Главная / Новости /Общество / Буряад улас дотор аяншалга хүгжөөхэ шухала гэжэ Вячеслав Цыбикжапов хэлэбэ

Буряад улас дотор аяншалга хүгжөөхэ шухала гэжэ Вячеслав Цыбикжапов хэлэбэ

14-11-2017

Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын ниигэмэй хүгжэлтын талаар орлогшо Вячеслав Цыбикжапов Буряад уласай ажаһуугшадай түрэл ороноороо аяншалга хүгжөөхэ шухала гэжэ ниигэмэй һалбариин түсэблэлгын суглаанда хэлэбэ.

Буряад Уласай Засагай газарай ниигэмэй хүгжэлтын талаар һалбарида хабаатай яаманай болон эмхинүүдэй түлөөлэгшэдтэй улас дотороо ажаһуугшадай аяншалга хүгжөөлгын холын хараата түсэбүүд тухай түсэблэлгын суглаанда Вячеслав Цыбикжапов зүбшэн хэлсэбэ. Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо һурагшадта, оюутадта, бюджетнэ болон коммерческэ эмхи зургаануудай хүдэлмэрилэгшэдтэ улас дотороо һонирхолтой, олон юумэ мэдэхэ болохо аяншалга эдэбхитэйгээр хүгжөөхэ тухай дурадхаба. Тиихэдэ гансашье олондо мэдээжэ, хүн зоной ябажа харадаг газарнуудаар бэшэ, харин томо үйлэдбэринүүдэйшье ажабайдалтайнь танилсуулха тухай тэрэ хэлэбэ.

«Улас дотор хүдэлжэ байһан эмхи зургаануудай ажалшад адагынь жэлэй хоёр дахин аяншалха аргатай байха. Жэшээнь, үхибүүдые авиазавод абаашажа харуулха. Түрэл нютагнай баян. Тарбагайтай, Ягодное һууринуудта ошохо хэрэгтэй. Манай олонхи зон Ягодное һууринда шэмээшэгүүд байдаг гэжэ мэдэнэшьегүй ха юм», - гэжэ Вячеслав Цыбикжапов дурадхал оруулба.

Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо Буряад уласай ажаһуугшадта һонирхолтой газарнуудые, театр, музей, хүдөө нютагууд, үйлэдбэринүүд болон эмхи зургаануудые бүридхэхэ даабари үгэбэ. 


Теги: Вячеслав Цыбикжапов Буряад Уласай Баргажан Бэшүүр Байгал шадарай Бабанта Аха Түнхэн Ивалга Захаамин Загарай Зэдэ Хурамхаан Хойто-Байгалай МухаршэбэрНаши издания