Главная / Новости /Власть / Буряад Уласта Байгалай хангалгын байгууламжын хуралдаан ажалаа үргэлжэлүүлнэ

Буряад Уласта Байгалай хангалгын байгууламжын хуралдаан ажалаа үргэлжэлүүлнэ

13-11-2017

Мүнөөдэр, ноябриин 13-да, Байгалай хангалгын байгууламжын хуралдаанда уласай элшэ хүсэнэй һалбари тухай хэлсэжэ, Бэшүүрэй наранай элшын станци сэхэ дамжуулгаар ашаглалгада тушаагдаба.

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденовэй хэлэһээр, энэ станци иимэ түсэлнүүдэй эгээл түрүүшын юм. Байгалай хангалгын байгууламжын хуралдаан федеральна түбтэ шиидхэгдэхэ асуудаалнуудые дуулгаха арга боломжо байхаһаа гадуур, можо нютагуудай амжалтатай дүй дүршэл андалдан хэрэглэхэ арга олгоно.

«Буряад Уласта хангалгын байгууламжаар, зайн галай, дулаагаар хангалгын талаар асуудалнууд олон. Тиимэһээ энэ хуралдаа үнгэргэхэдөө, ондоо можо нютагууудта амжалтатайгаар бэелүүлэгдэһэн түсэлнүүдые хараадаа абан, эгээл эрхимыень улас дотор хэрэглэхэ арга боломжотойбди. Энэ һалбариин холын хараата түсэбүүд тухай хөөрэхэ, һанамжаараа хубаалдаха аргатайбди»,- гэжэ Алексей Цыденов хэлэбэ.

Уласай хүтэлбэрилэгшын тэмдэглэһээр, нормативна бааза һэлгэгдэнэ, элшэ хүсэнэй, дулаагаар хангалгын һалбарида ехэ хубилалтанууд хүлеэгдэнэ. Тиимэһээ улас дотор шиидхэгдэхэ асуудалнууд тухай федеральна засаг зургаанда дуулгажа, зохихо шиидхэбэри абаха шухала. Хуралдаанай үедэ Улаан-Үдэ хотын ТЭЦ – 2 шэнэдхэхэ тухай хэлсэгдэхэ гэжэ Алексей Цыденов тэмдэглэбэ.

Байгалай хангалгын байгууламжын БРИФ - 2017 гэһн хуралдаан Буряад Уласта түрүүшынхиеэ эмхидхэгдэжэ, хоёр үдэрэй туршада ажалаа ябуулха. 


Теги: Буряад Уласай Улаан-Үдэ хото Алексей Самбуевич Цыденов хуралдаанНаши издания