мянган түхэригэй үнэмшэлгэ тэрэ барюулаа.

Ургажа ябаа залуу тамиршан Баяр Данзанов “Ородой спортын мастер” гэһэн нэрэ зэргэдэ һаяхана хүртэһэн байна. Шэрээгэй теннисээр бэеэ һоридог Хяагтын тамиршад сооһоо тэрэ түрүүшын мастер болоно бшуу. Тиимэһээ Хяагта аймагай захиргаанай спортын таһагые даагша Эрдэни Буянтуев залуу тамиршанда Баярай бэшэг болон мүнгэн шан барюулаа.

Шанга тулалдаануудай удаа Баяр Данзанов абсолютна чемпионой түлөө нааданда хабаадаһан байна. Тэрэ Хакаси Уласай спортын мастер, Ород гүрэн соо эрхим 20 теннисистнүүдэй тоодо ородог Алексей Жуковтай уулзажа, ана-мана тулалдаа. Хэды тиигэбэшье, дүй дүршэл ехэтэй айлшан илажа гараа.


Эрэшүүлэй дунда тулалдаануудта Алексей Жуков Буряадай тамиршан, спортын мастер Дмитрий Цыбикдоржиевые шүүжэ шадаа. Эхэнэрнүүдэй дунда Улаан-Үдын Марина Марактаева шалгараа. Ветерануудай дунда гурбан наһанай бүлэгтэ түрүү һуури эзэлэгшэд элирүүлэгдэбэ.

Үхибүүд сооһоо һайн наада 11 наһатай Батор Раднаев харуулһан байна. Тиигэжэ мүрысөөнэй тусхай шанда тэрэ хүртөө.

Авторай гэрэл зурагууд.

Борис БАЛДАНОВ    


Теги: Буряад Уласай Сэлэнгэ аймагай Гусиноозёрск хото шэрэйн теннисНаши издания