Главная / Новости /Культура / Бүхэросссиин циркын фестивалиин Гран-при шанда Буряадай циркын һургуулиин шабинар хүртэбэ

Бүхэросссиин циркын фестивалиин Гран-при шанда Буряадай циркын һургуулиин шабинар хүртэбэ

10-11-2017

2017 оной октябриин 30-һаа ноябриин 2 болотор Челябинск хотодо циркдэ дуратай бүлгэмүүдэй Бүхэроссиин «Сальто в будущее» гэһэгн фестиваль-конкурс эмхидхэгдэбэ.

Энэ хэмжээ ябуулгада Ородой Холбоото Уласай 17 можо нютагуудай циркын 60 коллективүүд хабаадаһан байна. Циркын мэргэжэлттэ шүүбэришэд, соёлой болон спортын мэдээжэ ажаябуулагшад шүүгшэд болобо.

Циркын эдир артистнар циркын олон жанрнуудай 220 тухай номернүүдые харуулһан байна. Дүрбэн үдэрэй туршада 5 дээшэ наһанай 550-яад хүнүүд хүрэтэр акробатика, клоунада, гимнастика болон жонглировани гэһэн номинацинуудта хаба шадалаа туршаба.

Буряадай циркын һургуулиин шабинар «Химеры» (эквилибристика), «Воздушная трапеция» (гимнастика), «Наездницы» (акробатика) гэһэн номинацинуудта уласаа түлөөлөө.

Жюриин түрүүлэгшэ Е.Э. Биляуэрэй хэлэһээр, «….энэ фестивальда бүлгэмүүдэй хүтэлбэрилэгшэд эгээл эрхимээр бэлдэгдэһэн наада зугаа харуулха ёһотой, аяар 6-7 наада харуулаад, тэдэнэй 2-3-ниинь һайн бэлэдхэлтэй. Буряадай циркын һургуули онсолон тэмдэглэмээр, эдэнэр оройдоол гурбан наада харуулаа. Теэд тэдэниинь һайн бэлэдхэлтэй, дээдэ хэмжээнэй, найруулагша, хатар табигша хоёрой бэлиг шадабари тобойн гарана, зүжэгшэдэй хубсаһан, хүгжэм хуу зохидоор тааранхай, харахада зохид».

Фестивалиин дүнгүүдээр, «Гимнастика» гэһэн номинацида буряад цирхын түлөөлэгшэд Гран-при шанда, «Акробатика» гэһэн номинацида лауреадай нэгэдэхи шатын дипломдо, «Эквилибр» гэһэн номинацида лауредай хоёрдохи шатын дипломдо хүртэбэ. Ородой Холбоото Уласай арадай артистка Ирина Павловна Осиповагай тусхай шан АидаОшорова болон Дарина Бубеева хоёрто барюулагдаа.

«Найруулагшын эрхим ажал» гэһэн номинацида 13 ажалнууд дурадхагдаһан байна. Тэрэнэй дүнгүүдээр, Буряадай циркын һургуулиин хүтэлбэрилэгшэ Наталья Юрьевна Афанасьева хоёрдохи шатын дипломоор шагнагдаа.

Буряад Уласай Соёлой яаманай сайтһаа гэрэл зураг абтаба.


Теги: Челябинск хотоНаши издания