Главная / Новости /Общество / Буряад Уласта наранай элшын электростанци ашаглалгада тушаагдаба

Буряад Уласта наранай элшын электростанци ашаглалгада тушаагдаба

14-11-2017

Буряад Уласай Бэшүүр аймагта эгээл түрүүшын наранай элшын 10 МВт хүсэтэй зайн галай станци ашаглалгада тушаагдаба.

Байгалай хангалгын байгууламжын «БРИФ – 2017» хуралдаанай суглаанай үедэ телемост дамжуулгаар зайн галай станци ашаглагдажа эхилбэ.

«Ород гүрэнэй можо нютагуудай дунда манай уласта түрүүшүүлэй тоодо наранай элшын станци баригдаба. Бэшүүр аймагта мүнөө зайн гал таһалдахагүй, экологиин талааршье байдал һайжаруулагдаха. Энэ хадаа эгээл түрүүшын түсэлнүүдэй нэгэн болоно. Мүнөө иимэ түсэлнүүдые бэелүүлхэ аргануудай талаар ажал ябуулагдана. Энэ һалбари хүгжэбэл, саашадаа Буряад Уласай холо оршодог нютагуудта зайн гал таһалгаряагүй дамжуулагдаха», - гэжэ Буряал Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов хэлэбэ.

Бэшүүр аймагта наранай элшын станци «Хевел» компани мүнгэ һолмолжо, барилга ябуулба. Барилгын-хабсаралгын ажалнууд 2017 оной май һарада эхилжэ, 2017 оной намар барилга дүүрэбэ. Станциин хэрэгсэлнүүдэй 70 хубинь Ород гүрэнэй электротехническэ болон түмэр үйлэдбэринүүдтэ хэгдэһэн байха юм.

«Бэшүүрэй наранай элшын зайн галай станциин ашаар аймагта зайн гал таһалгаряагүй дамжуулагдаха. Энэ станци жэлдээ 14,5 ГВт*ч хэмжээнэй зайн гал үйлэдбэрилхэ, тииихэдэ үйлэдбэриһөө агаарта ородог углекислотагай хэмжээн жэл бүри 7685 тонноор бага болохо», – «Хевел» компаниин захирал Игорь Шахрай тодорхойлбо.

Тиихэдэ «БРИФ-2017» хуралдаанай үедэ Буряад Уласай Засагай газар болон «Хевел» компани улас дотор наранай элшэ хүсэнэй һалбари хүгжөөхэ тухай хэлсээ баталба. Хэлсээнэй ёһоор, 150 МВТ хүсэтэй наранай элшын станцинууд баригдаха юм. 


Теги: Алексей Цыденов Буряад Уласай Бэшүүр аймаг Наранай элшын зайн галай станциНаши издания