Главная / Новости /Общество / Улаан-Үдын ТЭЦ-2 шэнэдхэлгын асуудалнуудаар хуралдаанда хэлсэбэ

Улаан-Үдын ТЭЦ-2 шэнэдхэлгын асуудалнуудаар хуралдаанда хэлсэбэ

14-11-2017

Байгалай хангалгын байгууламжын хуралдаанда Буряад Уласай Засагай газарай түлөөлэгшэд болон мэргэжэлтэ шүүбэришэд Улаан-Үдэ хотын ТЭЦ-2 эмхиин шэнэдхэлгэ тухай хэлсэбэ.

Улаан-Үдэ хото дулаагаар хангадаг ТЭЦ-2 эмхи шэнэдхэхэ тухай хуралдаанда хабаадагшад булта тэмдэглэбэ. Буряад Уласай Байгаалиин нөөсын сайдай нэгэдэхи орлогшо Анатолий Соковиковой хэлэһээр, 2016 ондо хорото бодосуудай агаарта хаягдаһан хэмжээн 40 мянганһаа дээшэ болоһон байна.

«Энээнһээ уламжалан, Улаан-Үдэ хото Ородой Холбоото Уласай эгээл “муухай” 30 хотонуудай тоодо ородог юм. Манай ниислэл хотын оршодог газарһаа боложо, агаар ехэтэ бузарлагдана. Улаан-Үдэдэ 20 мянган шахуу үмсын гэрнүүд. Газаа хүйтэржэ эхилхэдэ, пеэшэн, бага котельнинүүд түлэгдэжэ, агаарта хорото бодосуудай хэмжээн хэды дахин ехэ болоно. Ондоо хотонуудай дүршэлһөө харахада, тэдэ гэрнүүдые дулаагаар хангаха түбэй соргодо хамжуулха хэрэгтэй», - гэжэ Анатолий Соковиков тэмдэглэбэ.

Энээн тухай баһа Улаан-Үдын захиргаанай хотын ажахын хорооной түрүүлэгшэ Константин Мошковский иигэжэ хэлэбэ: «ТЭЦ-2 шэнэдхэгдэбэл, олон байратай гэртэ ажаһуугшад дулаагаар хангалгын түлөө түлбэринь 4351 түхэригһөө 2796 түхэриг хүрэтэр доошолхо. Үмсын гэрнүүдые дулаагаар хангадаг эмхидэ хамжуулбал, тэдэнэй түлбэринь баһал доошолхо. Юундэб гэхэдэ, хүйтэн сагай ерэхэдэ, автономно дулаагаар хангалгада 34 мянган тухай түхэриг гаргашалагдана, зүгөөр дулаагаар хангадаг түбэй эмхидэ хамжагдабал, тэрэ сэн 25 мянган түхэриг хүрэтэр доошолхо юм.»

Буряад Уласай Трансортын, элшэ хүсэнэй болон харгын ажахын сайд Сергей Козловой хэлэһээр, ТЭЦ-2 шэнэдхэгдэжэ, тэрэнэй дэргэдэ хоёр энергоблогуудые барибал, улас дотор зайн гал дамжуулга найдамтай болохо. Энэ барилга хэбэл, хотын аша үрэ багатай 48 котельнинүүд хаагдаха. Тиигэбэшье агаарта хорото бодосуудшье бага болохо, зайн галай түлөө түлбэри бага болохо зэргэтэй.

«Энергоэффективный город» гэһэн суг ажал ябуулдаг коммерческэ бэшэ эмхиин вице президент, мэргэжэлтэ шүүбэришэ Сергей Белобородовой хэлэһээр, ТЭЦ-2 шэнэдхэгдэбэл, улас доторхи олон асуудалнууд шиидхэгдэхэ.

Мүнөөдэр, ноябриин 14-дэ, «БРИФ-2017» хуралдаанай үедэ Буряад уласай Засагай газарай гэшүүд, Улаан-Үдын захиргаанай түлөөлэгшэд, мэргэжэлтэ шүүбэришэд, уласай хангалгын байгууламжын болон мүнгэ һомололгын һалбари хүгжөөхэ, дүхэриг шэрээнүүд, гэр байрын ажахын мэдээсээй ниитэ нэгэ оршон байгуулха, хангалгын байгууламжын һалбарида мэргэжэлтэдые бэлдэхэ талаар дүхэриг шэрэнүүд үнгэргэгдэхэ юм.   


Теги: Сергей Козлов Буряад Уласай Улаан-Үдэ хото Сергей Белобородов Байгалай хангалгын байгууламжын хуралдаанНаши издания