Главная / Новости /Культура / Үбэр Байгалай шэмээшэгүүдэй арадай «Истоки» хоор ойн баяраа угтана

Үбэр Байгалай шэмээшэгүүдэй арадай «Истоки» хоор ойн баяраа угтана

13-11-2017

Буряад Уласай арадай уран бүтээлэй түбэй «Истоки» хоор 2017 оной ноябриин 16-да Н. Бестужевай нэрэмжэтэ Ород драмын театрта байгуулагдаһаар 50 жэлэйнгээ ойн баяраа угтаха.

Буряад Уласай Соёлой яаманай сайтһаа гэрэл зураг абтаба.

Ойн баяраа угтуулан шэмээшэгүүдэй хоор Үбэр Байгалай хизаарта, Буряад Уласай Бэшүүр, Тарбагатай аймагуудаар, Звёздный гэһэн сэрэгшэдэй һууринда тоглолтонуудые табижа, Кабанск, Сэлэнгэ аймагуудаар гатрольдо гараха түсэбтэй. Тиихэдэ тэдэнэр ойн баярай тоглолтодо бэлдэжэ, шэнэ диск буулгажа, «Истоки» хоорой түүхэ болон зохёохы зам тухай ном бэшэжэ, видеофильм бэлдэнэ.

Тоглолтын үедэ зохёохы бүлгэм харагшадаа хужарлуулха, баярлуулха. Тиихэдэ арадай дуу, хатарай «Забава» театр, арадай дуунай «Потешки» ансамбль, Үбэр Байгалай хасагуудай арадай «Станица» ансамбль, Тарбагатай аймагай Ехэ Куналейн шэмээшэгүүдэй арадай хоор болон «Судьбинушка» гэһэн арадай ансамбль, Хори аймагай шэмээшэгүүдэй арадай «Родник» ансамбль суг хүдэлдэг нүхэдөө амаршалха. Новосибирск хотын арадай «КрАсота» ансамбль айлшаар бууха.

Зүүн Сибириин Соёлой институдай багша Н.И. Дорофеев болон Тарбагатай аймагай Ехэ Куналей нютагһаа гарбалтай зон 1967 ондо хоор байгуулһан түүхэтэй. Түрүүшын тоглолто харуулһан сагһаа хойшо «Истоки» хоор СССР гүрэн дотор мэдээжэ болоһон юм. Тэдэнэр уртын, уянгата, ёһо гуримай, ажабайдалай , шог ёгто, хатарай, маани мэгзэмэй дуунуудые дуулажа, олоной зүрхэ сэдьхэл хүдэлгэн, хужарлуулжа шадаа. Табин жэлэй туршада үбгэ эсэгэнэрэйнгээ захяа мартангүй, шэмээшэг арадайнгаа соёл, ёһо заншал үргэн ябаһан бүлэг амжалтатайгаар ажалаа ябуулһаар. 


Теги: ойн баяр Буряад Уласай Улаан-Үдэ хотоНаши издания